Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση
Αρχική Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Αναβολή διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών ζωνών δημοσίων δασών περιοχής Δασαρχείου Πολυγύρου PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 03 Ιούλιος 2015 13:30

 

Αναβάλουμε τη διενέργεια του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για Συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών ζωνών Δημοσίων δασών περιοχής Δασαρχείου Πολυγύρου, η οποία είχε οριστεί να πραγματοποιηθεί στις 30-06-2015, λόγω της μη παρέλευσης του χρονικού ορίου των 10 ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης στο ΦΕΚ μέχρι και την ανωτέρω ημερομηνία διεξαγωγής του ως άνω Διαγωνισμού, όπως απαιτείται, σύμφωνα με το ΚΔΕ (άρθρο 15 του Ν. 3669/2008) για δασοτεχνικά έργα που εκτελούνται διά εργολαβίας (παρ. 8 του Π.Δ 437/81).

Κατόπιν τούτου, με νέα Διακήρυξη θα ορισθεί η ημερομηνία διεξαγωγής του εν θέματι διαγωνισμού, για την οποία και θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

 

 
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών και δρόμων στη Σαμοθράκη» PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 03 Ιούλιος 2015 11:08

 

Το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 437 / 81, με αυτεπιστασία δια μικροεργολαβιών, κατά μονάδα εργασιών για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών και δρόμων στη Σαμοθράκη» με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την 13519/26-06-2015 απόφαση Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου και την σχετική μελέτη τουΔασαρχείου Αλεξανδρούπολης που εγκρίθηκε με την Αρ. Πρ. 13168/24-06-2015 Απόφαση Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου (ΑΔΑ: ΩΙΘΠΟΡ1Υ-7ΕΗ) και για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 9.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%) με δυνατότητα αυξομείωσης 30%, ανάλογα με την έκπτωση που θα επιτευχθεί και εφόσον υπάρχει πίστωση.

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προγράμματος Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου, έτους 2015, από το οποίο μας κατανεμήθηκε το ποσόν των 31.000€ με την αριθ. πρωτ. 125590/2650/11-06-2015 Απόφαση της Δ/νσης Προγραμματισμού και Δασικής Ανάπτυξης, ή οποιασδήποτε άλλη πηγή χρηματοδότησης υπάρχει πίστωση.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης ενώπιον της αρμόδιας επιτροπή του διαγωνισμού, που ορίσθηκε με την αριθμ. πρωτ. 230/07-01-2015 (ΑΔΑ: 6Ξ4ΘΟΡ1Υ-ΧΣ3) απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου, την 14–07–2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος για το Ελληνικό Δημόσιο θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα την 21–7–2015, ημέρα Τρίτη και χωρίς άλλη δημοσίευση.

 

 
Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση εργασιών PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 03 Ιούλιος 2015 10:19

 

Περίληψη διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Βοηθητική εργασία μελέτης υπολογισμού ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών, για τη σύνταξη μέρους της Μελέτης Προστασίας και Διαχείρισης του Δασικού Συμπλέγματος Δημοσίων Δασών Αλμωπίας 2015-2024 προϋπολογισμού 19.798,90 € χωρίς Φ.Π.Α. (24.352,65 € με ΦΠΑ)».

Η διενέργεια του διαγωνισμού εγκρίθηκε με τη σχετική απόφαση της Δ/νσης Δασών Πέλλας.

 

 
Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση και αποκατάσταση βατότητας δασικών αντιπυρικών δρόμων & λωριδών και συντήρηση έργων προστασίας δασών περιοχή ευθύνης Δασαρχείου Θεσσαλονίκης έτους 2015» PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 03 Ιούλιος 2015 10:08

 

Ανακοινώνουμε ότι την 21–7–2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. θα διενεργηθεί Τακτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός, για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 437 / 81, με αυτεπιστασία δια μικροεργολαβιών, κατά μονάδα εργασιών για την εκτέλεση των εργασιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ & ΛΩΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015».

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, κος Παπαδημητρίου Πέτρος, και στα τηλέφωνα 2310508661, 2310545595 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 
Περίληψη διακήρυξης Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Συντήρηση (βελτίωση) δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας έτους 2015» PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 03 Ιούλιος 2015 09:50

 

Το Δασαρχείο Αριδαίας προκηρύσσει Δημόσιο Τακτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 437/81, με αυτεπιστασία δια μικροεργολαβιών, κατά μονάδα εργασιών για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση (βελτίωση) δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας» με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί του τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την αριθ.7519/30-6-2015 (ΑΔΑ: ΩΣΖΤΟΡ1Υ-295) απόφαση Δ/νσης Δασών Πέλλας και την σχετική μελέτη του Δασαρχείου Αριδαίας που εγκρίθηκε με την αριθ. 3670/31-3-2015 (ΑΔΑ: 66ΕΖΟΡ1Υ-ΟΞ4) απόφαση της Δ/νσης Δασών Πέλλας και για ύψος δαπάνης μέχρι 26.999,99 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προγράμματος Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2015, από το οποίο μας κατανεμήθηκε το ποσόν των 27.000,00 ευρώ με την αριθ. πρωτ. 125590/2650/11-6-2015 (ΑΔΑ: ΩΤ5Ν465ΦΘΗ-Ι0Ψ) απόφαση ΥΠΑΠΕΝ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Αριδαίας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού, που ορίσθηκε με την αριθμ. 3822/27-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΡΟΡ1Υ-ΤΝ9) απόφαση του Δ/ντή Δασών Πέλλας, την 16–07–2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος για το Ελληνικό Δημόσιο θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα την 23–07–2015, ημέρα Πέμπτη και χωρίς άλλη δημοσίευση.

 

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 84

Τελευταίες δημοσιεύσεις

 
 diavgeia_logo2         newspaper1