Αρχική Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Προκήρυξη διενέργειας δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρων εγκατάστασης εκτελωνιστικών γραφείων στον Συνοριακό Σταθμό Κήπων Π.Ε. Έβρου. PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 27 Ιανουάριος 2017 11:15

Προκήρυξη Δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκμίσθωση χώρων για τη λειτουργία εκτελωνιστικών γραφείων στο Συνοριακό Σταθμό Κήπων Π.Ε. Έβρου, ως εξής:
Εκμίσθωση εννέα (9) θέσεων σε τελωνειακά ελεγχόμενο χώρο και σε έδαφος κυριότητας ΕΟΤ. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη.
Βάση καθορισμού του μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 €).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 21/2/2017, 15:00.
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 22/2/2017, 11:00 π.μ.
Η διενέργειας του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, Καθ. Ρωσίδη 11 τ.κ. 54655, Ισόγειο – Αίθουσα συσκέψεων.

 
Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη συστέγαση των Διευθύνσεων Δασών Θεσσαλονίκης, Αγροτικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας, Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας και Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 20 Ιανουάριος 2017 14:54Ο προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας - Θράκης δ
ιακηρύττει ότι:

Την 07-02-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., θα γίνει στο κατάστημα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας–Θράκης, Α΄ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μισθώσεως ιδιωτικού οικήματος για τη στέγαση των Διευθύνσεων Δασών Θεσσαλονίκης, Αγροτικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας, Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας και Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

 
Εγκατάσταση πειραματικής, πιλοτικής επιφάνειας προγράμματος SEEMLA - H2020 - LCE – 2014 -2015/ H2020-LCE-2015-3, στη δασική θέση «Μάνδρα», Τοπικής Κοινότητας Δροσιάς, Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας, Δήμου Αρριανών, της Π.Ε. Ροδόπης PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 20 Δεκέμβριος 2016 14:59
Η Διεύθυνση Δασών Ροδόπης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου: «Εγκατάστασης πειραματικής, πιλοτικής επιφάνειας προγράμματος SEEMLA - H2020 - LCE – 2014 -2015/ H2020-LCE-2015-3, στη δασική θέση «Μάνδρα», Τοπικής Κοινότητας Δροσιάς, Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας, Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης», συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00 €, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α. (24%).

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη - Συγγραφή Υποχρεώσεων, κ.λπ.) και το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς, από την έδρα της υπηρεσίας, στη δ/νση: 3ο χλμ. Κομοτηνής Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνή, μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης, και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016.
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου SEEMLA. PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 16 Δεκέμβριος 2016 12:40
Η Δ/νση Δασών Ροδόπης ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου, για την τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου SEEMLA, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα H2020, στο οποίο η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, μέσω της Γενικής Δ/νσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων συμμετέχει ως εταίρος.
Αντικείμενο του έργου είναι η αξιόπιστη και βιώσιμη εκμετάλλευση της βιομάζας, από οριακής απόδοσης γαίες (MagL), οι οποίες δε χρησιμοποιούνται, ούτε για παραγωγή αγροτικών προϊόντων, ούτε ζωοτροφών και δε θέτουν απειλή για το περιβάλλον και η χάραξη πολιτικής για την επιβολή περιορισμών στη χρήση MagL, στο πλαίσιο του υπάρχοντος γεωργοπεριβαλλοντικού πλαισίου και της διαφύλαξης, τόσο της παραγωγής τροφίμων, όσο και των κοινωνικών και οικολογικών συνθηκών.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: δύο (2) άτομα.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
Ένα (1) άτομο Π.Ε. ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ  (Πτυχίο ή δίπλωμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας) με μεταπτυχιακό στην αειφορική διαχείριση περιβάλλοντος και φυσικών πόρων.
Ένα (1) άτομο Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ, με μεταπτυχιακό σε θέματα οικονομίας περιβάλλοντος και φυσικών πόρων.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Από την υπογραφή της σύμβασης, ως τη λήξη του έργου SEEMLA στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση (βάση του υποδείγματος), με σφραγισμένο φάκελο συμμετοχής, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 3ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,ΤΚ 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ (Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών).
Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο για μια από τις δύο θέσεις.
Η λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 15:00.
 
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας: Συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων υπαίθρου για τον υπολογισμό του ξυλαποθέματος και της προσαύξησης του ξυλώδους όγκου. PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 09 Δεκέμβριος 2016 10:10
Ανακοινώνουμε ότι την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, θα διενεργηθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός, για την ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας: «Συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων υπαίθρου για τον υπολογισμό του ξυλαποθέματος και της προσαύξησης του ξυλώδους όγκου για τη ‘‘Μελέτη Προστασίας και Διαχείρισης του Νοτίου Δασικού Συμπλέγματος, για τη διαχειριστική περίοδο 2018-2027’’», συνολικού προϋπολογισμού 29.600,00 €, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α. (24%).
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, κος Παπαθεοδώρου Ιωάννης και Βουρδόγλου Βασίλειος στο τηλέφωνο 2551028326 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Περισσότερα Άρθρα...
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 123