Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Προτάσεις - βελτιώσεις - διορθώσεις ιστοσελίδων
Αρχική Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την ανάθεση αναδόχου της προμήθειας υλικών προώθησης και δημοσιότητας του προγράμματος LIFEGENMON με προϋπολογισμό 16.260,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α 23%. PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 23 Νοέμβριος 2015 00:00
Η Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανάθεση αναδόχου της προμήθειας υλικών προώθησης και δημοσιότητας του προγράμματος LIFEGENMON με προϋπολογισμό 16.260,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α 23%.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.) από την έδρα της Υπηρεσίας οδός Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 32 Θεσσαλονίκη, στις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληρ. Χρυσή Σαρβάνη, τηλ. 2313309343 και Ερασμία Νιξαρλή, τηλ 2313309263). Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10 Ευρώ. Οι προσφορές θα πρέπει να περιέλθουν στη Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών μέχρι τις 07-12-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών. Η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 08-12-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών (Λ. Γεωργικής Σχολής 32- Θεσσαλονίκη) από την αρμόδια επιτροπή.
 
Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση σε εργολήπτη των εργασιών: Συντήρηση και επισκευή δύο (2) κλωβών πτερωτών θηραμάτων στο νέο πυρήνα της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής (ΕΚΠ). PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 19 Νοέμβριος 2015 11:00
Το Δασαρχείο Σερρών διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση σε εργολήπτη των εργασιών: Συντήρηση και επισκευή δύο (2) κλωβών πτερωτών θηραμάτων στο νέο πυρήνα της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής (ΕΚΠ). Ο προϋπολογισμός είναι 19.777,74 ευρώ με το Φ.Π.Α., η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι στις 24/11/2015 και ώρα 10.00 π.μ. Σε περίπτωση που θα αποβεί άγονος ή ασύμφορος, θα επαναληφθεί στις 01/12/2015 την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τους ίδιους όρους. Ειδικοί περιορισμοί υπάρχουν.
Η εγγύηση συμμετοχής είναι 321,59 ευρώ. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι μέχρι τις 24/12/2015. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Η χρηματοδότηση βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά ή εφάπαξ.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2321039126, fax: 2321046262, αρμόδιοι υπάλληλοι κα Χρυσάνθη Αργυροπούλου και κος Νικόλαος Ματθαίου στο τμήμα Ε.Δ.Ε., Τέρμα Ομόνοιας, Τ.Κ. 62125, Σέρρες.
 
Προκήρυξη διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης DIESEL, αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της (Α.Δ.Μ.-Θ.) για τα έτη 2016-2017. PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 17 Νοέμβριος 2015 10:30
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου / αναδόχων για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης DIESEL κωδικός - CPV 09134100-8, αμόλυβδη βενζίνη – κωδικός CPV 09132100-4 και πετρελαίου θέρμανσης - κωδικός CPV 09135100-5), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 04 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 14:00 μ.μ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
 
Δημοσίευση περίληψης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «Τύρφης, ζεόλιθου, λιπάσματος, γεωυφάσματος, δικτύων σκίασης και υλικών άρδευσης» PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 17 Νοέμβριος 2015 09:40

Η Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανάθεση αναδόχου της προμήθειας «Τύρφης, ζεόλιθου, λιπάσματος, γεωυφάσματος, δικτύων σκίασης και υλικών άρδευσης» με προϋπολογισμό 34.134,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α 23%.
Οι προσφορές θα πρέπει να περιέλθουν στη Δ/νση Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας μέχρι τις 30-11-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00.

 
Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΥΚΗΣ ΠΟΡΤΟΥ ΛΑΓΟΥΣ», προϋπολογισμού 20.000,00 EΥΡΩ. PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 10 Νοέμβριος 2015 12:50
Το Δασαρχείο Ξάνθης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΥΚΗΣ ΠΟΡΤΟΥ ΛΑΓΟΥΣ», προϋπολογισμού 20.000,00 EΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ε.Σ.Υ κ.λ.π) και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς από την έδρα της υπηρεσίας, -  Αδριανουπόλεως 4 - Ξάνθη , μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 19η Νοεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ στα γραφεία του Δασαρχείου Ξάνθης .
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί εργολήπτες, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξίες, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη,  για έργα κατηγορίας πρασίνου, στελεχωμένοι με Δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπονίας και εργολήπτες δημοσίων δασοτεχνικών έργων και εργασιών (ΕΔΔΕ) Α’ και Β΄ τάξης.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕ 584 του Π.Δ.Ε έτους 2015.
 
Περισσότερα Άρθρα...
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 95

Τελευταίες δημοσιεύσεις

 
 diavgeia_logo2         newspaper1