Γενικός Γραμματέας

Αθανάσιος Καρούντζος

Γενικός Γραμματέας

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

Περισσότερα...Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση
Αρχική Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Λήψη έγγραφων προσφορών για την προμήθεια 300 μπαλών τύρφης από την Δ/νση Αναδασώσεων Α.Μ.Θ PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 24 Οκτώβριος 2014 14:55

Η Δ/νση Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης θα προβεί στην προμήθεια 300 μπαλών τύρφης με την διαδικασία της λήψης εγγράφων προσφορών χωρίς δημοπρασία σύμφωνα με την παρ 3 του άρθρου 9 του Π.Δ. 437/81 η οποία επιτρέπεται μέχρι το ποσό των 16.093,91 €ΥΡΩ.
Η λήψη των έγγραφων προσφορών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή μέχρι την Παρασκευή 31/10/2014 και ώρα 10:00. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται ο Νοέμβριος 2014 και ο τόπος παράδοσης το δασικό φυτώριο Οργάνης Ν. Ροδόπης.

 
Λήψη έγγραφων προσφορών για την προμήθεια 588 σάκων περλίτη των 100 lt από την Δ/νση Αναδασώσεων Α.Μ.Θ. PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 24 Οκτώβριος 2014 14:50

Η Δ/νση Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης θα προβεί στην προμήθεια 588 σάκων περλίτη των 100lt με την διαδικασία της λήψης εγγράφων προσφορών χωρίς δημοπρασία σύμφωνα με την παρ 3 του άρθρου 9 του Π.Δ. 437/81 η οποία επιτρέπεται μέχρι το ποσό των 16.093,91 €ΥΡΩ.
Η λήψη των έγγραφων προσφορών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή μέχρι την Παρασκευή 31/10/2014 και ώρα 10:00. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται ο Νοέμβριος 2014 και ο τόπος παράδοσης το δασικό φυτώριο Οργάνης Ν. Ροδόπης.

 
Λήψη έγγραφων προσφορών για την προμήθεια 2.500 πλαστικών δίσκων από την Δ/νση Αναδασώσεων Α.Μ.Θ. PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 24 Οκτώβριος 2014 14:40

Η Δ/νση Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης θα προβεί στην προμήθεια 2.500 πλαστικών δίσκων με θήκες με την διαδικασία της λήψης εγγράφων προσφορών χωρίς δημοπρασία σύμφωνα με την παρ 3 του άρθρου 9 του Π.Δ. 437/81 η οποία επιτρέπεται μέχρι το ποσό των 16.093,91 €ΥΡΩ.
Η λήψη των έγγραφων προσφορών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή μέχρι την Παρασκευή 31/10/2014 και ώρα 10:00. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται ο Νοέμβριος 2014 και ο τόπος παράδοσης το δασικό φυτώριο Οργάνης Ν. Ροδόπης.

 
Δημόσια ανοικτή δημοπρασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση δασικού αντιπυρικού δρόμου Β΄ κατηγορίας ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ-ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ». PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 22 Οκτώβριος 2014 10:55
Το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων του Δασαρχείου Πολυγύρου προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση δασικού αντιπυρικού δρόμου Β΄κατηγορίας ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ - ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ», με προϋπολογισμό 382.400,00 Ευρώ. Εξ αυτών, ποσό 303.306,81 ευρώ αφορά τη συνολική δαπάνη εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΕ & Ο.Ε και των απροβλέπτων δαπανών), ποσό 7.587,50 ευρώ την αναθεώρηση και ποσό 71.505,69 ευρώ το Φ.Π.Α. (23%).
Τα τεύχη δημοπράτησης χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη 06-11-2014. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε σαράντα (40) ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κλπ., στα γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 – 13:00. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
Η διακήρυξη έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2371 0 21683 – 21672 - 21671, Fax επικοινωνίας: 2371 0 23919, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Αρβανίτης Θωμάς, δασολόγος, Αναπληρωτής προϊστάμενος Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11-11-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δασαρχείο Πολυγύρου, (Πολύγυρος, ΤΚ 63100, Χαλκιδική).
 
Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ "ΚΡΥΟΝΕΡΙ – ΠΕΤΑΛΟ – ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΟΧΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 11+500 χλμ.». PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 20 Οκτώβριος 2014 11:30

Το Δασαρχείο Λαγκαδά προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ "ΚΡΥΟΝΕΡΙ – ΠΕΤΑΛΟ – ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΟΧΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 11+500 χλμ.».
Το έργο αποτελεί δασοτεχνικό έργο της παρ.1 του άρθρου 16 του Ν.998/79 και συντίθεται από τις εξής κατηγορίες εργασιών:

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: 255.707,54 € (με ΓΕ+ΕΟ και απρόβλεπτα)
Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ:    218.617,07 €
Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ:       403.701,83 €                   
Δ. ΣΗΜΑΝΣΗ:              17.441,52 €  

Ο προϋπολογισμός του έργου, με Φ.Π.Α ανέρχεται σε 1.180.000,00 ευρώ. Εξ αυτών, ποσό 895.467,96 ευρώ αφορά τη συνολική δαπάνη εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΕ & Ο.Ε και των απροβλέπτων δαπανών), ποσό 63.881,63 ευρώ την αναθεώρηση και ποσό 220.650,41 ευρώ το Φ.Π.Α.( 23%) Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή στις 11/11/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δασαρχείου Λαγκαδά (Κ. Ηλιάδη 2-Λαγκαδάς-ΤΚ:57200). Σε περίπτωση μη διεξαγωγής της δημοπρασίας την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή.
Για περισσότερες πληροφορίες: Στράντζαλης Απόστολος, τηλ. 23940-25788.
 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 74