Δελτία Τύπου

Αρχική Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών αντιπυρικής προστασίας της μελέτης: «Συντήρηση Δασικού Οδικού Δικτύου και Έργων Προστασίας Δημοσίων Δασών περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Γουμένισσας έτους 2017» PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 23 Ιούνιος 2017 15:20

Το Δασαρχείο Γουμένισσας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών αντιπυρικής προστασίας της μελέτης: «Συντήρηση Δασικού Οδικού Δικτύου και Έργων Προστασίας Δημοσίων Δασών περιοχής ευθύνης Δασαρχείου  Γουμένισσας έτους 2017» με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την 6170/16-6-2017 απόφαση Δ/νσης Δασών Κιλκίς και την σχετική μελέτη του Δασαρχείου Γουμένισσας που εγκρίθηκε με την Αριθ. Πρωτ. 4030/25-4-2017   Απόφαση της Δ/νσης Δασών Κιλκίς όπως επικαιροποιήθηκε με την αριθ. Πρωτ. 6098/9-6-2017 και τροποποιήθηκε με την αριθ. Πρωτ. 6228/13-6-2017 σχετικές αποφάσεις της,  για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 9.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τους κο  Γεώργιο Καρατζιά και κο Παύλο Παυλίδη, τηλ.: 2343041207 στα γραφεία του Δασαρχείου Γουμένισσας στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 24, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 26 Ιούνιος 2017 07:58
 
Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για τα έτη 2017-2023 & Μητρώο ταυτοτήτων νέων ακτών κολύμβησης και επικαιροποίηση ταυτοτήτων υφιστάμενων ακτών». PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 23 Ιούνιος 2017 11:15
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης / Δ/νση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την ανάθεση του έργου: «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για τα έτη 2017-2023 & Μητρώο ταυτοτήτων νέων ακτών κολύμβησης και επικαιροποίηση ταυτοτήτων υφιστάμενων ακτών».
Α.Δ.Α. Έγκρισης : 61ΖΘΟΡ1Υ-ΠΚΧ
Προϋπολογισμός 48.688,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
Οι προσφορές θα υποβληθούν εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δ/νση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Τενέδου 58, Καβάλα, Τ.Κ. 65404
Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής αιτημάτων για διευκρινίσεις: 28.06.2017, 15:00 π.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 03.07.2017, 15:00π.μ.
Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού: 04.07.2017, 09:00 π.μ.
Σχετικές πληροφορίες δίδονται από την Διεύθυνση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Τενέδου 58, Καβάλα, T.K. 65404, στα τηλέφωνα 2313309810 (Γ. Καμπάς) ή 2313309811 (Κ. Αλεξίου).
 
Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και έργων Προστασίας Δασών – Επείγουσες Εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου Δασαρχείου Ξάνθης έτους 2017». PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 22 Ιούνιος 2017 15:20
Ανακοινώνουμε ότι την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα του Δασαρχείου Ξάνθης, θα διενεργηθεί συνοπτικός Διαγωνισμός, για την ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και έργων Προστασίας Δασών – Επείγουσες Εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου Δασαρχείου Ξάνθης έτους 2017», συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης δαπάνης Φ.Π.Α. (24%).
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δασαρχείου Ξάνθης, κα Καψάλη Σταυρούλα, στα τηλ 2313 309009, και 2313 309003.
 
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών αντιπυρικής προστασίας της μελέτης: «Συντήρηση Δασικού Οδικού Δικτύου και φρυγανεύσεις αντιπυρικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κιλκίς έτους 2017 PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 22 Ιούνιος 2017 11:25

Το Δασαρχείο Κιλκίς, ανακοινώνει ότι προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση εργασιών αντιπυρικής προστασίας της εγκεκριμένης μελέτης με τίτλο: «Συντήρηση Δασικού Οδικού Δικτύου και φρυγανεύσεις αντιπυρικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου  Κιλκίς έτους 2017» με προϋπολογισμό μέχρι του ποσού των 12.600,00 € (με Φ.Π.Α.) από  πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 117) και του ΠΔ 437/81 «Περί Μελέτης και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων" και  σύμφωνα με την αριθ. 6436/20-6-2017 (ΑΔΑ: ΩΡΚΟΟΡ1Υ-41Γ) Περίληψη Διακήρυξης και την με ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ: 17PROC001568807, Διακήρυξη – Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04 Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης για όλες τις εργασίες, σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης (άρθρο 125 του Ν. 4412/16), σε έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία μας.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δασαρχείο Κιλκίς, στην πόλη του Κιλκίς, οδός: 21ης Ιουνίου 207 - 3ος όροφος, Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων, ή  στο τηλέφωνο: 2341022400 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αρμόδιοι υπάλληλοι: Γεώργιος Καγιάννης και Χρήστος Ρακιτζόπουλος.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 22 Ιούνιος 2017 11:05
 
Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών «Εργασίες συντήρησης αντιπυρικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Θεσσαλονίκης έτους 2017» PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 22 Ιούνιος 2017 10:30

Ανακοινώνουμε ότι την 4 – 7 – 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. θα διενεργηθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός, για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/16 & του Π.Δ. 437 / 81, με αυτεπιστασία δια μικροεργολαβιών, κατά μονάδα εργασιών για την εκτέλεση των εργασιών «Εργασίες συντήρησης αντιπυρικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Θεσσαλονίκης  έτους   2017».
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, κος Παπαδημητρίου Πέτρος, και στα τηλέφωνα 2310508661, 2310545595 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 
Περισσότερα Άρθρα...
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 132

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Syzefxis
Syzefxis
Civil protection