Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Περίληψη ανακοίνωσης για τη λήψη εγγράφων προσφορών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας δημοσίων δασών περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Γουμένισσας έτους 2014
Περίληψη ανακοίνωσης για τη λήψη εγγράφων προσφορών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας δημοσίων δασών περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Γουμένισσας έτους 2014 PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 14 Αύγουστος 2014 14:10

 

Ανακοινώνουμε τη λήψη σφραγισµένων εγγράφων προσφορών άνευ δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθ. 9 του Π.∆. 437/81, για την εκτέλεση µε αυτεπιστασία δια µικροεργολαβιών, των εργασιών: «Συντήρηση ∆ασικού Οδικού ∆ικτύου και Έργων Προστασίας ∆ηµοσίων ∆ασών περιοχής ευθύνης ∆ασαρχείου Γουµένισσας έτους 2014» µε το σύστηµα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιµών του τιµολογίου των εργασιών της µελέτης σε συµπληρωµένο έντυπο της υπηρεσίας. Η εκτέλεση των εν λόγω εργασιών θα ανατεθεί στο µειοδότη που θα δώσει τη µεγαλύτερη έκπτωση. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που θα εκτελεστούν θα ανέλθει µέχρι το ποσό των 5.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).
Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, έτους 2014, µε κωδικό αριθµό 2014ΕΠ50800003 της ΣΑΕΠ 508 Τροπ. 0 της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
Η διαδικασία θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία του ∆ασαρχείου Γουµένισσας, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας ανάθεσης έργων και εργασιών δι’ αυτεπιστασίας, σύµφωνα µε την παρ. 4 του αρθ. 9 του Π.∆. 437/81, όπως έχει ορισθεί µε την αριθ. 6062/20-05-2014 απόφαση του ∆/ντή ∆ασών Ν. Κιλκίς, την 21–08–2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
Σε περίπτωση που η διαδικασία αποβεί άγονη ή ασύµφορη για το Ελληνικό ∆ηµόσιο θα επαναληφθεί µε τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα, την 28–08–2014, ηµέρα Πέµπτη και χωρίς άλλη έκδοση απόφασης ή δηµοσίευσης.

 

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.