Δελτία Τύπου

Αρχική Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση με ωρομίσθιο δύο (2) ισοπεδωτήρων (GRADER) με ιπποδύναμη 150 ΗΡ και άνω και δύο (2) προωθητήρων D8 ή D9 (Bulldozer) με Ιπποδύναμη 270 ΗΡ και άνω». PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 20 Οκτώβριος 2017 12:55
Το Δασαρχείο Πολυγύρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε έντυπο της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 437/81 και του Ν. 4412/2016 (άρθρα 116, 117 και 177), για την «Μίσθωση με ωρομίσθιο δύο (2) ισοπεδωτήρων (GRADER) με ιπποδύναμη 150 ΗΡ και άνω και δύο (2) προωθητήρων D8 ή D9 (Bulldozer) με Ιπποδύναμη 270 ΗΡ και άνω» για την εκτέλεση με αυτεπιστασία των χωματουργικών εργασιών του έργου "Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων αντιπυρικής προστασίας περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Πολυγύρου για το έτος 2017".
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Πολυγύρου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού, που ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 12862/26-06-2017 Απόφασή σας στις 02 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 - 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών από τους συμμετέχοντες η 10:00 πμ).
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δασαρχείου Πολυγύρου στο Δασικό κτίριο και στα τηλέφωνα 2371 0 21672 – 2371 0 21671 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Διενέργεια Διαγωνισμού για την ανάθεση του υποέργου «Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών των δασών και των δασικών εκτάσεων στην ΠΕ Έβρου» PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 18 Οκτώβριος 2017 10:15
Ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου, θα διενεργηθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός, για την ανάθεση εκτέλεσης του υποέργου «Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων στην Π.Ε Έβρου, έτους 2017», συνολικού προϋπολογισμού 29.700,00 €, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α. (24%).
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου, κος Αθανάσιος Καραμανίδης και κος Πέτρος Ανθόπουλος στο τηλέφωνο 25510 31967, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ "ΞΑΝΘΗΣ-ΓΕΡΑΚΑ-ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ"» PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 17 Οκτώβριος 2017 12:15
Το Δασαρχείο Σταυρούπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/16 για την ανάθεση του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ "ΞΑΝΘΗΣ-ΓΕΡΑΚΑ-ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ"» με προϋπολογισμό 5.040,65 EΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς από την έδρα της υπηρεσίας, - Σταυρούπολη Ξάνθης, μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25420-22218, 21004, FAX επικοινωνίας 25420-21004, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: κ. Βαφείδης Παναγιώτης & Τσολακίδης Θεόδωρος.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ στα γραφεία του Δασαρχείου Σταυρούπολης και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4412/16.
 
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (01) διαμορφωτήρα (GRADER) κάθε τύπου και ιπποδύναμης 100 HP και άνω. PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 17 Οκτώβριος 2017 09:20
Το Δασαρχείο ΝΙΓΡΙΤΑΣ διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τα άρθρα 117 & 177 του Ν. 4412/2016 και το Π.Δ.437/81, για τη μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (01) διαμορφωτήρα (GRADER) κάθε τύπου και ιπποδύναμης 100 HP και άνω, για την εκτέλεση των Επειγουσών εργασιών συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας δασών - Συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας δασών Δασαρχείου ΝΙΓΡΙΤΑΣ έτους 2017 - με ύψος δαπάνης μέχρι 8.000,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α.
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 31-10-2017 και ώρα 10.00 π.μ. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος για το Ελληνικό Δημόσιο θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα την 7-11-2017, ημέρα Τρίτη και χωρίς άλλη δημοσίευση.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Η χρηματοδότηση βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος των δημοσίων επενδύσεων ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2014 ΕΠ50800003 ΣΑΕΠ 508 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2017.
Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά ή εφάπαξ.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2322022450, fax: 2322024776, αρμόδιους υπάλλήλους. Κo ΦΡΑΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ και ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ στο τμήμα Ε.Δ.Ε., ΑΘ ΑΡΓΥΡΟΥ 9 , Τ.Κ. 62200, ΝΙΓΡΙΤΑ ΣΕΡΡΩΝ.
Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 17 Οκτώβριος 2017 08:36
 
Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης για τις «Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων Π.Ε. Πέλλας». PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 13 Οκτώβριος 2017 14:20
Η Διεύθυνση Δασών Πέλλας προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/2016 (Α' 147), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης για τις «Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητος ΑΔΜ-Θ στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας της Κεντρικής Μακεδονίας» με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί των τιμολογίων της Υπηρεσίας και για ύψος δαπάνης μέχρι του ποσού των 13.500,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), καθώς και τη Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, την Περίληψη διακήρυξης, τις περιγραφόμενες τεχνικές προδιαγραφές και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.
Ο διαγωνισμός θα γίνει από τη Δ/νση Δασών Πέλλας και ειδικότερα από την επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 221 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη - Συγγραφή Υποχρεώσεων, κ.λπ.) και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, απότην έδρα της Υπηρεσίας, στη δ/νση: Διοικητήριο, 582 00 Έδεσσα, 5ος όροφος, μέχρι τις 25-10-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα14:00.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 2381027620 & 2381022951.
Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 13 Οκτώβριος 2017 13:28
 
Περισσότερα Άρθρα...
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 155

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.