Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Προτάσεις - βελτιώσεις - διορθώσεις ιστοσελίδων
Αρχική Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για την ανάθεση του έργου «Τοποθέτηση μυκητικών εμβολίων για τη βιολογική καταπολέμηση του έλκους της καστανιάς σε καστανεώνες και δάση καστανιάς για το έτος 2016 στο Νομούς Ξάνθης, Σερρών, Ημαθίας». PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 27 Απρίλιος 2016 09:25
Η Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, προκηρύσσει Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και τους όρους του τεύχους δημοπράτησης και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάθεση του έργου «Τοποθέτηση μυκητικών εμβολίων για τη βιολογική καταπολέμηση του έλκους της καστανιάς σε καστανεώνες και δάση καστανιάς για το έτος 2016 στο Νομούς Ξάνθης, Σερρών, Ημαθίας», με προϋπολογισμό 203.122,18 ΕΥΡΩ, με ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας πρασίνου με προϋπολογισμό 165.139,98 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, στις 24–05–2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2313 309337 & 2313 309581, FAX επικοινωνίας 2313309540. Αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κος Ναλμπάντης Φίλιππος και κα Μπαλιατσάκη Σοφία.
 
Διακήρυξη με ανοικτή δημοπρασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Εργασίες ανακαίνισης Περιφερειακού Εργαστηρίου Καβάλας». PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 20 Απρίλιος 2016 14:40

Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΑΔΜ-Θ) διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Εργασίες ανακαίνισης Περιφερειακού Εργαστηρίου Καβάλας» προϋπολογισμού 164.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΤΕ της ΑΔΜ-Θ, Στρωμνίτσης 53 Τ.Κ. 542 48 Θεσσαλονίκη (1ος όροφος γρ. 103α τηλ. 2313309135, 2313309218, fax 2310427420) στις δέκα (10) Μαΐου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

 
Πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης τμήματος του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Σιδηροκάστρου, Δήμου Σιντικής, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 12 Απρίλιος 2016 12:40
Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης εξέδωσε την με Α.Π. 6145/30-3-2016 πρόσκληση για την υποβολή δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων, με σκοπό την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης τμήματος του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Σιδηροκάστρου, Δήμου Σιντικής, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3175/2003 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, και της Υ.Α. Δ9Δ,Β/Φ166/οικ.25158/ΓΔΦΠ4398/9.11.2011.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18-5-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Στρωμνίτσης 53 Θεσσαλονίκη (1ος όροφος, γραφείο 101γ).
Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κριθεί άγονο ή δεν εγκριθεί από τον Γενικό Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ., η διαδικασία θα επαναληφθεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα και στα ίδια γραφεία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Α.Δ.Μ.Θ. – Γραφείο 101α, στα τηλ. 2313 309153, 2313 309135,  (fax 2310 427420)  όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
 
Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 2016». PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 08 Απρίλιος 2016 15:15
Η Δ/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 2016». Με προϋπολογισμό 19.350,36€ και δικαίωμα προαίρεσης 1.159,89 €, ήτοι σε σύνολο 20.510,25€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., που αποτελεί το Υποέργο 1 του έργου «Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης και ενημέρωσης κοινού» που είναι ενταγμένο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 36235/4-4-2016 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΑΔΑ: ΩΒΙΟ4653Ο7-ΟΓΣ) στο ΠΔΕ με ΚΩΔ./ΜIS 2016ΕΠ00810008/ 5000670 και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα από τον Άξονα Προτεραιότητας AΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».
Αντικείμενο του έργου είναι η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις 114 ακτές κολύμβησης, με αντίστοιχα σημεία δειγματοληψίας,  που περιγράφονται στο Παράρτημα IV του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και τα οποία έχουν προσδιοριστεί με την ΑΠ 22706/31-3-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοικήσεις Μακεδονίας Θράκης (ΑΔΑ: Ψ5ΙΝΟΡ1Υ-Χ67).
Σχετικές πληροφορίες δίδονται από την Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας στα τηλέφωνα 2313309487 (Στ.Μιχαηλίδης) ή 2313309587 (Ν.Μενούνου).
Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 25 Απριλίου 2016, 10:00 π.μ.
Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού: 25 Απριλίου 2016, 11:00 π.μ.
 
Πρoκήρυξη διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων (CPV 34351100-3) για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων της Α.Δ.Μ.-Θ., για το έτος 2016 (Διακήρυξη αρ. 2/2016). PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 01 Απρίλιος 2016 13:50
Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ελαστικών (CPV34351100-3) για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων της Α.Δ.Μ.-Θ., για το έτος 2016, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα ενός χιλιάδων εκατόν τριάντα δύο ευρώ (41.132,00€)συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (33.440,65€).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 21-04-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. στην Αίθουσα Συσκέψεων, στο Ισόγειο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη 11, Τ.Κ. 54655 (Θεσσαλονίκη).
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές, οι οποίες πρωτοκολλούνται στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών της Α.Δ.Μ.-Θ., Καθ. Ρωσσίδη 11, Τ.Κ. 54655 , Θεσ/νίκη, Γραφείο 7 (στο ισόγειο) το αργότερο μέχρι και την καταληκτική ημέρα του διαγωνισμού, δηλ. την Πέμπτη 21-04-2016 και ώρα 10.00 π.μ.
 
Περισσότερα Άρθρα...
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 99

Τελευταίες δημοσιεύσεις

 
 diavgeia_logo2         newspaper1