Γενικός Γραμματέας

Αθανάσιος Καρούντζος

Γενικός Γραμματέας

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

Περισσότερα...Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση
Αρχική Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Δημόσια ανοικτή δημοπρασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση δασικού αντιπυρικού δρόμου Β΄ κατηγορίας ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ-ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ». PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 22 Οκτώβριος 2014 10:55
Το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων του Δασαρχείου Πολυγύρου προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση δασικού αντιπυρικού δρόμου Β΄κατηγορίας ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ - ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ», με προϋπολογισμό 382.400,00 Ευρώ. Εξ αυτών, ποσό 303.306,81 ευρώ αφορά τη συνολική δαπάνη εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΕ & Ο.Ε και των απροβλέπτων δαπανών), ποσό 7.587,50 ευρώ την αναθεώρηση και ποσό 71.505,69 ευρώ το Φ.Π.Α. (23%).
Τα τεύχη δημοπράτησης χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη 06-11-2014. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε σαράντα (40) ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κλπ., στα γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 – 13:00. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
Η διακήρυξη έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2371 0 21683 – 21672 - 21671, Fax επικοινωνίας: 2371 0 23919, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Αρβανίτης Θωμάς, δασολόγος, Αναπληρωτής προϊστάμενος Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11-11-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δασαρχείο Πολυγύρου, (Πολύγυρος, ΤΚ 63100, Χαλκιδική).
 
Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ "ΚΡΥΟΝΕΡΙ – ΠΕΤΑΛΟ – ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΟΧΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 11+500 χλμ.». PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 20 Οκτώβριος 2014 11:30

Το Δασαρχείο Λαγκαδά προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ "ΚΡΥΟΝΕΡΙ – ΠΕΤΑΛΟ – ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΟΧΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 11+500 χλμ.».
Το έργο αποτελεί δασοτεχνικό έργο της παρ.1 του άρθρου 16 του Ν.998/79 και συντίθεται από τις εξής κατηγορίες εργασιών:

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: 255.707,54 € (με ΓΕ+ΕΟ και απρόβλεπτα)
Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ:    218.617,07 €
Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ:       403.701,83 €                   
Δ. ΣΗΜΑΝΣΗ:              17.441,52 €  

Ο προϋπολογισμός του έργου, με Φ.Π.Α ανέρχεται σε 1.180.000,00 ευρώ. Εξ αυτών, ποσό 895.467,96 ευρώ αφορά τη συνολική δαπάνη εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΕ & Ο.Ε και των απροβλέπτων δαπανών), ποσό 63.881,63 ευρώ την αναθεώρηση και ποσό 220.650,41 ευρώ το Φ.Π.Α.( 23%) Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή στις 11/11/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δασαρχείου Λαγκαδά (Κ. Ηλιάδη 2-Λαγκαδάς-ΤΚ:57200). Σε περίπτωση μη διεξαγωγής της δημοπρασίας την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή.
Για περισσότερες πληροφορίες: Στράντζαλης Απόστολος, τηλ. 23940-25788.
 
Ανακοίνωση για τη μίσθωση ενός (1) Ισοπεδωτήρα (GRADER) για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας Δασών Δασαρχείου Ξάνθης έτους 2014» PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 10 Οκτώβριος 2014 15:15
Το Δασαρχείο Ξάνθης, δέχεται έγγραφες σφραγισμένες προσφορές σ΄ έντυπο της Υπηρεσίας, για τη μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) Ισοπεδωτήρα (GRADER) παντός τύπου με παραγόμενη ισχύ μεγαλύτερης των 200 PS με υδραυλικό σύστημα προώθησης, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014».
Η μίσθωση θα γίνει για συνολική δαπάνη 8.110,60 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (9.976,04  € με ΦΠΑ).
Η λήψη των εγγράφων προσφορών θα διεξαχθεί από την αρμόδια επιτροπή την 17η Οκτωβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 στα γραφεία του Δασαρχείου Ξάνθης.
Σε περίπτωση που η διαδικασία αποβεί Α Γ Ο Ν Η, θα επαναληφθεί στις 24 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00π.μ, στον ίδιο τόπο, χωρίς άλλη ανακοίνωση.
Για περισσότερες πληροφορίες για το τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων και το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δασαρχείο Ξάνθης και στο τηλέφωνο 2541026500, FAX επικοινωνίας 2541078400, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Καψάλη Σταυρούλα.
 
«Υλοποίηση αμετάκλητων πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών στον αιγιαλό και την παραλία των νομών Καβάλας και Σερρών», προϋπολογισμού 53.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%). PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 09 Οκτώβριος 2014 12:45

Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης διακηρύσσει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08 και με την υπ’ αρ. 83538/30.09.2014 Απόφαση  έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Γενικού Γραμματέα της ΑΔΜΘ, την με πρόχειρο διαγωνισμό επιλογή Αναδόχου για το έργο «Υλοποίηση αμετάκλητων πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών στον αιγιαλό και την παραλία των νομών Καβάλας και Σερρών», προϋπολογισμού 53.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%), της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 16.10.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00π.μ.  (ώρα που λήγει η επίδοση των προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Στρωμνίτσης 53, 1ος όροφος, Τ.Κ. 542 48.

Τα τεύχη δημοπράτησης και περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Στρωμνίτσης 53, Τ.Κ. 542 48, Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2313.309707 και από ώρα 8:30 π.μ. έως 13:00μ.μ.

 
«Υλοποίηση αμετάκλητων πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών στον αιγιαλό και την παραλία των νομών Θεσσαλονίκης και Πιερίας», προϋπολογισμού 70.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%). PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 09 Οκτώβριος 2014 12:00

Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης διακηρύσσει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08 και με την υπ’ αρ. 83537/30.09.2014 Απόφαση  έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Γενικού Γραμματέα της ΑΔΜΘ, την με πρόχειρο διαγωνισμό επιλογή Αναδόχου για το έργο «Υλοποίηση αμετάκλητων πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών στον αιγιαλό και την παραλία των νομών Θεσσαλονίκης και Πιερίας», προϋπολογισμού 70.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%), της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 15.10.2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00π.μ. (ώρα που λήγει η επίδοση των προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Στρωμνίτσης 53, 1ος όροφος, Τ.Κ. 542 48.

Τα τεύχη δημοπράτησης και περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Στρωμνίτσης 53, Τ.Κ. 542 48, Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2313.309707 και από ώρα 8:30 π.μ. έως 13:00μ.μ.

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 74

Τελευταίες δημοσιεύσεις

 
 diavgeia_logo2         newspaper1