Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Προκήρυξη διενέργειας Ανοικτού Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχων για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης
Προκήρυξη διενέργειας Ανοικτού Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχων για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 21 Μάρτιος 2017 14:27

Προκήρυξη διενέργειας Ανοικτού Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης
(πετρέλαιο κίνησης DIESEL κωδικός - CPV 09134100-8, αμόλυβδη βενζίνη - κωδικός CPV 09132100-4) και πετρελαίου θέρμανσης - κωδικός CPV 09135100-5), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης στην Πόλη της Δράμας της Π.Ε. Δράμας ετών 2017-2018 (Τεύχος Διακήρυξης αρ. 4/2017).
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 05 Απριλίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί:
  • Στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.damt.gov.gr (Ενότητα Ανακοινώσεις -> Διαγωνισμοί),
  • Στο δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» : http://sites.diavgeia.gov.gr/admt/, κάνοντας αναζήτηση με βάση τον ΑΔΑ αλλά και στο
  • ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων).
  • Τέλος, η περίληψη και η διακήρυξη θα κοινοποιηθούν στο Επιμελητήριο Δράμας και στην Ένωση Βενζινοπωλών Ελλάδος για ενημέρωση των μελών τους.
  • Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στην έδρα της ΑΔΜ-Θ.
Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης αποτελεί η επιλογή αναδόχων για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης DIESEL κωδικός - CPV 09134100-8, αμόλυβδη βενζίνη- κωδικός CPV 09132100-4) και πετρελαίου θέρμανσης - κωδικός CPV 09135100-5), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης στην Πόλη της Δράμας της Π.Ε. Δράμας ετών 2017-2018.

Το χρονικό διάστημα της προμήθειας αφορά στο διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με τον Ανάδοχο και για 12 μήνες, µπορεί δε να παραταθεί για χρονικό διάστηµα µέχρι τρεις (3) µήνες, ύστερα από κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων µερών, στο µέτρο που δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο αυτό, υπέρβαση της προϋπολογισθείσας κατ' είδος δαπάνης.
 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία των υπό προμήθεια ειδών ανέρχεται στις εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (74.399,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια δέκα εννέα ευρώ και δέκα εννέα λεπτά (59.919,19€) χωρίς Φ.Π.Α.

 

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.