Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση
Αρχική Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Απόφαση διενέργειας λήψης εγγράφων προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη για την υλοποίηση του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015» PDF Εκτύπωση E-mail
Σάββατο, 29 Αύγουστος 2015 15:04

Το Δασαρχείο Σταυρούπολης διακηρύσσει ότι για την υλοποίηση με αυτεπιστασία του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015» προϋπολογισμού μελέτης 10.200,00 € (με Φ.Π.Α) και κατανεμημένη πίστωση 6.000,00 €, προτίθεται να προβεί σε λήψη εγγράφων (σφραγισμένων) προσφορών από την επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 9 του Π.Δ.437/1981.
Το σύστημα προσφοράς είναι: Μειοδοσία μόνο πάνω στο ποσοστό οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών (άρθρο 9 του Ν.3669/2008).
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 3 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. στο Δασαρχείο Σταυρούπολης.
Σε περίπτωση που η ανωτέρω διαδικασία αποβεί άγονη ή ασύμφορη, η λήψη εγγράφων προσφορών θα επαναληφθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη στον ίδιο τόπο και χρόνο χωρίς νέα ανακοίνωση.
Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται:
α) Εγγυητική  Επιστολή Συμμετοχής αξίας 98,00 €
β) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
γ) Φορολογική ενημερότητα
δ) Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π για έργα Πρασίνου ή πτυχίο Ε.Δ.Δ.Ε.
ε) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν τελεί υπο πτώχευση.

 
Διενέργεια διαγωνισμού με λήψη έγγραφων προσφορών για τη μίσθωση ενός (1) διαμορφωτήρα (GRADER) από το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου. PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 21 Αύγουστος 2015 10:30

Το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου, δέχεται έγγραφες σφραγισμένες προσφορές  σ΄ έντυπο της Υπηρεσίας για τη μίσθωση ενός (1) διαμορφωτήρα (GRADER) Ιπποδύναμης 115 HP μέχρι 180 HP, με σύστημα προώθησης (μπροστινό μαχαίρι.), με ωρομίσθιο, για επείγουσες εργασίες συντήρησης Δασικού Οδικού Δικτύου και έργων προστασίας Δασών Δασικού Συμπλέγματος Λειβαδακίου από το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου.
Το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου Ανακοινώνει την διενέργεια διαγωνισμού με λήψη έγγραφων προσφορών μετά από ανακοίνωση και άνευ δημοπρασίας για την ανάθεση μέσα στα όρια που θέτει το Π.Δ.437/81, και με εφαρμογή του αρθ. 9 παρ. 3 του ίδιου Π.Δ. για τη μίσθωση ενός (1) διαμορφωτήρα (GRADER).
Η μίσθωση θα γίνει για συνολική δαπάνη 3.821,14 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.(4.700,00 € με ΦΠΑ).
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου την 01-09-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 με σφραγισμένες προσφορές και θα τον κάνει αρμόδια επιτροπή.
Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αποβεί άγονο η ασύμφορο αυτός επαναλαμβάνεται χωρίς άλλη δημοσίευση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα στις 08-09-2015 ημέρα Τρίτη.
Η πρόκριση από την επιτροπή θα γίνει με βάση το μικρότερο συντελεστή, που θα προκύπτει από το πηλίκο της προσφερθείσης τιμής προς την ιπποδύναμη. Για τον υπολογισμό του συντελεστή ως ιπποδύναμη θα λαμβάνεται η ισχύς από 115 ΗΡ έως 180 ΗΡ. Η ισχύς των 180 ΗΡ θα θεωρείται η ανωτέρα ανεξάρτητα αν η ιπποδύναμη του μηχανήματος είναι άνω των 180 ΗΡ.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων του έργου 2014ΕΠ53100003 Της ΣΑΕΠ 531 (1η Κατανομή 2015). Τα ποσά που καταβάλλονται στον εργολάβο υπόκεινται σε κρατήσεις ανάλογα με την πηγή που χρηματοδοτείται το έργο και αυτές βαρύνουν τον εργολάβο. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τη υπηρεσία.
Για περισσότερες πληροφορίες για το τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων και το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου και στο τηλέφωνο 2523021042, FAX επικοινωνίας 2523021041, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία είναι ο κος Μαναρίδης Μιχαήλ.

 
Διενέργεια διαγωνισμού με λήψη έγγραφων προσφορών για τη μίσθωση ενός (1) λαστιχοφόρου εκσκαφέα - φορτωτή από το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου. PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 21 Αύγουστος 2015 09:45
Το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου, δέχεται έγγραφες σφραγισμένες προσφορές  σ΄ έντυπο της Υπηρεσίας για επείγουσες εργασίες συντήρησης Δασικού Οδικού Δικτύου και έργων προστασίας Δασών Δασικού Συμπλέγματος Δυτικά και Νοτιοδυτικά Λεκάνης Κ.Νευροκοπίου από το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου.
Το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου Ανακοινώνει την διενέργεια διαγωνισμού με λήψη έγγραφων προσφορών μετά από ανακοίνωση και άνευ δημοπρασίας για την ανάθεση μέσα στα όρια που θέτει το Π.Δ.437/81, και με εφαρμογή του αρθ. 9 παρ. 3 του ίδιου Π.Δ. για τη μίσθωση ενός (1) λαστιχοφόρου εκσκαφέα - φορτωτή.
Η μίσθωση θα γίνει για συνολική δαπάνη 3.821,14 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (4.700,00 € με ΦΠΑ).
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου την 01-09-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 με σφραγισμένες προσφορές και θα τον κάνει αρμόδια επιτροπή.
Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αποβεί άγονο η ασύμφορο αυτός επαναλαμβάνεται χωρίς άλλη δημοσίευση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα στις 08-09-2015 ημέρα Τρίτη.
Η πρόκριση από την επιτροπή θα γίνει με βάση το μικρότερο συντελεστή, που θα προκύπτει από το πηλίκο της προσφερθείσης τιμής προς την ιπποδύναμη. Οι εκσκαφείς ιπποδυνάμεως πάνω από 80 ίππων θα θεωρηθεί ότι έχουν ιπποδύναμη 80 ίππων.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων του έργου 2014ΕΠ53100003 Της ΣΑΕΠ 531 (1η Κατανομή 2015). Τα ποσά που καταβάλλονται στον εργολάβο υπόκεινται σε κρατήσεις ανάλογα με την πηγή που χρηματοδοτείται το έργο και αυτές βαρύνουν τον εργολάβο. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τη υπηρεσία.
Για περισσότερες πληροφορίες για το τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων και το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο  Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου και στο τηλέφωνο 2523021042, FAX επικοινωνίας 2523021041, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία είναι ο κος Μαναρίδης Μιχαήλ.
 
Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Καλλιέργεια δημόσιων δασικών φυτωρίων Σερρών-Χρυσοπηγής-Στρυμόνα, σποροσυλλογή και διαχείριση σποροπαραγωγών κήπων και συστάδων» PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 19 Αύγουστος 2015 10:05
Το Δασαρχείο Σερρών διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό, με το σύστημα  μειοδοσίας μόνο πάνω στο ποσοστό οφέλους για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών του Άρθρου 9 και 55 του Ν.3669/08 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Καλλιέργεια δημόσιων δασικών φυτωρίων Σερρών-Χρυσοπηγής-Στρυμόνα, σποροσυλλογή και διαχείριση σποροπαραγωγών κήπων και συστάδων». Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 44.995,71 ευρώ με το Φ.Π.Α, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι  25/08/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.  Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής υπάρχουν.
Η εγγύηση συμμετοχής είναι 731,64 ευρώ και υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι μέχρι 25/09/2015. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Η χρηματοδότηση βαρύνει τις πιστώσεις των Δημοσίων Επενδύσεων και η πληρωμή θα γίνει τμηματικά ή εφάπαξ.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2321039126, fax: 2321046262, αρμόδια υπάλληλος κ. Αικατερίνη Μαργιούλα στο τμήμα Ε.Δ.Ε., Τέρμα Ομόνοιας, Τ.Κ. 62 125, Σέρρες.
 
Ανακοίνωση διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Βοηθητική εργασία υπολογισμού ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων για τη σύνταξη μέρους της Διαχειριστικής Μελέτης του Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος ΓΕΡΑΚΑ – ΞΑΝΘΗΣ – ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ περιόδου 2017-2026». PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 07 Αύγουστος 2015 11:25

Το Δασαρχείο Ξάνθης ανακοινώνει Πρόχειρο δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 4 και την παρ. 3 του άρθρου 9 του Π.Δ. 437/81 για την εκτέλεση του έργου «Βοηθητική εργασία υπολογισμού ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών, για τη σύνταξη μέρους της Διαχειριστικής Μελέτης του Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος ΓΕΡΑΚΑ – ΞΑΝΘΗΣ – ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ περιόδου 2017-2026», από πιστώσεις Δημόσιων Επενδύσεων  έτους 2015 της ΣΑΕ 584 έργο 2014ΣΕ58400008.
Το ύψος της δαπάνης των ανωτέρω εργασιών ορίζεται στο ποσόν των δεκαεννιά χιλιάδων οχτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα ένα λεπτών (19.825,51 €) με Φ.Π.Α.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δασαρχείου Ξάνθης από την επιτροπή που ορίσθηκε με την αριθμ. 453/16-1-2015 απόφαση του Δ/ντή Δασών Ξάνθης στις 19 του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). Σε περίπτωση που θα αποβεί άγονος ή ασύμφορος ή αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία θα επαναληφθεί στις 26-08-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. στον ίδιο τόπο και με τους ίδιους όρους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και την Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου, από το Δασαρχείο Ξάνθης (Αδριανουπόλεως 4 , Τ.Κ. 67062).
Πληροφορίες, τηλ.-φαξ.: 2541020012 & 2541021004, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία είναι ο κος Τσάκαλος Γεώργιος, Δασοπόνος.

Το Δασαρχείο Ξάνθης ανακοινώνει Πρόχειρο δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 4 και την παρ. 3 του άρθρου 9 του Π.Δ. 437/81  για την εκτέλεση του έργου  «Βοηθητική εργασία υπολογισμού ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών, για τη σύνταξη μέρους της Διαχειριστικής Μελέτης του Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος ΓΕΡΑΚΑ – ΞΑΝΘΗΣ – ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ περιόδου  2017-2026», από πιστώσεις Δημόσιων Επενδύσεων  έτους 2015 της ΣΑΕ 584 έργο 2014ΣΕ58400008.
Το ύψος της δαπάνης των ανωτέρω εργασιών ορίζεται στο ποσόν των   δεκαεννιά χιλιάδψν οχτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα ένα λεπτών  (19.825,51 €) με Φ.Π.Α.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δασαρχείου Ξάνθης από την επιτροπή που ορίσθηκε με την αριθμ. 453/16-1-2015 απόφαση του Δ/ντή Δασών Ξάνθης στις 19 του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). Σε περίπτωση που θα αποβεί άγονος ή ασύμφορος ή αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία θα επαναληφθεί στις 26-08-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. στον ίδιο τόπο και με τους ίδιους όρους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και την Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου, από το Δασαρχείο Ξάνθης (Αδριανουπόλεως 4 , Τ.Κ. 67062).
Πληροφορίες, τηλ.-φαξ.: 2541020012 & 2541021004, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία είναι ο  κος Τσάκαλος Γεώργιος, Δασοπόνος.
 
Περισσότερα Άρθρα...
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 88