Γενικός Γραμματέας

Αθανάσιος Καρούντζος

Γενικός Γραμματέας

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

Περισσότερα...Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση
Αρχική Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Καλλιέργεια δημοσίων δασικών φυτωρίων Σερρών–Χρυσοπηγής-Στρυμόνα» PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 16 Απρίλιος 2014 10:55

Το Δασαρχείο Σερρών διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό, με το σύστημα μειοδοσίας μόνο πάνω στο ποσοστό οφέλους για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών του Άρθρου 9 και 55 του Ν.3669/08 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Καλλιέργεια δημοσίων δασικών φυτωρίων Σερρών–Χρυσοπηγής-Στρυμόνα».
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 23.999,16 ευρώ με το Φ.Π.Α, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 29/04/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής υπάρχουν. 
Η εγγύηση συμμετοχής είναι 390,23 ευρώ και υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι μέχρι 29/05/2014. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Η χρηματοδότηση βαρύνει τις πιστώσεις των Δημοσίων Επενδύσεων και η πληρωμή θα γίνει τμηματικά ή εφάπαξ.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2321039126, fax: 2321046262, αρμόδια υπάλληλος κ. Αικατερίνη Μαργιούλα στο τμήμα Ε.Δ.Ε., Τέρμα Ομόνοιας, Τ.Κ. 62 125, Σέρρες.

Για να κατεβάσετε τα Τεύχη Δημοπράτησης, πατήστε εδώ.

 

 


 

ια   την   εκμίσθωση   με   την   διαδικασία   της   διαπραγμάτευσης   δύο   (2)   χώρων
εγκατάστασης αυτόματων μηχανημάτων πωλητών αναψυκτικών, που βρίσκονται
στο Συνοριακό Σταθμό Κήπων Ν. Έβρου
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο LOFT (Local products Festivals and Tourism development in cross-border cooperation Greece-Bulgaria) PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 15 Απρίλιος 2014 14:58

Το Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την υποβολή προσφοράς για το έργο LOFT (Local products Festivals and Tourism development in cross-border cooperation Greece-Bulgaria)


Για να δείτε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

 

 


 

ια   την   εκμίσθωση   με   την   διαδικασία   της   διαπραγμάτευσης   δύο   (2)   χώρων
εγκατάστασης αυτόματων μηχανημάτων πωλητών αναψυκτικών, που βρίσκονται
στο Συνοριακό Σταθμό Κήπων Ν. Έβρου
 
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού – τεύχους δημοπράτησης του έργου "Φυτωριακές εργασίες στα Δασικά Φυτώρια Χαλκηδόνας-Λαγκαδά έτους 2014". PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 28 Μάρτιος 2014 14:20

Το Τμήμα Δασικών Φυτωρίων & Σποροσυλλογής της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης διακηρύσσει την με ανοιχτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Φυτωριακές εργασίες στα Δασικά Φυτώρια Χαλκηδόνας - Λαγκαδά έτους 2014», προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδες (50.000,00 €) Ευρώ (με Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 08 Απριλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ στη Θεσσαλονίκη στα γραφεία της Δ/νσης Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από το Τμήμα Φυτωρίων και Σποροσυλλογής της Δ/νσης Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας, οδός Χάψα και Καρατάσου 1, Πληροφορίες: Χρήστος Τσοπουρίδης – Δασολόγος, Προϊστάμενος του Τμήματος τηλ. 2310 - 546447.

 
Περίληψη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το πρόγραμμα AITOLOS του Δασαρχείου Γουμένισσας PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 28 Μάρτιος 2014 10:50

Το ∆ασαρχείο Γουµένισσας προκηρύσσει Επαναληπτικό Ανοικτό ∆ιαγωνισµό για την ανάθεση της ∆ράσης «Ανάπτυξη, εγκατάσταση & παραµετροποίηση ενός (1) πρότυπου πιλοτικού συστήµατος ασύρµατης ταυτοποίησης οχηµάτων µεταφοράς ξυλείας, µε αυτοµατοποιηµένο υπολογισµό του όγκου φορτίου» (δράσεις 4.1, 4.2, 4.3 και 4.4) για τις ανάγκες του έργου «AITOLOS: Cross-border collaboration to fight illega llogging and timber trade to protect trans-boundary Greek- F.Y.R.O.M. ecosystems», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του IPA διασυνοριακού προγράµµατος «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013», µε προϋπολογισµό 60.000,00 ΕΥΡΩ µε ΦΠΑ.

Οι προσφορές θα πρέπει να περιέλθουν στο ∆ασαρχείο Γουµένισσας µέχρι τις 28-4-2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14.00.

Η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί στις 29-4-2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ., στα γραφεία του ∆ασαρχείου Γουµένισσας, από την αρµόδια επιτροπή.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23430-41207, FAX επικοινωνίας 23430-42002, αρµόδιος υπάλληλος για πληροφορίες κ. Βούρτσας Γεώργιος και Ευαγγελίδου Ειρήνη.

 
Προκήρυξη διενέργειας ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των Αστυνομικών Αρχών της Π.Ε. Ροδόπης χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (Α.Δ.Μ. – Θ) για το έτος 2014. PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 28 Μάρτιος 2014 10:10

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (Α.Δ.Μ.-Θ.), Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Ροδόπης, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης ήτοι αμόλυβδη βενζίνη 67.300 λίτρα (κωδικός CPV 09132100-4) και πετρέλαιο κίνησης 50.000 λίτρα (κωδικός CPV 09134100-8), για τις ανάγκες των Αστυνομικών Αρχών της Π.Ε. Ροδόπης χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Α.Δ.Μ. – Θ.) για το έτος 2014, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ (180.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από τα οποία εκατόν δώδεκα χιλιάδες ευρώ (112.000,00€) αφορούν αμόλυβδη βενζίνη και εξήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (68.000,00€) πετρέλαιο κίνησης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης στην Π.Ε. Ροδόπης για κάθε είδος υγρών καυσίμων (ανά CPV) από το τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κομοτηνής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Το χρονικό διάστημα προμήθειας των εν λόγω ειδών αφορά το διάστημα, από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με τον ανάδοχο μέχρι 31.12.2014.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 19 Μαΐου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 στο Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Ροδόπης, Παρασίου 4, 69100 Κομοτηνή, 3ος όροφος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 25310 83393, 25310 83380.

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 54