Γενικός Γραμματέας

Αθανάσιος Καρούντζος

Γενικός Γραμματέας

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

Περισσότερα...Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση
Αρχική Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Πρόχειρος, επαναληπτικός, μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους 2014 PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 27 Αύγουστος 2014 10:44

 

Προκήρυξη πρόχειρου, επαναληπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια δεκαεφτά (17) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ., έτους 2014, συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι τριών ευρώ και πενήντα λεπτών (73.123,50€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (59.450,00€ χωρίς Φ.Π.Α.), ως εξής:

Α/Α

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

1

< 25 Σελ/λεπτό

9

2.650,00 €

23.850,00 €

29.335,50 €

2

< 32 Σελ/λεπτό

8

4.450,00 €

35.600,00 €

43.788,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

59.450,00 €

73.123,50 €

 

 
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια βιολογικού σκευάσματος για την καταπολέμηση του εντόμου της πιτυοκάμπης στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, έτους 2014 PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 25 Αύγουστος 2014 14:08

 

 

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια βιολογικού σκευάσματος για την καταπολέμηση του εντόμου της πιτυοκάμπης στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης Δασαρχείου Θεσσαλονίκης για το έτος 2014, συνολικού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (53.097,35€ χωρίς Φ.Π.Α.).

ΕΙΔΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

με Φ.Π.Α. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

χωρίς Φ.Π.Α.

Βιολογικό σκευάσμα για την καταπολέμηση του εντόμου της πιτυοκάμπης στο Π.Δ.Θ. Δασαρχείου Θεσσαλονίκης

3.087lt

60.000€

53.097,35


Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά σε ευρώ ανά μονάδα όγκου , με την προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

Η προσφορά θα πρέπει να αφορά το σύνολο του υπό προμήθεια είδους.

Δεν επιτρέπονται οι εναλλακτικές προσφορές και οι αντιπροσφορές.
 
 

1. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη 11  (Θεσσαλονίκη) Αίθουσα Συσκέψεων - Ισόγειο

5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10.00 π.μ.2.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Η δαπάνη για την προμήθεια των ειδών βαρύνει την πίστωση του Προϋπολογισμού εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης έτους 2014, στον ΚΑΕ 1643 ως ακολούθως:

Ειδικός Φορέας 

Αύξων αριθμός ανάληψης στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμών της Υ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης

99723/073

68618 
Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση δύο (2) ισοπεδωτήρων (GRADER) με ιπποδύναμη 130 ΗΡ και άνω για το έργο "Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων αντιπυρικής προστασίας περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κασσάνδρας για το έτος 2014". PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 19 Αύγουστος 2014 15:30
Το Δασαρχείο Κασσάνδρας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε έντυπο της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.437/81, για την «μίσθωση με ωρομίσθιο δυο (2) ισοπεδωτήρων (GRADER) με ιπποδύναμη 130 ΗΡ και άνω» για την εκτέλεση με αυτεπιστασία των χωματουργικών εργασιών του έργου "Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων αντιπυρικής προστασίας περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κασσάνδρας για το έτος 2014".
Η μίσθωση θα αφορά εκτέλεση εργασιών μέχρι συνολικού ποσού δαπάνης με Φ.Π.Α. 24.000 Ευρώ και για τους δυο (2) ισοπεδωτήρες (12.000 Ευρώ έκαστος).
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 26 του μήνα Αυγούστου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30-10:00 π.μ.,(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών από τους μειοδότες η 10:00 π.μ.) μπροστά σε Επιτροπή, που συστήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 10248/16-05-2013 απόφαση της Δ/νσης Δασών Χαλκιδικής, στα γραφεία του Δασαρχείου Κασσάνδρας.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος θα επαναληφθεί στις 02 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 - 10:00 πμ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών από τους μειοδότες η 10:00 π.μ.) στον ίδιο τόπο, με τους ίδιους όρους και χωρίς άλλη δημοσίευση.
Η Διακήρυξη - Συγγραφή Υποχρεώσεων και το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς διατίθενται από το Δασαρχείο Κασσάνδρας και συγκεκριμένα από το γραφείο του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες εκτός από την ημέρα της δημοπρασίας.
 
Περίληψη ανακοίνωσης για τη λήψη εγγράφων προσφορών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας δημοσίων δασών περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Γουμένισσας έτους 2014 PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 14 Αύγουστος 2014 14:10

 

Ανακοινώνουμε τη λήψη σφραγισµένων εγγράφων προσφορών άνευ δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθ. 9 του Π.∆. 437/81, για την εκτέλεση µε αυτεπιστασία δια µικροεργολαβιών, των εργασιών: «Συντήρηση ∆ασικού Οδικού ∆ικτύου και Έργων Προστασίας ∆ηµοσίων ∆ασών περιοχής ευθύνης ∆ασαρχείου Γουµένισσας έτους 2014» µε το σύστηµα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιµών του τιµολογίου των εργασιών της µελέτης σε συµπληρωµένο έντυπο της υπηρεσίας. Η εκτέλεση των εν λόγω εργασιών θα ανατεθεί στο µειοδότη που θα δώσει τη µεγαλύτερη έκπτωση. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που θα εκτελεστούν θα ανέλθει µέχρι το ποσό των 5.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).
Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, έτους 2014, µε κωδικό αριθµό 2014ΕΠ50800003 της ΣΑΕΠ 508 Τροπ. 0 της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
Η διαδικασία θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία του ∆ασαρχείου Γουµένισσας, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας ανάθεσης έργων και εργασιών δι’ αυτεπιστασίας, σύµφωνα µε την παρ. 4 του αρθ. 9 του Π.∆. 437/81, όπως έχει ορισθεί µε την αριθ. 6062/20-05-2014 απόφαση του ∆/ντή ∆ασών Ν. Κιλκίς, την 21–08–2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
Σε περίπτωση που η διαδικασία αποβεί άγονη ή ασύµφορη για το Ελληνικό ∆ηµόσιο θα επαναληφθεί µε τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα, την 28–08–2014, ηµέρα Πέµπτη και χωρίς άλλη έκδοση απόφασης ή δηµοσίευσης.

 

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια έως 200 σετ ενημερωτικού υλικού. PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 14 Αύγουστος 2014 11:50
Η Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών στα πλαίσια Προβολής του έργου Βερενίκη από την Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια έως 200 σετ ενημερωτικού υλικού που θα περιλαμβάνουν α) σακούλα χάρτινη λευκή matt 34x12x40cm με έγχρωμο εκτυπωμένο λογότυπο, β) Φυλλάδιο 8 έγχρωμων σελίδων Α4 μεγέθους, γ) usb stick 8GB με ξύλινο περίβλημα, δ) μπλουζάκι μακό χρώματος κυπαρισσί ή σκούρο πράσινο με μονόχρωμο λογότυπο στην πίσω πλευρά, για τις ανάγκες της ενημερωτικής δράσης  που θα διεξαχθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο Δασικό Περίπτερο την 10η Σεπτεμβρίου 2014.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Εργαλείου LIFE+.

Πληροφορίες για διαδικαστικά θέματα και προδιαγραφές: κo Κιουρτσή Φώτιο Τηλ. (+30) 2313 309121 & 309114, φαξ: (+30) 2313 309540, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 
Περισσότερα Άρθρα...
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 69

Τελευταίες δημοσιεύσεις

 
 diavgeia_logo2         newspaper1