Γενικός Γραμματέας

Αθανάσιος Καρούντζος

Γενικός Γραμματέας

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

Περισσότερα...Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση
Αρχική Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Προκήρυξη για την ανάθεση της βοηθητικής εργασίας µελέτης µε τίτλο "∆ράσεις προσδιορισµού και καταγραφής του διαθέσιµου ξυλώδους λήµµατος της Π.Ε. Κιλκίς µε λήψη δοκιµαστικών επιφανειών" PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 30 Ιούλιος 2014 11:05
Η ∆ιεύθυνση ∆ασών Κιλκίς προκηρύσσει την ανάθεση της βοηθητικής εργασίας µελέτης µε τίτλο «∆ράσεις προσδιορισµού και καταγραφής του διαθέσιµου ξυλώδους λήµµατος της Π.Ε. Κιλκίς µε λήψη δοκιµαστικών επιφανειών (preparation activities and analysis of future available wood of forests of Kilkis region) που εντάσσεται στα πλαίσια του Support for developing technical pecifications andoperational plan with regards to combating illegal logging” µε προϋπολογισµό 20.312,00€ (χωρίς ΦΠΑ) ή 24.983,76 € (µε ΦΠΑ).
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ στοιχεία φακέλου έργου) από την ∆ιαύγεια ή από την έδρα της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Κιλκίς Αριστοτέλους 18 µέχρι τις 01-09-2013.
Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχει οριστεί η 02-09-2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2313309762, Fax 23410 24691, αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Γουζούνης Ευάγγελος.
 
Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Εκτέλεση εργασιών καλλιέργειας δημοσίων δασικών φυτωρίων Σερρών, Χρυσοπηγής και Στρυμόνα και εκτέλεση εργασιών σποροσυλλογής» PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 29 Ιούλιος 2014 12:35
Το Δασαρχείο Σερρών διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό, με το σύστημα  μειοδοσίας μόνο πάνω στο ποσοστό οφέλους για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών του Άρθρου 9 και 55 του Ν.3669/08 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Εκτέλεση εργασιών καλλιέργειας δημοσίων δασικών φυτωρίων Σερρών, Χρυσοπηγής και Στρυμόνα και εκτέλεση εργασιών σποροσυλλογής». Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 35.929,47 ευρώ με το Φ.Π.Α, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 05/08/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής υπάρχουν.
Η εγγύηση συμμετοχής είναι 584,22 ευρώ και υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι μέχρι 05/09/2014. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Η χρηματοδότηση βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου και η πληρωμή θα γίνει τμηματικά ή εφάπαξ.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2321039126, fax: 2321046262, αρμόδια υπάλληλος κ. Αικατερίνη Μαργιούλα στο Τμήμα Ε.Δ.Ε., Τέρμα Ομόνοιας, Τ.Κ. 62 125, Σέρρες.
 
Διεθνής, ανοικτός, δημόσιος, μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (υπολογιστές, οθόνες, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, εξυπηρετητής, σαρωτής, λοιπά είδη πληροφορικής), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους 2014. PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 28 Ιούλιος 2014 11:00

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας − Θράκης (Α.Δ.Μ.−Θ.)/ Διεύθυνση Οικονομικού, προκηρύσσει ανοικτό, διεθνή, δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλ. υπολογιστές, οθόνες, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, εξυπηρετητής/σέρβερ, λοιπά υλικά πληροφορικής) για κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της ΑΔΜ−Θ, για το έτος 2014, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (221.400,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (180.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος/ είδη προσφορά σε ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στην έδρα της Α.Δ.Μ.−Θ., Καθ. Ρωσίδη 11, Θεσσαλονίκη, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων στο ισόγειο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού, στα τηλ. 2313 309437 και 2313 309151 και στην ηλ. δ/νση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό


1) Κάθε ξενόγλωσσο πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο σε γλώσσα άλλη πλην της ελληνικής πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά

2) Σημαντικές διευκρινίσεις ως προς τα λοιπά είδη πληροφορικής. Πατήστε εδώ

 
Ανακοίνωση λήψης έγγραφων προσφορών για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ "ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ", έτους 2014». PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 25 Ιούλιος 2014 13:40

Το ∆ασαρχείο Σταυρούπολης ανακοινώνει την διενέργεια διαδικασίας λήψης έγγραφων προσφορών µετά από ανακοίνωση και άνευ δηµοπρασίας, για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ "ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ", έτους 2014» µε λήψη έγγραφων προσφορών (από Επιτροπή της παρ. 4 του αρθρ. 9 του Π.∆. 437/81) και µε το σύστηµα υποβολής προσφοράς: µειοδοσία µόνο πάνω στο ποσοστό εργολαβικού οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών (άρθρ. 4, περ.ε, του Ν. 3669/08 (Κ.∆.Ε).
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 10.000,00 € µε Φ.Π.Α. Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις του Ειδικού φορέα ∆ασών του Πράσινου Ταµείου.
Η λήψη έγγραφων προσφορών θα γίνει στις 31 του µηνός Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του ∆ασαρχείου Σταυρούπολης, σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ. πρωτ. 9199/16-07-2014 Συγγραφής Υποχρεώσεων του έργου.
Σε περίπτωση που η διαδικασία αποβεί άγονη ή ασύµφορη για το ∆ηµόσιο ή αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διενεργηθεί, τότε θα επαναληφθεί στις 07-08-2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ. στον ίδιο τόπο και µε τους ίδιους όρους χωρίς άλλη ανακοίνωση.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν το έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς, την Συγγραφή Υποχρεώσεων και το Τεύχος Τεχνική Περιγραφή - Τιµολόγιο - Προϋπολογισµός του έργου, από το ∆ασαρχείο Σταυρούπολης (Σταυρούπολη, Τ.Κ. 67062).
Πληροφορίες, τηλ.: 2542022218 & τηλ.- φαξ.: 2542021004, αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία είναι ο κος Τσολακίδης Θεόδωρος.

 
Ανακοίνωση για τη λήψη έγγραφων προσφορών για την μίσθωση με ωρομίσθιο δυο (2) ισοπεδωτήρων (GRADER) για την εκτέλεση του έργου "Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων αντιπυρικής προστασίας περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κασσάνδρας για το έτος 2014". PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 24 Ιούλιος 2014 14:55
Το Δασαρχείο Κασσάνδρας ανακοινώνει τη λήψη έγγραφων προσφορών άνευ δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθρου 9 του Π.Δ. 437/81, για την Μίσθωση με ωρομίσθιο δυο (2) ισοπεδωτήρων  (GRADER) με ιπποδύναμη 130 ΗΡ και άνω, για την εκτέλεση με αυτεπιστασία των χωματουργικών εργασιών του έργου "Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων αντιπυρικής προστασίας περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κασσάνδρας για το έτος 2014".
Η μίσθωση θα αφορά εκτέλεση εργασιών μέχρι συνολικού ποσού δαπάνης 9.000 Ευρώ (Με Φ.Π.Α.) και για τους δυο (2) ισοπεδωτήρες (4.500 Ευρώ για τον κάθε ισωπεδωτήρα).
Η διαδικασία θα γίνει στις 29 του μήνα Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30-10:00π.μ., (ώρα  λήξης επίδοσης προσφορών από τους μειοδότες η 10:00π.μ.) μπροστά σε Επιτροπή, που συστήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 10248/16-05-2013 απόφαση της Δ/νσης Δασών Χαλκιδικής, στα γραφεία του Δασαρχείου Κασσάνδρας.
Σε περίπτωση που ο διαδικασία αποβεί άγονος ή ασύμφορος θα επαναληφθεί στις 5 του μήνα Αυγούστου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30-10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών από τους μειοδότες η 10:00 π.μ.) στον ίδιο τόπο, με τους ίδιους όρους και χωρίς άλλη δημοσίευση.
Στην διαδικασία γίνονται δεκτοί ιδιοκτήτες ισοπεδωτήρων (GRADER) με ιπποδύναμη 130ΗΡ (ίππων) και άνω. Μπορούν να συμμετέχουν ιδιοκτήτες ενός ή και δύο ισοπεδωτήρων.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 74,00 Ευρώ και απευθύνεται στο Δασαρχείο Κασσάνδρας.
Η Ανακοίνωση - Συγγραφή Υποχρεώσεων και το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς διατίθενται από το Δασαρχείο Κασσάνδρας και συγκεκριμένα από το γραφείο του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες εκτός από την ημέρα της διαδικασίας.
 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 67

Τελευταίες δημοσιεύσεις

 
 diavgeia_logo2         newspaper1