Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Προτάσεις - βελτιώσεις - διορθώσεις ιστοσελίδων
Αρχική Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Προκήρυξη δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη τελευταίου αναδόχου εκμίσθωσης ακινήτου για τη λειτουργία αναψυκτηρίου στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Προμαχώνα Π.Ε. Σερρών για πέντε (5) χρόνια. PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 03 Φεβρουάριος 2016 14:35
Η Διεύθυνση Οικονομικού – Τμήμα Συνοριακών Σταθμών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με το σύστημα των σφραγισμένων έγγραφων προσφορών, για την ανάδειξη τελευταίου πλειοδότη (αναδόχου) εκμίσθωσης ακινήτου για τη λειτουργία αναψυκτηρίου στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Προμαχώνα Π.Ε. Σερρών για πέντε (5) χρόνια.
Βάση καθορισμού του μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (2.480,00 €).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10 Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 μ.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) στο ισόγειο του κτιρίου (αίθουσα συσκέψεων) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη 11, 546 55 Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη παρέχονται στο γραφείο του Τμήματος Συνοριακών Σταθμών, καθώς και στo τηλέφωνο 2313309189. Αρμόδια υπάλληλος Θωμαή Βεάζογλου.
 
Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης και της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 01 Φεβρουάριος 2016 13:55
Προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας Θράκης διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ) για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης και της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 19-02-2016 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10.00 π.μ μέχρι 11.00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας – Θράκης (πρώην Κτηματική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης).
 
Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση των Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Α.Δ.Μ.Θ. στο Νομό Κιλκίς. PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 01 Φεβρουάριος 2016 13:30
Ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας – Θράκης διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ) για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση των Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Α.Δ.Μ.Θ. στο Νομό Κιλκίς.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 12 -02- 2016 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 π.μ. στα γραφεία του Αυτοτελούς Γραφείου Κιλκίς της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας – Θράκης (πρώην Κτηματική Υπηρεσία Κιλκίς), επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 5 στη πόλη του Κιλκίς.
 
Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας του πιθανού γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας περιοχής Νυμφόπετρας, Δήμου Βόλβης, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 26 Ιανουάριος 2016 14:50
Αποφασίζουμε την διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας του πιθανού γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Νυμφόπετρας, Δήμου Βόλβης, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Οι γενικοί και ειδικοί όροι της παρούσας Διακήρυξης, περιγράφονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο Τεύχος της Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Η διαδικασία υποβολής των προτάσεων θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, Στρωμνίτσης 53 Θεσσαλονίκη, Γραφείο 101γ, 1ος όροφος την 22η Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 μ.
Οι προσφορές των συμμετεχόντων πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (Στρωμνίτσης 53, Θεσσαλονίκη, 1ος όροφος Γραφείο 103), το αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής.
 
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ., για το έτος 2016 (Τεύχος Διακήρυξης 8/2015). PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 29 Δεκέμβριος 2015 12:46
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ., για το έτος 2016, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα ενός χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (51.368,86 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και σαράντα ενός χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (41.786,42 €) χωρίς Φ.Π.Α., ανά Π.Ε./ Πόλη και Ειδ. Φορέα.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά σε ευρώ.
Οι διαγωνιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορές για μία ή περισσότερες ή και για όλες τις Πόλεις, για μία ή περισσότερες ή και για όλες τις Περιφερειακές ενότητες, ωστόσο για το σύνολο των ειδών και για το σύνολο των φορέων (071,072 & 073) σε κάθε Πόλη - Περιφερειακή ενότητα, αλλιώς θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια του νομίμου εκπροσώπου των διαγωνιζόμενων ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι οποίες πρωτοκολλούνται στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών της Α.Δ.Μ.-Θ., Καθ. Ρωσσίδη 11, Τ.Κ. 54655 , Θεσ/νίκη, Γραφείο 7 (στο ισόγειο) το αργότερο μέχρι και την καταληκτική ημέρα του διαγωνισμού, δηλ. την Παρασκευή 29-1-2016 και ώρα 10.00 π.μ.
 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 96

Τελευταίες δημοσιεύσεις

 
 diavgeia_logo2         newspaper1