Αρχική Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 30 Αύγουστος 2016 09:11

Η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινοτικής Οδηγίας 2006/7/ΕΚ για τα ύδατα κολύμβησης, η οποία έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο με την ΚΥΑ Η.Π. 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ356Β/26-2-2009).
Στόχος του Προγράμματος είναι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας των λουομένων.
Η Διεύθυνση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης υλοποιεί το Πρόγραμμα Παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
Οι ακτές κολύμβησης που παρακολουθούνται είναι εκείνες που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων καθώς και ακτές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον (αναπτυξιακό, αισθητικό, τουριστικό κ.λπ.). Στις ακτές διενεργούνται δειγματοληψίες και αναλύσεις για την παρακολούθηση της μικροβιολογικής ποιότητας και οπτικές παρατηρήσεις για την εκτίμηση της φυσικοχημικής ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

Για το έτος 2016 παρακολουθούνται 56 ακτές κολύμβησης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, και τα αποτελέσματα  των αναλύσεων για κάθε μήνα παρατίθενται παρακάτω:

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ – ΜΑΪΟΣ 2016

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

Δες την Ταυτότητα και το Χάρτη κάθε ακτής ανά Περιφέρεια/Δήμο:

http://bathingwaterprofiles.gr/custom_search

 

Παράρτημα I της Οδηγίας 2006/7
Για τα παράκτια και μεταβατικά ύδατα

 

Παράμετρος

Εξαιρετική ποιότητα

Καλή ποιότητα

Επαρκής ποιότητα

Μέθοδοι ανάλυσης αναφοράς
Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml)

100

200

185

ISO 7899−1 ή ISO 7899−2

Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml)

250

500

500

ISO 9308−3 ή ISO 9308−1

 
Ύδατα ακτών κολύμβησης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 11 Αύγουστος 2016 09:00

Η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινοτικής Οδηγίας 2006/7/ΕΚ για τα ύδατα κολύμβησης, η οποία έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο με την ΚΥΑ Η.Π. 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ356Β/26-2-2009).
Στόχος του Προγράμματος είναι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας των λουομένων.
Η Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιεί το Πρόγραμμα Παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
Οι ακτές κολύμβησης που παρακολουθούνται είναι εκείνες που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων καθώς και ακτές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον (αναπτυξιακό, αισθητικό, τουριστικό κ.λπ.). Στις ακτές διενεργούνται δειγματοληψίες και αναλύσεις για την παρακολούθηση της μικροβιολογικής ποιότητας και οπτικές παρατηρήσεις για την εκτίμηση της φυσικοχημικής ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

Για το έτος 2016 παρακολουθούνται 114 ακτές κολύμβησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, και τα αποτελέσματα  των αναλύσεων για κάθε μήνα παρατίθενται παρακάτω:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ– ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ – ΜΑΪΟΣ 2016

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016


Δες την Ταυτότητα και το Χάρτη κάθε ακτής ανά Περιφέρεια/Δήμο:

http://bathingwaterprofiles.gr/custom_search

 

Παράρτημα I της Οδηγίας 2006/7
Για τα παράκτια και μεταβατικά ύδατα

 

Παράμετρος

Εξαιρετική ποιότητα

Καλή ποιότητα

Επαρκής ποιότητα

Μέθοδοι ανάλυσης αναφοράς
Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml)

100

200

185

ISO 7899−1 ή ISO 7899−2

Κολοβακτηρίδια (cfu/100 ml)

250

500

500

ISO 9308−3 ή ISO 9308−1

 
Δελτίο Τύπου - Παράκτια ύδατα των ακτών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 02 Αύγουστος 2016 14:50
Η ποιότητα των νερών κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας παρακολουθείται συστηματικά από το 1988, σύμφωνα με την Οδηγία 76/160/ΕΟΚ «περί της ποιότητας υδάτων κολύμβησης», στο πλαίσιο του «Προγράμματος παρακολούθησης ποιότητας νερών κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας».
Στόχος του Προγράμματος είναι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας των λουομένων, η συμμόρφωση με την Οδηγία 76/160/ΕΟΚ και η σταδιακή αντικατάστασή της από την Οδηγία 2006/7/ΕΚ μέχρι το 2014, η οποία έχει εκδοθεί και ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο και υιοθετεί νέους μικροβιολογικούς δείκτες.
Το «Πρόγραμμα» επαναλαμβάνεται κάθε έτος κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, από το Μάιο έως τον Οκτώβριο και τα αποτελέσματά του καθώς και η ετήσια έκθεση παρακολούθησης κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στο δίκτυο παρακολούθησης υδάτων κολύμβησης περιλαμβάνονται ακτές που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον (αναπτυξιακό, αισθητικό, τουριστικό περιβαλλοντικό κ.λ.π.) και αυτές που δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις. Στις συστηματικά παρακολουθούμενες ακτές γίνονται δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις των υδάτων καθώς και μακροσκοπικός έλεγχος του νερού και της ακτής γενικότερα.
Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων ολοκλήρωσε το προβλεπόμενο από την νέα οδηγία Μητρώο Ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης και το έθεσε στη διάθεση του κοινού στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.bathingwaterprofiles.gr/.
Για τα παράκτια ύδατα των ακτών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν καταρτιστεί οι ταυτότητες υδάτων σε 56 ακτές κολύμβησης με 56 σημεία παρακολούθησης.
Δίνεται η δυνατότητα ένταξης ή/και αφαίρεσης σημείων δειγματοληψίας ή ακτών κολύμβησης στο υφιστάμενο δίκτυο παρακολούθησης για τη διετία 2017-2018 σύμφωνα με την αρ. πρωτ. οικ.190856/01.08.2013 Εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υ.Π.ΕΝ. (ΑΔΑ: ΒΛΩΒ0-ΘΣΚ).
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτημα προσθήκης ή αφαίρεσης στο δίκτυο στους Δήμους υπαγωγής των ακτών με τεκμηριωμένη πρόταση. Ο Δήμος στη συνέχεια διαβιβάζει τα αιτήματα προσθήκης ή αφαίρεσης σημείων δειγματοληψίας ή/και ακτών κολύμβησης στις Διευθύνσεις Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2016.
Τυποποιημένα έντυπα διατίθενται στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης στο πεδίο Ανακοινώσεις.
Στοιχεία Επικοινωνίας με τη Δ/νση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Τενέδου 58
654 04 Καβάλα
Τηλ: 2313 309815, 816
Φαξ: 2510 837173
 
Δελτίο τύπου - Παράκτια ύδατα των ακτών της Κεντρικής Μακεδονίας. PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 26 Ιούλιος 2016 13:15
Η ποιότητα των νερών κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας παρακολουθείται συστηματικά από το 1988, σύμφωνα με την Οδηγία 76/160/ΕΟΚ «περί της ποιότητας υδάτων κολύμβησης», στο πλαίσιο του «Προγράμματος παρακολούθησης ποιότητας νερών κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας».
Στόχος του Προγράμματος είναι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας των λουομένων, η συμμόρφωση με την Οδηγία 76/160/ΕΟΚ και η σταδιακή αντικατάστασή της από την Οδηγία 2006/7/ΕΚ μέχρι το 2014, η οποία έχει εκδοθεί και ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο και υιοθετεί νέους μικροβιολογικούς δείκτες.
Το «Πρόγραμμα» επαναλαμβάνεται κάθε έτος κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, από το Μάιο έως τον Οκτώβριο και τα αποτελέσματά του καθώς και η ετήσια έκθεση παρακολούθησης κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στο δίκτυο παρακολούθησης υδάτων κολύμβησης περιλαμβάνονται ακτές που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον (αναπτυξιακό, αισθητικό, τουριστικό περιβαλλοντικό κ.λ.π.) και αυτές που δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις. Στις συστηματικά παρακολουθούμενες ακτές γίνονται δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις των υδάτων καθώς και μακροσκοπικός έλεγχος του νερού και της ακτής γενικότερα.
Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων ολοκλήρωσε το προβλεπόμενο από την νέα οδηγία Μητρώο Ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης και το έθεσε στη διάθεση του κοινού στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.bathingwaterprofiles.gr.
Για τα παράκτια ύδατα των ακτών της Κεντρικής Μακεδονίας έχουν καταρτιστεί οι ταυτότητες υδάτων σε 114 ακτές κολύμβησης με 114 σημεία παρακολούθησης.
Δίνεται η δυνατότητα ένταξης ή/και αφαίρεσης σημείων δειγματοληψίας ή ακτών κολύμβησης στο υφιστάμενο δίκτυο παρακολούθησης για τη διετία 2017-2018 σύμφωνα με την αρ. πρωτ. οικ.190856/01.08.2013 Εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υ.Π.ΕΝ. (ΑΔΑ: ΒΛΩΒ0-ΘΣΚ).
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτημα προσθήκης ή αφαίρεσης στο δίκτυο στους Δήμους υπαγωγής των ακτών με τεκμηριωμένη πρόταση.
Ο Δήμος στη συνέχεια διαβιβάζει τα αιτήματα προσθήκης ή αφαίρεσης σημείων δειγματοληψίας ή/και ακτών κολύμβησης στις Διευθύνσεις Υδάτων της ΑΔΜΘ το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2016.
Τυποποιημένα έντυπα διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΑΔΜΘ, στη Δ/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους.

Στοιχεία Επικοινωνίας με τη Δ/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 32
55134 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2313 309483 / 487
Φαξ: 2310424160

 
Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 15 Ιούλιος 2016 11:15
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης προτίθεται να προβεί σε μετατάξεις υπαλλήλων για την κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Οικονομικού, εν όψει της εφαρμογής του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/2015) και της υπ’ αριθμ. 2/16570/0026/13-5-2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΑΔΑ: 6ΡΩΣΗ-ΞΝΛ, ΦΕΚ 1381/τ.Β΄/2016) περί ανάληψης αποκλειστικών αρμοδιοτήτων και ευθύνης από την εν λόγω Διεύθυνση εξαιτίας της μεταφοράς αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου από την 1-1-2017.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μήνα, ήτοι από 15 Ιουλίου 2016 έως και 15 Αυγούστου 2016, να υποβάλουν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, Διεύθυνση Διοίκησης - Τμήμα Προσωπικού (Ταχ. Δ/νση: Τ.Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου 11, Τ.Κ. 54008, Θεσσαλονίκη) τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 3 από 24