Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Προκήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση δασικού αντιπυρικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας ΝΙΚΗΤΗ - ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ – ΔΡΑΓΟΥΝΤΕΛΙ - ΣΥΚΙΑ», με προϋπολογισμό 4.205.000 ευρώ
Προκήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση δασικού αντιπυρικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας ΝΙΚΗΤΗ - ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ – ΔΡΑΓΟΥΝΤΕΛΙ - ΣΥΚΙΑ», με προϋπολογισμό 4.205.000 ευρώ PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 03 Ιούλιος 2014 11:30
Το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων του Δασαρχείου Πολυγύρου προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς  επί  μέρους  ποσοστών  έκπτωσης  κατά  ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας  με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.  3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση δασικού αντιπυρικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας ΝΙΚΗΤΗ - ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ – ΔΡΑΓΟΥΝΤΕΛΙ - ΣΥΚΙΑ»,  με
προϋπολογισμό 4.205.000 ευρώ
. Εξ αυτών, ποσό 3.351.764,00 ευρώ αφορά τη συνολική δαπάνη εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των ΓΕ & Ο.Ε και των απροβλέπτων δαπανών), ποσό 66.935,19 ευρώ την αναθεώρηση και ποσό 786.300,81 ευρώ το Φ.Π.Α. (23%).
Τα τεύχη δημοπράτησης χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη 17-07-2014. Εφόσον  ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των  τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε πενήντα (50) ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών  κλπ., στα γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες 9:00 – 13:00. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
Η διακήρυξη έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 23710 21683 – 21672 - 21671, Fax επικοινωνίας:  2371023919, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Αρβανίτης Θωμάς.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22-07-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00  π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δασαρχείο Πολυγύρου, (Πολύγυρος, ΤΚ 63100, Χαλκιδική).
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα  διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη  Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00  π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.