Αρχική Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας: Συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων υπαίθρου για τον υπολογισμό του ξυλαποθέματος και της προσαύξησης του ξυλώδους όγκου. PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 09 Δεκέμβριος 2016 10:10
Ανακοινώνουμε ότι την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, θα διενεργηθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός, για την ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας: «Συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων υπαίθρου για τον υπολογισμό του ξυλαποθέματος και της προσαύξησης του ξυλώδους όγκου για τη ‘‘Μελέτη Προστασίας και Διαχείρισης του Νοτίου Δασικού Συμπλέγματος, για τη διαχειριστική περίοδο 2018-2027’’», συνολικού προϋπολογισμού 29.600,00 €, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α. (24%).
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, κος Παπαθεοδώρου Ιωάννης και Βουρδόγλου Βασίλειος στο τηλέφωνο 2551028326 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Εργασία λήψης δοκιμαστικών επιφανειών για τον υπολογισμό ογκομετρικών & προσαυξητικών στοιχείων για τη Μελέτη Προστασίας και Διαχείρισης του Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος Δυτικού Νέστου για την διαχειριστική περίοδο 2017-2026. PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 01 Δεκέμβριος 2016 13:45
Το Δασαρχείο Δράμας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου, για  την εκτέλεση της βοηθητικής εργασίας: Εργασία λήψης δοκιμαστικών επιφανειών για τον υπολογισμό ογκομετρικών & προσαυξητικών στοιχείων για τη Μελέτη Προστασίας και Διαχείρισης του Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος Δυτικού Νέστου για την διαχειριστική περίοδο 2017-2026.
Ο συνολικός Προϋπολογισμός της Εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 32.942,00€ με ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δασαρχείου Δράμας.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2521057824-5, FAX  επικοινωνίας 2521057705 αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία είναι οι κα Αρναούτογλου Γεωργία  και κ. Κωνσταντινίδης Παντελής.
 
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΤΕΛΕΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ». PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 23 Νοέμβριος 2016 11:00
Το Δασαρχείο Δράμας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΤΕΛΕΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ», προϋπολογισμού 25.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και 24% Φ.Π.Α.).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 6η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Δασαρχείου Δράμας με σύνταξη και υποβολή  οικονομικής προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4412/2016.
 
Βοηθητική εργασία υπολογισμού του ξυλαποθέματος και της προσαύξησης όγκου, µε τη λήψη δοκιμαστικών επιφανειών και περιγραφής των φυσικών συνθηκών του δάσους, κατά συστάδα, σε τμήμα του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος «Κέχρου-Ν.Σάντας-Αρριανών-Φιλλύρας» PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 21 Νοέμβριος 2016 15:25

Η προς ανάθεση βοηθητική εργασία έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση, µε μέριµνα του αναδόχου, όλων των προβλεπόμενων εργασιών:

α) για τον υπολογισμό του ξυλαποθέματος και της προσαύξησης όγκου, µε τη λήψη δοκιμαστικών επιφανειών και τη χρησιμοποίηση των εξισώσεων του παραρτήματος Α΄ της αριθ. 74579/3022/11-07-1991 απόφασης Υπ.Γε., όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει  και

β) την περιγραφή των φυσικών συνθηκών του δάσους, κατά συστάδα, σε τμήμα του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος «Κέχρου - Ν. Σάντας - Αρριανών - Φιλλύρας»  της Π.Ε. Ροδόπης.

 
Βοηθητική εργασία υπολογισμού ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών, για τη σύνταξη Μελέτης Προστασίας και Διαχείρισης του Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος Δυτικά Ποταμού Νέστου για την διαχειριστική περίοδο 2017-2026 PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 18 Νοέμβριος 2016 10:03

Το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου, για την εκτέλεση της βοηθητικής εργασίας: Βοηθητική εργασία υπολογισμού ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών, για τη σύνταξη Μελέτης Προστασίας και Διαχείρισης του Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος Δυτικά Ποταμού Νέστου για την διαχειριστική περίοδο 2017-2026.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός της Εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 16.000 ευρώ με ΦΠΑ και χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΜΠ 031 με ΚΑΕ 2016ΜΠ03100002 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2016. Η κατανομή του παραπάνω ποσού έγινε σύμφωνα με την αριθμ. 18204/9-11-2016 (ΑΔΑ: 68Φ8ΟΡ1Υ-ΦΦΣ) Απόφαση του Δασάρχη Κ.Νευροκοπίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφές Υποχρεώσεων, Οικονομική Προσφορά κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας του Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου (Γραφείο ΕΔΕ), μέχρι τις 30-11-2016, ημέρα Τετάρτη ή από Ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (http://www.damt.gov.gr).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 01 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου με την υποβολή οικονομικής προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της τιμής της μονάδας (δοκιμαστικής επιφάνειας) του τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016.

Σε περίπτωση που θα αποβεί άγονος ή ασύμφορος ή αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την 01-12-2016, τότε θα διενεργηθεί την 08-12-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10π.μ. στον ίδιο τόπο και με τους ίδιους όρους.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2523021042, FAX επικοινωνίας 2523021041, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία είναι ο κος. Μαναρίδης Μιχαήλ.
 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 122