Δελτία Τύπου

Αρχική Διαύγεια
Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 
ΔΙ@ΥΓΕΙΑ
ΩΔΟΧΟΡ1Υ-4Ξ1 Κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ “ΚΑ ...
21/06/2018 14:48:35  
655ΩΟΡ1Υ-ΣΡ1 Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον ΓΚΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (ομαδική), για τη λειτουργία αγροτικής γεώτρησης ...
21/06/2018 14:46:28  
6ΕΡΤΟΡ1Υ-Γ96 ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΡ. 36/2018 ΑΠΟΦΑΣΕΣΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ
21/06/2018 14:39:05  
ΩΖ2ΣΟΡ1Υ-ΩΒΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΡ. 185/2018 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
21/06/2018 14:37:01  
6ΝΖΛΟΡ1Υ-ΨΑΣ ΑΚΥΡΩΣΗ 81/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
21/06/2018 14:34:54  
ΨΥΧΩΟΡ1Υ-845 Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2017 και Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Κυνηγετικού ...
21/06/2018 14:21:41  
Ω836ΟΡ1Υ-ΖΓ6 «Επικύρωση της αριθ 268/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης»
21/06/2018 14:11:15  
ΨΕΠΡΟΡ1Υ-ΘΒΒ «Επικύρωση της αριθ. 200/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης»
21/06/2018 14:09:08  
ΨΜΕ5ΟΡ1Υ-ΩΣ5 Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής των πάσης φύσης έργων που έχουν εκτελεσθεί τ ...
21/06/2018 14:08:15  
72Γ8ΟΡ1Υ-ΦΔΣ Έργο: «Καλλιέργεια δημοσίων δασικών φυτωρίων, σποροσυλλογή και διαχείριση σποροπαραγωγών κήπων και σ ...
21/06/2018 13:52:34  
ΨΨΜ0ΟΡ1Υ-8ΨΕ Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων στον Παπαδόπουλο Αβραάμ του Ιωάννου για τ ...
21/06/2018 13:51:53  
ΨΟ65ΟΡ1Υ-ΛΟΗ Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
21/06/2018 13:49:34  
ΨΡ81ΟΡ1Υ-ΡΒΘ Άδεια χρήσης νερού στη Δ.Ε.Υ.Α. Σκύδρας για τη λειτουργία των έργων υδροληψίας του υδρευτικού δικτύο ...
21/06/2018 13:47:18  
ΩΠΟΟΟΡ1Υ-ΛΓ4 Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων στον Παντηρμά Γεώργιο του Ιωάννη για την ...
21/06/2018 13:46:47  
7ΑΦΕΟΡ1Υ-ΛΡΛ εγκριση μελετης
21/06/2018 13:46:27  
ΩΘΜΥΟΡ1Υ-ΡΘΧ Έργο: «Καλλιέργεια δημοσίων δασικών φυτωρίων, σποροσυλλογή και διαχείριση σποροπαραγωγών κήπων και ...
21/06/2018 13:42:13  
6ΡΧΜΟΡ1Υ-3ΥΗ Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79
21/06/2018 13:39:50  
ΩΚΑ5ΟΡ1Υ-Δ1Ν Έγκριση πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση αντιπυ ...
21/06/2018 13:39:39  
Ψ8ΦΡΟΡ1Υ-Ν1Α Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79
21/06/2018 13:36:06  
ΨΜΛΚΟΡ1Υ-ΞΑΗ Παραχώρηση λήμματος χωρίς δημοπρασία στον A.Δ.Σ. Κ.Νευροκοπίου «Ακρίτας»
21/06/2018 13:34:09  
ΩΟΔΚΟΡ1Υ-ΕΒ6 Ανάθεση προμήθειας πριστής ξυλείας για τις ανάγκες του Δασαρχείου Νάουσας (εκτροφείου θηραμάτων)
21/06/2018 13:33:41  
ΩΛ5ΩΟΡ1Υ-70Θ Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79
21/06/2018 13:31:12  
ΩΔ3ΜΟΡ1Υ-Ζ9Δ Έλεγχος νομιμότητας της υπ’αριθ. 505/2018 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολ ...
21/06/2018 13:30:28  
6ΦΛ7ΟΡ1Υ-ΝΜΟ Έργο: «Δασικές Μελέτες (Π.Κ.2002ΣΕ08400001 )» με κωδικοποίηση 2014ΣΕ58400008 στη ΣΑΕ 584. Ενέργεια: ...
21/06/2018 13:29:18  
ΨΡΔ5ΟΡ1Υ-0ΜΓ Έλεγχος νομιμότητας της αριθ.55/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρριανών με θέμα: ...
21/06/2018 13:29:03  
ΨΚΓΧΟΡ1Υ-ΛΝΦ Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού Εκτέλεσης της Βοηθητικής εργασίας της Μελέτη ...
21/06/2018 13:26:17  
6ΨΚΟΟΡ1Υ-ΩΗΘ Έλεγχος νομιμότητας της υπ’αριθ. 504/2018 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολ ...
21/06/2018 13:25:18  
Ω9ΙΟΟΡ1Υ-ΠΙ4 Έλεγχος νομιμότητας της υπ’αριθ. 503/2018 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολ ...
21/06/2018 13:21:41  
ΩΙΔΣΟΡ1Υ-ΗΕΑ Δασική Απαγορευτική Διάταξη
21/06/2018 13:14:59  
ΨΘ4ΧΟΡ1Υ-ΜΒΗ Δασική Απαγορευτική Διάταξη
21/06/2018 13:11:48  
6303ΟΡ1Υ-Λ66 Παραχώρηση λήμματος χωρίς δημοπρασία στον A.Δ.Σ. Ποταμών
21/06/2018 13:08:32  
ΨΦΠΡΟΡ1Υ-004 Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον ΠΑΤΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟ (ομαδική), για τη λειτουργία αγροτικής γεώτρησης ( ...
21/06/2018 13:07:23  
ΩΡ7ΧΟΡ1Υ-7Θ5 Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στην ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, για τη λειτουργία αγροτικής γεώτρησης (άρδε ...
21/06/2018 13:05:54  
ΨΙ8ΒΟΡ1Υ-71Ο Απόρριψη αίτησης για την έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών σε δημόσιο λατομικό χώρο μαρμάρων ...
21/06/2018 12:54:19  
7ΤΣΖΟΡ1Υ-ΑΝΘ Έγκριση της 1ης αναλυτικής επιμέτρησης Εργασιών που συνοδεύει το 1ο ΠΠΑΕ του Έργου: ¨Κατασκευή περίφ ...
21/06/2018 12:46:42  
Ω9ΔΔΟΡ1Υ-151 Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με τη με αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ οικ.4099/15-06-17 ...
21/06/2018 12:41:57  
ΨΞΤ1ΟΡ1Υ-ΘΟΝ Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον ΤΟΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ (ομαδική) για τη λειτουργία αγροτικής γεώτρησης (άρδ ...
21/06/2018 12:33:45  
6Δ49ΟΡ1Υ-840 Επικύρωση της αριθ.72/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θάσου.
21/06/2018 12:25:37  
7ΝΡΝΟΡ1Υ-Φ7Κ Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθ. 281/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας σχετικά με την ...
21/06/2018 12:25:26  
Ω45ΝΟΡ1Υ-ΓΧ4 Επικύρωση της αριθ.89/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θάσου.
21/06/2018 12:20:45  
Ω9Δ4ΟΡ1Υ-ΚΜΚ Τροποποίηση άδειας χρήσης νερού ως προς το δικαιούχο χρήστη, για τη λειτουργία γεώτρησης πολλαπλής ...
21/06/2018 12:06:22  
7Δ03ΟΡ1Υ-1ΤΛ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4332/2015
21/06/2018 12:00:28  
ΩΝΘΛΟΡ1Υ-Π41 Επικύρωση της αριθ.55/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θάσου.
21/06/2018 11:53:00  
ΨΚΘ5ΟΡ1Υ-Ψ90 Εξέταση προσφυγής του Μπαταλογιάννη Αθανασίου του Γεωργίου κατά της αριθ. 290/5098/12-3-2018 απόφαση ...
21/06/2018 11:51:31  
6ΘΠΞΟΡ1Υ-Ο56 Έγκριση κίνησης οχήματος εκτός ορίων Νομού
21/06/2018 11:42:23  
73ΨΓΟΡ1Υ-Ρ2Ξ Άδεια έγκρισης επέμβασης ανεμομετρητικού ιστού στη θέση "Λόφος Κέχρου" Δήμου Αρριανών Π.Ε. Ροδόπης
21/06/2018 11:30:49  
Ω53ΖΟΡ1Υ-ΗΞΠ Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία ενός (1) πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων του Δήμου Πολυγύρου
21/06/2018 11:12:35  
73ΣΕΟΡ1Υ-ΩΧΕ Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 116/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.
21/06/2018 11:05:58  
ΩΚΩΝΟΡ1Υ-ΖΥΦ Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 292/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας.
21/06/2018 11:03:15  
Ω7ΡΤΟΡ1Υ-9Ο3 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «Αντιπυρική προστασία και οδοποιία ...
21/06/2018 11:00:50  
6ΙΩΥΟΡ1Υ-Η1Ο Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 280/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας, σχετικά με την ...
21/06/2018 11:00:44  
Ω2ΣΠΟΡ1Υ-6ΤΤ Δημοσίευση περίληψης απόφασης για μετάταξη υπαλλήλου
21/06/2018 10:59:56  
73ΒΘΟΡ1Υ-1Ν9 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας των αιρετών (Αναπληρώτρια Αντιπεριφε ...
21/06/2018 10:56:56  
6Σ9ΤΟΡ1Υ-ΘΘΧ Έγκριση αγοράς (4) τεσσάρων απορριμματοφόρων 16κ.μ. και ενός 1) φορτηγού-απορριμματοφόρου τύπου Γάντ ...
21/06/2018 10:52:13  
6Χ46ΟΡ1Υ-Π3Ψ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
21/06/2018 10:49:55  
ΩΞΗΟΟΡ1Υ-ΝΨ5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
21/06/2018 10:47:46  
6Λ0ΛΟΡ1Υ-ΧΥΜ Έγκριση μίσθωσης δύο ιδιωτικών φορτηγών από το Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης.
21/06/2018 10:46:39  
75ΠΟΟΡ1Υ-Γ74 Συγρότηση και ορισμός των μελών Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης υπαλλήλων ΟΤΑ α’ βαθμού Νομού Ν.Έβρου ...
21/06/2018 10:43:58  
ΩΥ15ΟΡ1Υ-ΑΝ0 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
21/06/2018 10:43:52  
600ΡΟΡ1Υ-0Χ5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
21/06/2018 10:39:07  
6ΘΙΥΟΡ1Υ-ΒΤΖ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
21/06/2018 10:37:21  
6Ξ8ΟΟΡ1Υ-Ο5Γ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΎ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Βοηθητική εργασία δασοπονικής μελέτης δημοσίων δασ ...
21/06/2018 10:31:26  
6ΜΜΖΟΡ1Υ-ΧΩ3 "Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την μίσθωση με ωρομίσθιο ενός ( 1 ) ισοπεδωτήρα ( Gr ...
21/06/2018 10:31:11  
ΩΤΔ9ΟΡ1Υ-ΓΟΦ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
21/06/2018 10:31:10  
670ΖΟΡ1Υ-Ζ3Β Έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 173/2018 απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Αλεξ/πολης, περί έγκρισ ...
21/06/2018 10:31:04  
6Μ76ΟΡ1Υ-Κ5Θ Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάθεση συντήρησης οχημάτων της Δ/νσης Δασών ...
21/06/2018 10:27:09  
7ΔΠΒΟΡ1Υ-9ΥΞ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 168 ΤΟΥ ΝΔ 86 69 ΠΕΡ ...
21/06/2018 10:24:23  
ΩΩΕ9ΟΡ1Υ-ΤΕΠ Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 125/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Oρεστιάδος, σχετι ...
21/06/2018 10:13:33  
6ΩΚΠΟΡ1Υ-Σ1Ξ Κατανομη αρμοδιοτήτων και ανάθεση καθηκόντων , Δασαρχείου Βέροιας
21/06/2018 10:11:02  
ΩΤΒΝΟΡ1Υ-Α90 Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 116/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαμοθράκης, σχετικ ...
21/06/2018 10:10:45  
ΩΗ9ΝΟΡ1Υ-ΔΞΦ Έγκριση οδήγησης κρατικών αυτοκινήτων από υπαλλήλους του Δήμου Εμμανουήλ Παππά που δεν κατέχουν νομο ...
21/06/2018 10:08:43  
ΩΤΗΒΟΡ1Υ-Β9Δ Επικύρωση της αριθ.296/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης
21/06/2018 10:07:35  
6Υ3ΙΟΡ1Υ-ΣΙΙ Έγκριση της ορθής επανάληψης της αρ. 5/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενι ...
21/06/2018 10:07:02  
651ΛΟΡ1Υ-ΑΑΨ Επικύρωση της αριθ.261/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης
21/06/2018 10:04:02  
66ΜΡΟΡ1Υ-ΦΩΙ 2η Εντολή Πληρωμής της Οικονόμου Ιωάννας του Γεωργίου, Δασολόγου ΕΔΕ στο έργο 2014EΠ50800003 από ...
21/06/2018 09:47:09  
ΩΚΜΝΟΡ1Υ-ΛΟ4 Έγκριση απολογισμού 2017-προϋπολογισμού 2018 του Κυνηγετικού Συλλόγου Κ. Νευροκοπίου 'Η ΑΡΤΕΜΙΣ'
21/06/2018 09:34:59  
ΩΑ3ΝΟΡ1Υ-ΞΘΧ «Έγκριση μετακίνησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου εκτός Νομού».
21/06/2018 09:29:30  
69Μ2ΟΡ1Υ-Ο6Ω ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 176 ΚΑΙ 179 ΤΟΥ ΝΔ 86 69 ΠΕΡΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ...
21/06/2018 09:25:16  
6ΚΛΨΟΡ1Υ-ΣΟΘ Περίληψη άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού εγκατεστημένης ισχύος 28,8 MW, στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ...
21/06/2018 09:23:42  
647ΡΟΡ1Υ-Κ48 Τροποποίηση απόφοσης
21/06/2018 09:15:47  
Ω8Ο4ΟΡ1Υ-3ΦΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 176 ΚΑΙ 179 ΤΟΥ ΝΔ 86 69 ΠΕΡΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΗ ...
21/06/2018 09:02:37  
ΩΚΙ0ΟΡ1Υ-ΑΙΠ Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ΄ υπέρβαση του κατά μήνα καθορισθέντος ανώτατου ορίου από όχημα της ...
21/06/2018 09:00:48  
Ω4ΠΝΟΡ1Υ-Φ4Φ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΡΠΩΣΗΣ
21/06/2018 08:55:14  
7ΝΥΜΟΡ1Υ-Ε7Ε Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
21/06/2018 08:48:01  
6ΤΨΠΟΡ1Υ-ΒΚΜ Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
21/06/2018 08:45:00  
ΩΚΘΞΟΡ1Υ-Δ9Ω Πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα για την επέμβαση επί δάσους του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, σε έκταση ...
21/06/2018 08:36:43  
ΩΕΕ4ΟΡ1Υ-ΩΑΠ Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
21/06/2018 08:32:50  
ΩΧΙ1ΟΡ1Υ-ΥΛΛ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
21/06/2018 08:31:57  
ΩΣΧΒΟΡ1Υ-4ΣΜ Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
21/06/2018 08:29:53  
6ΘΖΞΟΡ1Υ-ΟΕΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 176 ΚΑΙ 179 ΤΟΥ ΝΔ 86/69 ΠΕΡΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΗ ...
21/06/2018 08:28:56  
6ΠΛ8ΟΡ1Υ-Ζ4Ζ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΑΣΑΡΧΗ ΓΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΩΝ
21/06/2018 08:19:27  
ΩΞΡ7ΟΡ1Υ-ΚΡΓ πράξη χαρακτηρισμού έκτασης εμβαδού 6.665,00 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση "Κωσταντάκη" Πανδρόσου δήμ ...
21/06/2018 08:10:19  
666ΡΟΡ1Υ-ΣΛ1 Ορισμός επιτροπής οικονομικού-διαχειριστικού ελέγχου του κυνηγετικού συλλόγου Σταυρούπολης για το οι ...
21/06/2018 08:09:32  
6ΚΦΞΟΡ1Υ-ΨΤΕ Έγκριση μίσθωσης λεωφορείων για την πραγματοποίηση του προγράμματος «Παιδί και θάλασσα έτους 2018» γ ...
21/06/2018 07:43:28  
ΨΛΦ0ΟΡ1Υ-2Β6 Άδεια, για τη διαχείριση (συλλογή-μεταφορά) μη επικινδύνων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην Κ.Υ.Α ...
21/06/2018 07:36:40  
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.