Δελτία Τύπου

Αρχική Διαύγεια
Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 
ΔΙ@ΥΓΕΙΑ
7Ν8ΡΟΡ1Υ-ΤΗ0 Έγκριση διενέργειας ορεινού αγώνα δρόμου στα πλαίσια δράσης με ονομασία «ΔΡΟΜΟΣ ΘΥΣΙΑΣ ΟΧΥΡΟ ΙΣΤΙΜΠΕ ...
20/04/2018 11:09:55  
Ω8ΖΠΟΡ1Υ-ΝΗΑ Έγκριση έκτακτης κάρπωσης ξυλώδους όγκου
20/04/2018 11:05:50  
ΨΒΠ1ΟΡ1Υ-Ν31 Έγκριση μετακίνησης ενός οχήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης εκτός ορίων Νομού Πιερίας
20/04/2018 10:59:29  
6ΡΞΥΟΡ1Υ-ΛΤΔ Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εργασίες ανακαίνισης Περιφερειακ ...
20/04/2018 10:44:13  
6ΕΟΣΟΡ1Υ-Ο4Η «Έγκριση μετακίνησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου εκτός Νομού».
20/04/2018 10:44:05  
6Σ1ΥΟΡ1Υ-Θ1Κ Πιστοποιητικό ακαϊας (αρθρο 35 & 2, Ν.998/79) για έκταση στην Τοπ.Κοιν. Παληόστανης, του Δήμου Πύδνα ...
20/04/2018 10:42:06  
6ΣΤ5ΟΡ1Υ-ΥΙΨ Έγκριση υπέρβασης κατανάλωσης καυσίμων.
20/04/2018 10:41:03  
7ΔΦ0ΟΡ1Υ-Α3Θ Έγκριση μίσθωσης οχημάτων ( επιβατικά ) από τις Μονάδες του ΕΦΚΑ για την μεταφορά προσωπικού για το ...
20/04/2018 10:40:56  
66ΕΦΟΡ1Υ-Υ4Ψ Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εγκατάσταση Στεγάστρου εκτελωνισ ...
20/04/2018 10:36:39  
ΩΤ85ΟΡ1Υ-ΨΑΘ Έγκριση υπέρβασης κατανάλωσης καυσίμων.
20/04/2018 10:35:57  
ΩΗΞ7ΟΡ1Υ-ΓΩΚ Ανασυγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Τίτλων Δικαιούχων από Αναγκαστική Απαλλοτρίωση (άρθρο 96 του Π.Δ. 2 ...
20/04/2018 10:33:27  
ΩΞΡΟΟΡ1Υ-ΞΜΖ Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 71/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου
20/04/2018 10:33:22  
64ΣΞΟΡ1Υ-6ΦΓ Εξέταση της από 11/1/2018 επιδοθείσας αίτησης θεραπείας της εταιρείας με επωνυμία «ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε ...
20/04/2018 10:32:44  
7ΧΡΦΟΡ1Υ-Ο3Σ Έλεγχος νομιμότητας της υπ’αριθ. 296/2018 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολ ...
20/04/2018 10:31:55  
6ΓΓΓΟΡ1Υ-Ω5Κ Επικύρωση της αριθ. 65/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού
20/04/2018 10:31:28  
7ΖΠΗΟΡ1Υ-ΣΚ3 Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την επιλογή Αναδόχου για την κατα ...
20/04/2018 10:30:59  
68Ι6ΟΡ1Υ-ΣΦΡ Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του κατά μήνα καθορισθέντος ανώτατου ορίου των οχημάτων τ ...
20/04/2018 10:29:55  
ΩΟΩ8ΟΡ1Υ-ΘΒΠ Έγκριση οδήγησης κρατικών αυτοκινήτων από τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους και υπαλλήλους, που δεν κα ...
20/04/2018 10:29:49  
7ΑΤΡΟΡ1Υ-ΞΡΗ Επικύρωση της αριθ. 153/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης
20/04/2018 10:29:16  
ΩΙΛΓΟΡ1Υ-ΛΤ2 Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του κατά μήνα καθορισθέντος ανώτατου ορίου των οχημάτων τ ...
20/04/2018 10:28:50  
69ΝΘΟΡ1Υ-Ι0Α Τροποποίηση της αρ.6610/05-02-2018 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκη ...
20/04/2018 10:28:44  
Ω502ΟΡ1Υ-Μ27 Έλεγχος νομιμότητας της υπ’αριθ. 284/2018 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολ ...
20/04/2018 10:28:18  
ΩΛ68ΟΡ1Υ-ΞΗΙ Συμπλήρωση - τροποποίηση της απόφασης καθορισμού ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός ...
20/04/2018 10:26:34  
644ΗΟΡ1Υ-ΨΥΘ Μη άσκηση αντίρρησης κατά της υπ’ αριθ. 4701/30-03-2018 Πράξης Χαρακτηρισμού με ΑΔΑ: 7Θ5MΟΡ1Υ-Ξ54 τ ...
20/04/2018 10:24:50  
7ΑΒΒΟΡ1Υ-ΟΞΟ Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος από υπαλλήλους του E' Τοπικού Υποκ/τος Μισθωτών ...
20/04/2018 10:21:50  
65Α7ΟΡ1Υ-ΡΥ1 Έγκριση διαγραφής του δημοσίου κτήματος ΑΒΚ2608, που βρίσκεται στη περιοχή Αρετσούς του Δήμου Καλαμα ...
20/04/2018 10:20:33  
7ΔΤ9ΟΡ1Υ-Ν5Λ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΚΤΑΣΗΣ
20/04/2018 10:18:26  
ΩΝΞΧΟΡ1Υ-0ΓΡ Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπάλληλο της Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκε ...
20/04/2018 10:16:50  
7Μ01ΟΡ1Υ-Ν32 Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων για την υλοποίηση του προγράμματος: ‘’Επείγουσες εργασ ...
20/04/2018 10:15:36  
Ψ7Μ0ΟΡ1Υ-ΔΗΓ Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπάλληλο της Διεύθυνση Διοίκησης της Αποκεντ ...
20/04/2018 10:15:10  
6Μ4ΚΟΡ1Υ-ΩΟΘ Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπάλληλο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρι ...
20/04/2018 10:13:18  
ΩΟ0ΖΟΡ1Υ-Α47 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 073/1712 ΠΟΣΟΥ 3.000€
20/04/2018 10:03:40  
6Χ3ΘΟΡ1Υ-Α7Ψ Έγκριση μίσθωσης λεωφορείου
20/04/2018 10:02:02  
Ω36ΡΟΡ1Υ-5ΩΓ Ανάθεση Προμήθειας 3,50τμ Διάφανων Τζαμιών σε Αντικατάσταση των Σπασμένων
20/04/2018 10:00:49  
6Β09ΟΡ1Υ-ΛΝΛ Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 (8779/19-04-2018 ...
20/04/2018 09:56:14  
Ω7ΒΧΟΡ1Υ-ΙΛΩ Έγκριση του πρακτικού της από 17-4-2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδό ...
20/04/2018 09:51:39  
ΩΠΟ6ΟΡ1Υ-ΚΔΞ Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου του Δήμου Ιάσμου εκτός των ορίων του Νομού κατά τις ...
20/04/2018 09:43:30  
ΩΩΔΘΟΡ1Υ-06Ω ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 071/1329 ΠΟΣΟΥ 65€
20/04/2018 09:34:27  
6ΛΜ1ΟΡ1Υ-ΣΦΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 071/9111
20/04/2018 09:29:35  
ΩΓ2ΦΟΡ1Υ-ΣΞΗ Επιβολή διοικητικού προστίμου επί παράνομης υπαίθριας διαφήμισης της εταιρίας «Θ. ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΑΕ - Ε ...
20/04/2018 09:22:52  
6ΗΔΦΟΡ1Υ-Ι66 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
20/04/2018 09:20:04  
66Α3ΟΡ1Υ-4ΥΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 073/1329 ΠΟΣΟΥ 641,60€
20/04/2018 09:19:25  
76ΣΦΟΡ1Υ-Ψ6Σ Ακύρωση της υπ’ αριθ. οικ.9396/24.10.2014 Απόφασης Επιβολής διοικητικού προστίμου επί παράνομης υπαί ...
20/04/2018 09:18:41  
ΩΕ0ΥΟΡ1Υ-Ψ6Χ Επιβολή προστίμου επί παράνομης υπαίθριας διαφήμισης της εταιρίας «Θ. ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΑΕ - ΕΠΙΠΛΟΔΟΜΗ»
20/04/2018 09:18:18  
Ω67ΡΟΡ1Υ-Υ0Π «Επικύρωση της αριθ.6/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δίου Ολύμπου» που αφορά στην ...
20/04/2018 09:18:11  
ΩΟΦΖΟΡ1Υ-ΝΗΑ Επιβολή διοικητικού προστίμου επί παράνομης υπαίθριας διαφήμισης της εταιρίας «Θ. ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΑΕ - Ε ...
20/04/2018 09:16:29  
ΨΨ5ΧΟΡ1Υ-43Φ Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου του έργου: «Βελτίωση Δασικής Οδού ...
20/04/2018 09:12:37  
Ω7ΛΡΟΡ1Υ-ΧΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 073/1329 ΠΟΣΟΥ 1.248,06€
20/04/2018 09:11:52  
7Ζ3ΨΟΡ1Υ-ΗΝΑ «Τροποποίηση της με ΑΠ 5468/Φ.376/27-3-2012 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί ...
20/04/2018 09:09:40  
7Α03ΟΡ1Υ-ΧΓΤ Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου του έργου: «Βελτίωση Δασικής Οδού ...
20/04/2018 09:08:14  
ΩΚΦ1ΟΡ1Υ-ΩΧΚ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 073/0869 ΠΟΣΟΥ 930€
20/04/2018 09:05:42  
6ΑΔΕΟΡ1Υ-0ΛΝ Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου του έργου: «Βελτίωση Δασικής Οδού ...
20/04/2018 09:04:15  
ΩΣΣ3ΟΡ1Υ-3ΘΦ Έγκριση μελέτης με τίτλο ''Έργα αποκατάστασης της κατολίσθησης στην Τ.Κ. Κάτω Σχολαρίου, Δ.Ε. Μίκρας ...
20/04/2018 09:01:49  
6Ο5ΨΟΡ1Υ-Ζ48 «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στoν κ. Ποιμενίδη Κωνσταντίνο του Δημητρίου για τη λειτουργία γεώτρηση ...
20/04/2018 09:01:03  
6ΗΣ4ΟΡ1Υ-Φ2Θ Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου του έργου: «Βελτίωση Δασικής Οδού ...
20/04/2018 08:57:32  
6Ε16ΟΡ1Υ-ΛΙΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 073/0869 ΠΟΣΟΥ 800€
20/04/2018 08:56:12  
6ΦΦ4ΟΡ1Υ-00Κ Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου του έργου: «Βελτίωση Δασικής Οδού ...
20/04/2018 08:52:19  
ΩΧΦΦΟΡ1Υ-8ΒΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 073/1329 ΠΟΣΟΥ 900€
20/04/2018 08:47:08  
7ΜΤ0ΟΡ1Υ-Ψ6Χ Έλεγχος νομιμότητας της αριθ.25/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύ ...
20/04/2018 08:44:40  
7Χ7ΤΟΡ1Υ-Τ3Ψ Ακύρωση της αριθ.72/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιντικής
20/04/2018 08:41:28  
69ΝΘΟΡ1Υ-ΠΜ2 Έλεγχος νομιμότητας της αριθ.40/2018 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εμ ...
20/04/2018 08:39:20  
61ΒΧΟΡ1Υ-ΕΓ5 Έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου του έργου: «Βελτίωση Δασικής Οδού Άνω ...
20/04/2018 08:34:35  
Ω692ΟΡ1Υ-Ο4Ι Δημοπρασία Δασικών Προϊόντων
20/04/2018 08:34:21  
7Σ2ΥΟΡ1Υ-ΡΣΑ Δημοπρασία Δασικών Προϊόντων
20/04/2018 08:28:22  
7ΑΜΤΟΡ1Υ-ΘΕΟ Ορισμός μελών της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων Ν.Καβάλας (Αρ. 98 του ΠΔ.284/88).
20/04/2018 08:25:48  
ΩΛ3ΖΟΡ1Υ-ΟΧΠ Δημοπρασία Δασικών Προϊόντων
20/04/2018 08:24:57  
72ΟΓΟΡ1Υ-Ω69 Έγκριση της γενόμενης καθ’υπέρβαση της δικαιούμενης κατά μήνα ποσότητας καυσίμων για όχημα του Κέντρ ...
20/04/2018 08:17:08  
ΩΚΠΡΟΡ1Υ-ΝΨ7 Ορισμός μελών της Επιτροπής Καθορισμού Ορίων Αιγιαλού, της Παραλίας και του Παλαιού Αιγιαλού συμπερι ...
20/04/2018 08:13:48  
6ΒΗ9ΟΡ1Υ-ΙΤΠ Έγκριση της γενόμενης καθ’υπέρβαση της δικαιούμενης κατά μήνα ποσότητας καυσίμων για τα οχήματα του ...
20/04/2018 08:08:39  
64Μ0ΟΡ1Υ-69Μ Έγκριση υλοτομίας δέντρων από αγρό περιοχής Άνω Δροσινής Δήμου Αρριανών Ν. Ροδόπης.
20/04/2018 08:05:16  
ΩΚΤ4ΟΡ1Υ-ΩΡΣ Έγκριση υλοτομίας δέντρων από αγρό περιοχής Άνω Δροσινής Δήμου Αρριανών Ν. Ροδόπης.
20/04/2018 08:01:52  
ΩΜΑΑΟΡ1Υ-Β9Υ Έγκριση υλοτομίας δέντρων από αγρό περιοχής Άνω Δροσινής Δήμου Αρριανών Ν. Ροδόπης.
20/04/2018 07:58:34  
Ω785ΟΡ1Υ-5Υ1 Έγκριση της αριθ.46/2018 απόφασης του Δ.Σ.Νέστου
20/04/2018 07:49:57  
ΩΕΒ8ΟΡ1Υ-Θ5Λ Έγκριση υλοτομίας δέντρων από αγρό περιοχής Άνω Δροσινής Δήμου Αρριανών Ν. Ροδόπης.
20/04/2018 07:48:56  
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.