Δελτία Τύπου

Αρχική Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των αντιρρήσεων σε ΒΔ και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, στα πλαίσια της ανάρτησης του δασικού χάρτη για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων στην ΠΕ Ημαθίας PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 16 Απρίλιος 2018 15:10
Η Διεύθυνση Δασών Ημαθίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης για τις «Επείγουσες εργασίες, ενσωμάτωσης των αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, στα πλαίσια της ανάρτησης του δασικού χάρτη για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων στην Π . Ε . Ημαθίας έτους 2018» με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί του Προϋπολογισμού του έργου της Υπηρεσίας και για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 20.161,29 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), καθώς και σύμφωνα με τη Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), τις περιγραφόμενες τεχνικές προδιαγραφές και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.
Ο διαγωνισμός θα γίνει από τη Δ/νση Δασών Ημαθίας και ειδικότερα από την επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 221 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) την Πέμπτη 3 Μαίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας.
Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 16 Απρίλιος 2018 14:05
 
Διενέργεια Διαγωνισμού του έργου "Εκσυγχρονισμός υπαρχουσών πρασιών του Δασικού Φυτωρίου Λαγκαδά" PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 13 Απρίλιος 2018 10:06

 

Η Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου: «Εκσυγχρονισμός υπαρχουσών πρασιών του Δασικού Φυτωρίου Λαγκαδά».

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την επιτροπή διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και με βάση τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

Ολόκληρο το τεύχος δημοπράτησης θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων) δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ του άρθρου 121 του Ν. 4412/2016 και θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr και στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ.-Θράκης www.damt.gov.gr. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από εμάς και η δαπάνη εκτέλεσης της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 13 Απρίλιος 2018 09:06
 
Έγκριση της Διακήρυξης με τα Παραρτήματά της και της Διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ (ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ)» PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 12 Απρίλιος 2018 13:29

 

Η Δ/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Ενημέρωση κοινού (Πινακίδες)».
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 105.980,00 € + 25.435,20 € (Φ.Π.Α 24%), ήτοι σε σύνολο 131.415,20 €.
Το ανωτέρω αποτελεί το Υποέργο 3 του έργου «Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης και ενημέρωσης κοινού» που είναι ενταγμένο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 83025/4-8-2016 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΑΔΑ: 7ΑΚΝ4653Ο7-ΟΡΟ) στο ΠΔΕ με ΚΩΔ./ΜIS 2016ΕΠ00810008/5000670 και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014/2020 και ειδικότερα από τον Άξονα Προτεραιότητας AΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».
Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 12 Απρίλιος 2018 12:26
 
Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητος ΑΔΜ-Θ στις Περιφερειακές Ενότητα Πέλλας έτους 2018 PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 04 Απρίλιος 2018 13:15

Η Διεύθυνση Δασών Πέλλας προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητος ΑΔΜ-Θ στις Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας», υποέργο «Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητος ΑΔΜ-Θ στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας της Κεντρικής Μακεδονίας, έτους 2018», συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

 
Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου: "Φυτωριακές εργασίες έτους 2018 στα δασικά φυτώρια Αμβροσίας και Οργάνης". PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 04 Απρίλιος 2018 13:00

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού  για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

«Φυτωριακές εργασίες έτους 2018 στα δασικά φυτώρια Αμβροσίας και Οργάνης»

Προϋπολογισμός 60.000,00 ευρώ με ΦΠΑ».

Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ :  18PROC002912005 2018-04-04

Η Διεύθυνση Αναδασώσεων Αν. Μακεδονίας - Θράκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016,  και με το σύστημα μειοδοσίας στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών του άρθρου 126 του Ν.4412/2016, για την εκτέλεση του παραπάνω έργου.

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίστηκε η 17η Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Αναδασώσεων Αν.Μακεδονίας –Θράκης  (Π.Τσαλδάρη 56-58, Κομοτηνή)

Οι ενδιαφερόμενοι μετά από αίτηση τους, μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη δημοπράτησης και το σφραγισμένο έντυπο της οικονομικής προσφοράς για συμμετοχή στο διαγωνισμό, από τα γραφεία της Δ/νσης Αναδασώσεων Αν.Μακεδονίας – Θράκης το αργότερο μέχρι την 12-4-2018.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Γραφεία της Δ/νσης Αναδασώσεων Αν. Μακεδονίας - Θράκης, Π. Τσαλδάρη 56-58 691 32 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ή στο τηλέφωνο 25310 71664.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 04 Απρίλιος 2018 12:03
 
Περισσότερα Άρθρα...
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 164

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.