Αρχική Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Διακήρυξη διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Δασαρχείου Σουφλίου. PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 27 Μάρτιος 2017 15:10

Ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας-Θράκης διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Δασαρχείου Σουφλίου.
Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα (12) έτη.
Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των τετρακοσίων τριών Ευρώ και πενήντα λεπτών (403,50) Ευρώ.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 10 Μαϊου 2017 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:30 π.μ. έως 11:30 π.μ. στο κτίριο του Αυτοτελούς Γραφείου Έβρου Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας-Θράκης (Αγίου Δημητρίου 2, 3ος όροφος, Αλεξ/πολη).

 
Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου:«Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 2017-2023 & Μητρώο ταυτοτήτων νέων ακτών κολύμβησης και επικαιροποίηση ταυτοτήτων υφιστάμενων ακτών». PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 23 Μάρτιος 2017 15:00
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης / Δ/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση την τιμή, για την ανάθεση του έργου: «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 2017-2023 & Μητρώο ταυτοτήτων νέων ακτών κολύμβησης και επικαιροποίηση ταυτοτήτων υφιστάμενων ακτών».
Προϋπολογισμός 119.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής αιτημάτων για διευκρινίσεις :07.04.2017, 10:00 π.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 18.04.2017, 09:00π.μ.
Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού: 18.04.2017, 10:00 π.μ.
Σχετικές πληροφορίες δίδονται από την Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 32, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 55134, στα τηλέφωνα 2313309487 (Στ.Μιχαηλίδης) ή 2313309587 (Ν.Μενούνου).
 
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 22 Μάρτιος 2017 11:14


Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραμμής σποράς πλαστικών δίσκων δασικού φυτωρίου Λαγκαδά.

 
Προκήρυξη διενέργειας Ανοικτού Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχων για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 21 Μάρτιος 2017 14:27

Προκήρυξη διενέργειας Ανοικτού Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης
(πετρέλαιο κίνησης DIESEL κωδικός - CPV 09134100-8, αμόλυβδη βενζίνη - κωδικός CPV 09132100-4) και πετρελαίου θέρμανσης - κωδικός CPV 09135100-5), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης στην Πόλη της Δράμας της Π.Ε. Δράμας ετών 2017-2018 (Τεύχος Διακήρυξης αρ. 4/2017).
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 05 Απριλίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί:
  • Στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.damt.gov.gr (Ενότητα Ανακοινώσεις -> Διαγωνισμοί),
  • Στο δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» : http://sites.diavgeia.gov.gr/admt/, κάνοντας αναζήτηση με βάση τον ΑΔΑ αλλά και στο
  • ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων).
  • Τέλος, η περίληψη και η διακήρυξη θα κοινοποιηθούν στο Επιμελητήριο Δράμας και στην Ένωση Βενζινοπωλών Ελλάδος για ενημέρωση των μελών τους.
  • Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στην έδρα της ΑΔΜ-Θ.
Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης αποτελεί η επιλογή αναδόχων για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης DIESEL κωδικός - CPV 09134100-8, αμόλυβδη βενζίνη- κωδικός CPV 09132100-4) και πετρελαίου θέρμανσης - κωδικός CPV 09135100-5), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης στην Πόλη της Δράμας της Π.Ε. Δράμας ετών 2017-2018.

Το χρονικό διάστημα της προμήθειας αφορά στο διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με τον Ανάδοχο και για 12 μήνες, µπορεί δε να παραταθεί για χρονικό διάστηµα µέχρι τρεις (3) µήνες, ύστερα από κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων µερών, στο µέτρο που δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο αυτό, υπέρβαση της προϋπολογισθείσας κατ' είδος δαπάνης.
 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία των υπό προμήθεια ειδών ανέρχεται στις εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (74.399,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια δέκα εννέα ευρώ και δέκα εννέα λεπτά (59.919,19€) χωρίς Φ.Π.Α.

 

 
Περίληψη διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχων εκτέλεσης επειγουσών εργασιών ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 21 Μάρτιος 2017 13:44

Η Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης για τις «Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητος ΑΔΜ-Θ στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής της Κεντρικής Μακεδονίας» με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί των τιμολογίων της Υπηρεσίας και για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 108.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), καθώς και τη Διακήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού, την Περίληψη διακήρυξης, τις περιγραφόμενες τεχνικές προδιαγραφές και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

Ο διαγωνισμός θα γίνει από τη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Μ.Θ. και ειδικότερα από την επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 221 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) την Τρίτη 04 Απριλίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη-Συγγραφή Υποχρεώσεων, κ.λπ.) και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, από την έδρα της υπηρεσίας, στη δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 32 - Θεσσαλονίκη, μέχρι τις 03 Απριλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 2313309300.
Αρμόδιοι υπάλληλοι: κ. Καλλιόπη Τσιλίκη και κ. Νικόλαος Μαντρατζής.

 

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 127