Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση
Αρχική Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Προκήρυξη Διαγωνισμού για το έργο Βοηθητική εργασία μελέτης υπολογισμού ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών, για τη σύνταξη μέρους της Μελέτης Προστασίας και Διαχείρισης του Δασικού Συμπλέγματος Δημοσίων Δασών Αλμωπίας PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 28 Απρίλιος 2015 09:35
Ο Δασάρχης Αριδαίας Προκηρύσσει Πρόχειρο Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για το έργο: «ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: Εργασίες υπολογισμού ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών, για τη σύνταξη μέρους της Μελέτης Προστασίας και Διαχείρισης του Δασικού Συμπλέγματος Δημοσίων Δασών Αλμωπίας 2015-2024», σύμφωνα με την με αριθμό 4727/24-04-2015 (ΑΔΑ: ΩΧ8ΨΟΡ1Υ-ΙΧ6) απόφαση έγκρισης της Δ/νσης Δασών Πέλλας.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 19.924,89 € περιλαμβανομένου του ΦΠΑ και η χρηματοδότησή του είναι από την Α.Δ.Μ.Θ. (προϋπολογισμός εξόδων) στον Ειδικό Φορέα 99-723/073 σε βάρος του ΚΑΕ 0871 «Αμοιβές φυσικών προσώπων». Η πίστωση έχει εγκριθεί με την 23177/23-03-2015 απόφ. της Δ/νσης Οικονομικού του Τμήματος Προϋπολογισμού της Α.Δ.Μ.Θ. (ΑΔΑ: 7ΠΔΑΟΡ1Υ-Ο4Ψ) και βεβαιώθηκε με την αριθμό 3932/03-04-2015 απόφαση Δ/νσης Οικονομικού Ν.Πέλλας (ΑΔΑ: 67ΩΟΟΡ1Υ-ΥΦΞ).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (προκήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κλπ στοιχεία φακέλου) από την Διαύγεια ή από την έδρα του Δασαρχείου Αριδαίας (τηλ. 2384021242).
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Αριδαίας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού, που ορίσθηκε με την αριθμ. 3822/27-3-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΞΡΟΡ1Υ-ΤΝ9) απόφαση του Δ/ντή Δασών Πέλλας, την 06-05-2015 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ . (λήξη επίδοσης προσφορών). Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος για το Ελληνικό Δημόσιο θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα την 13-05-2015, ημέρα Τετάρτη και χωρίς άλλη δημοσίευση.
 
Διακήρυξη επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση Χώρου Εναπόθεσης Φωσφογύψου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αιγινίου του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού της Π.Ε. Πιερίας (Π.Κ.Μ.)». PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 22 Απρίλιος 2015 10:10
Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
«Αποκατάσταση Χώρου Εναπόθεσης Φωσφογύψου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αιγινίου του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού της Π.Ε. Πιερίας (Π.Κ.Μ.)» Προϋπολογισμού 149.937,57 € Ευρώ (με Φ.Π.Α.).
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 05/05/2015 και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου ΑΔΜΘ.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 05/05/2015, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, οδός Στρωμνίτσης 53, Θεσσαλονίκη 542 10, πληροφορίες Καραβανάς Αναστάσιος τηλ.: 2313 309722, Γκινίδη Παναγιώτα, τηλ.: 2313 309193, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Ανάρτηση Διακήρυξης Διαγωνισμού ανάθεσης έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 09 Απρίλιος 2015 10:10

Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΑΔΜΘ) διακηρύσσει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4281/2014 και ισχύει σήμερα, και την υπ’ αρ. 24874/31-03-2015 Απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Γενικού Γραμματέα της ΑΔΜΘ, την με πρόχειρο διαγωνισμό επιλογή Αναδόχου για το έργο «Επισκευή και συντήρηση κτιρίου του Περιφερειακού Εργαστηρίου Καβάλας», προϋπολογισμού 72.900,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%), της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 21.4.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα που λήγει η επίδοση των προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Στρωμνίτσης 53, 1ος όροφος, Τ.Κ. 542 48.

 
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με τίτλο «Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στο πλαίσιο του έργου ENERGEIA» στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2007-2013. PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 01 Απρίλιος 2015 14:40

Εγκρίθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης για την Διενέργεια του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της ενέργειας «Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στο πλαίσιο του έργου "ENERGEIA» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Fostering the use of low temperature geothermal sources through the development of operational exploitation guidelines and green energy solutions of enterprising» με ακρωνύμιο «ENERGEIA» το οποίο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG ΙV (EUROPEAN TERRITORIAL Co-operation) ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013.

 
Ανάρτηση απόφασης ακύρωσης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στο πλαίσιο του έργου "ENERGEIA». PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 18 Μάρτιος 2015 13:30

Ανακοινώνεται η απόφαση ακύρωσης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στο πλαίσιο του έργου "ENERGEIA» του έργου «Fostering the use of low temperature geothermal sources through the development of operational exploitation guidelines and green energy solutions of enterprising» με ακρωνύμιο «ENERGEIA» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG ΙV (EUROPEAN TERRITORIAL Co-operation) ΕΛΛΑΔΑΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013.

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 78