Δελτία Τύπου

Αρχική Διαύγεια
Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 
ΔΙ@ΥΓΕΙΑ
ΨΘΣΠΟΡ1Υ-Ο5Μ Χορήγηση έγκρισης γεωργικής/δενδροκομικής εκμετάλλευσης στον ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΞΕΦΤΕΡΗ του ΘΩΜΑ κατ΄εφαρμογή ...
18/08/2017 17:01:23  
6Γ22ΟΡ1Υ-ΔΜΜ Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στο Γραμπόβα Χρήστο του Γεώργιου για τη λειτουργία αγροτικής γεώτρησης ...
18/08/2017 16:46:24  
99ΜΙΟΡ1Υ-Λ9Ρ Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στο Ζερβίδη Ναθαναήλ του Στεργίου για τη λειτουργία αγροτικής γεώτρησης ...
18/08/2017 16:31:47  
ΩΙΑ8ΟΡ1Υ-ΙΣΧ Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στους Τούνα Χρήστο του Αλέξανδρου και Γιάγκαρη Αρετή του Ιωάννη για τη ...
18/08/2017 16:13:14  
ΩΝΛΚΟΡ1Υ-ΨΗΛ Μετακινήσεις εκτός έδρας στο εσωτερικό των υπαλλήλων της Διέυθυνσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών ...
18/08/2017 16:10:42  
7Μ17ΟΡ1Υ-Λ1Β Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας 2017-2018
18/08/2017 16:05:48  
6ΠΨ4ΟΡ1Υ-Ρ4Τ Απαλλαγή λόγω ανώτερα βίας του επενδυτή Μαυρουδή Δημητρίου του Γεωργίου, από τις υποχρεώσεις ...
18/08/2017 15:55:41  
6Γ5ΥΟΡ1Υ-ΛΙΥ Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού "Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου δημοσίων δασών (περιοχών ...
18/08/2017 15:37:01  
6ΦΤ4ΟΡ1Υ-ΕΜΗ Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον Ζμπαίνο Ιωάννη του Πέτρου (ομαδική) για τη λειτουργία γεώτρησης αρ ...
18/08/2017 15:35:41  
7ΣΒΝΟΡ1Υ-Ξ2Σ Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον Ζμπαίνο Ιωάννη του Πέτρου (ομαδική) για τη λειτουργία γεώτρησης αρ ...
18/08/2017 15:33:30  
67ΨΜΟΡ1Υ-ΖΦ3 Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός, για την προμήθεια εξειδικευμένου βιολογικού ...
18/08/2017 15:23:06  
ΩΤΚΖΟΡ1Υ-ΩΛ0 Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον Καρρά Δημήτριο του Χρήστου (ομαδική) για τη λειτουργία γεώτρησης α ...
18/08/2017 15:15:32  
Ψ0ΑΞΟΡ1Υ-ΠΡΦ Δημοσίευση και εφαρμογή Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Βοσκής, συστάδα 3β Δημοτικού Δάσους Βέργης, ...
18/08/2017 14:38:26  
ΩΓΠΤΟΡ1Υ-Γ2Κ Συμφωνητικό εκτέλεσης εργασιών αντιπυρικής προστασίας με δαπάνη έως 25.000,00€ (με Φ.Π.Α.) ΣΑΕ 584
18/08/2017 14:37:23  
ΩΛΖΑΟΡ1Υ-ΝΔΓ Συμφωνητικό εκτέλεσης εργασιών αντιπυρικής προστασίας με δαπάνη έως 29.500,00€ (με Φ.Π.Α.) Πράσινο ...
18/08/2017 14:32:06  
Ω7ΩΛΟΡ1Υ-8ΥΑ Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για τη λειτουργία αγροτικής γεώτρησης (άρδευση ...
18/08/2017 14:29:58  
ΩΤΣ0ΟΡ1Υ-4ΞΝ Απόφαση έγκρισης 2ου πρακτικού Επιτροπής
18/08/2017 14:21:58  
Ψ0ΖΚΟΡ1Υ-ΡΣΜ Έγκριση χρονοδιαγράμματος «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και έργων Προστασί ...
18/08/2017 14:19:38  
ΨΥ10ΟΡ1Υ-Σ9Ψ Ορισμός επιβλέποντα έργου Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και έργων Προστασίας ...
18/08/2017 14:16:56  
ΩΚΕ5ΟΡ1Υ-5ΨΧ Έγκριση κίνησης οχημάτων εκτός ορίων Νομού
18/08/2017 14:14:47  
ΩΡΛΞΟΡ1Υ-Λ2Ω ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΑΠΟ ΑΓΡΟ ΤΟΥ ΧΑΤΗΠ ΜΕΜΕΤ ΙΣΜΑΗΛ ΡΑΗΦ του ΙΣΜΑΗΛ-ΧΑΤΙΤΖΕ ΔΟΚΟΣ.
18/08/2017 14:12:24  
6Λ7ΩΟΡ1Υ-ΝΗΨ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΄΄ Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και έργων Προ ...
18/08/2017 13:56:19  
ΩΚΩΚΟΡ1Υ-ΔΘΣ Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων στον κ. Ντούμπα Πέτρο του Σταματίου για τ ...
18/08/2017 13:53:58  
6ΖΨΠΟΡ1Υ-ΚΧ4 Έγκριση της αριθμ. 53Β/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αρισ ...
18/08/2017 13:52:20  
7ΥΡΝΟΡ1Υ-Α67 Έγκριση της αριθμ. 53Α/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αρισ ...
18/08/2017 13:49:58  
7ΧΣΞΟΡ1Υ-Τ31 Έγκριση της αριθμ. 53Γ/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αρισ ...
18/08/2017 13:47:26  
ΩΧΩ6ΟΡ1Υ-ΜΚ0 Έγκριση της αριθμ. 76/2017 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενι ...
18/08/2017 13:44:44  
63ΧΕΟΡ1Υ-0ΡΖ Έγκριση της αριθμ. 83/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθων ...
18/08/2017 13:42:28  
Ψ1Χ1ΟΡ1Υ-ΩΩ2 Έγκριση μίσθωσης 90 λεωφορείων για μεταφορές μελών ΚΑΠΗ Λαγκαδά, στα πλαίσια υλοποίησης του κοινωνικ ...
18/08/2017 13:41:32  
7Χ0ΧΟΡ1Υ-ΩΤ6 Έγκριση της αριθμ. 65/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθων ...
18/08/2017 13:38:00  
Ω6ΣΒΟΡ1Υ-ΧΧΑ Έλεγχος νομιμότητας της υπ΄ αριθ. 193/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κομοτηνής
18/08/2017 13:36:48  
6Ω4ΛΟΡ1Υ-Μ4Π Έγκριση κίνησης εκτός των ορίων του Νομού Ξάνθης του υπηρεσιακού αυτοκινήτου ΚΗΙ 1493, του Δήμου Ξάν ...
18/08/2017 13:34:31  
ΩΒ4ΞΟΡ1Υ-1ΩΟ Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αλεξάνδρειας Νομού Ημαθίας.
18/08/2017 13:33:09  
ΨΒΗΞΟΡ1Υ-4ΞΩ Έγκριση μίσθωσης λεωφορείων για μεταφορά προσώπων και επίσημων αντιπροσωπειών στο πλαίσιο α) εθιμοτυ ...
18/08/2017 13:31:33  
Ψ120ΟΡ1Υ-93Ι τελεσιδικία πράξης χαρακτηρισμού
18/08/2017 13:30:28  
Ω0ΒΠΟΡ1Υ-1ΚΑ Ανάθεση προμήθειας ελαστικών επισώτρων για τα οχήματα των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ ...
18/08/2017 13:30:22  
6ΠΠΘΟΡ1Υ-Ρ4Ο Δασική απαγορευτική Διάταξη βοσκής 75/2017 (Πτελέας-Πλατανιάς-Πλατανόβρυσης)
18/08/2017 13:29:46  
60ΙΝΟΡ1Υ-322 Έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 217/2017 απόφασης τoυ Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδος, ...
18/08/2017 13:28:45  
Ψ1ΠΤΟΡ1Υ-3ΡΟ Έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 111/2017 απόφασης του Δ.Σ Διδ/χου, περί έγκρισης της 7ης α ...
18/08/2017 13:24:23  
6ΥΖΩΟΡ1Υ-ΔΡ9 Καθορισμός αποζημίωσης προέδρου, μελών, εισηγητών και γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτ ...
18/08/2017 13:23:59  
ΩΔΞΒΟΡ1Υ-03Ι Έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 114/17 απόφασης του Δ.Σ Σουφλίου, σχετικά με την 6η αναμόρ ...
18/08/2017 13:20:47  
ΨΒΙ5ΟΡ1Υ-0ΜΛ « Ανάθεση μίσθωσης ενός (1) οχήματος (φορτηγό) από το Δασαρχείο Σερρών για μεταφορά ελαφιών »
18/08/2017 13:20:12  
Ω3ΥΧΟΡ1Υ-5ΝΕ Συγκρότηση της Εκλογικής Επιτροπής για τη διενέργεια των εκλογών του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού ...
18/08/2017 13:16:44  
ΩΡΑΖΟΡ1Υ-7ΣΚ Απαλλαγή λόγω ανώτερα βίας του επενδυτή Μαυρουδή Δημητρίου του Γεωργίου, από τις υποχρεώσεις ...
18/08/2017 13:14:44  
ΨΥΧ4ΟΡ1Υ-ΓΗ1 ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΟΣΚΗΣ
18/08/2017 13:08:10  
7ΚΜΖΟΡ1Υ-Δ7Α Συγκρότηση της Εκλογικής Επιτροπής για τη διενέργεια των εκλογών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επι ...
18/08/2017 13:07:27  
ΨΠ04ΟΡ1Υ-77Κ Συγκρότηση Εκλογικής Επιτροπής για τη διενέργεια των εκλογών του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής
18/08/2017 13:00:27  
647ΚΟΡ1Υ-Γ8Ο ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ
18/08/2017 12:50:20  
70ΗΡΟΡ1Υ-Ρ2Γ Δημοσίευση και εφαρμογή Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Βοσκής, συστάδα 4β Δημοτικού Δάσους Ν. Κερδυλ ...
18/08/2017 12:45:29  
Ω1Τ6ΟΡ1Υ-Π15 ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 280/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ ΘΕΡΜΗΣ
18/08/2017 12:43:01  
ΩΜ1ΠΟΡ1Υ-ΠΑΦ Δημοσίευση και εφαρμογή Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Βοσκής, συστάδα 20γ Δημοσίου Δάσους Τερπνής ...
18/08/2017 12:33:35  
6ΞΥΞΟΡ1Υ-Λ0Δ Συμπλήρωση - τροποποίηση της απόφασης καθορισμού ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός ...
18/08/2017 12:32:29  
7Λ5ΩΟΡ1Υ-ΧΦΖ Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.
18/08/2017 11:56:10  
7ΚΝ4ΟΡ1Υ-1ΞΖ Δημοσίευση και εφαρμογή Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Βοσκής, συστάδα 20β Δημοσίου Δάσους Τερπνής ...
18/08/2017 11:55:26  
Ω6Υ6ΟΡ1Υ-Ν68 Έλεγχος νομιμότητας της υπ΄αριθμ. 55/2017 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρριανών
18/08/2017 11:51:58  
7ΧΖΩΟΡ1Υ-2ΗΛ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
18/08/2017 11:50:25  
Ψ9ΩΞΟΡ1Υ-ΜΧ5 Δημοσίευση και εφαρμογή Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Βοσκής, συστάδα 18γ Δημοσίου Δάσους Τερπνής ...
18/08/2017 11:48:07  
ΩΝ8ΗΟΡ1Υ-ΧΣ1 Έλεγχος νομιμότητας της υπ΄ αριθ. 174/2017 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτην ...
18/08/2017 11:44:01  
7ΓΩΛΟΡ1Υ-ΧΟΙ Δημοσίευση και εφαρμογή Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Βοσκής, συστάδα 41δ Δημοσίου Δάσους Καστα ...
18/08/2017 11:37:29  
7Υ2ΧΟΡ1Υ-05Ζ Έλεγχος νομιμότητας της υπ΄ αριθ. 170/2017 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτην ...
18/08/2017 11:31:32  
7ΘΘΤΟΡ1Υ-ΖΜΕ Δημοσίευση και εφαρμογή Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Βοσκής, συστάδα 17β Δημοσίου Δάσους Ν. Κερδ ...
18/08/2017 11:26:34  
Ω54ΦΟΡ1Υ-ΒΙ6 Δημοσίευση και εφαρμογή Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Βοσκής, συστάδα 23γ Δημοσίου Δάσους Αηδονο ...
18/08/2017 11:22:31  
7ΖΩΒΟΡ1Υ-ΚΛ2 Έγκριση χρονοδιαγράμματος για την Εκτέλεση Φυτωριακών Εργασιών στο Δασικό Φυτώριο Δασωτού για το έτ ...
18/08/2017 11:18:28  
6ΧΖΝΟΡ1Υ-ΑΚΠ «Εξέταση της προσφυγής της “ΜΕΤΟΠΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ” κατά της αριθμ. 282/2017 από ...
18/08/2017 11:18:07  
ΩΩ9ΠΟΡ1Υ-ΧΒ0 Ορισμός επιβλέποντα έργου « Φυτωριακές Εργασίες στο Δασικό Φυτώριο Δασωτού για το έτος 2017» Δασαρχε ...
18/08/2017 11:15:34  
7ΗΖ1ΟΡ1Υ-371 Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στις κ.κ. Αρσενίδου Ασημένια του Βασιλείου και Τασοπούλου Θεοπούλα του ...
18/08/2017 11:14:33  
6Δ2ΜΟΡ1Υ-8ΓΘ Πραξη χαρακτηρισμού ως Μη Δασικού Χαρακτήρα έκτασης εμβαδού 11.835τμ στο αγροκτημα Χέρσου Κιλκίς
18/08/2017 11:00:06  
7ΜΩΨΟΡ1Υ-4ΗΟ Πρωτόκολλο Εγκατάστασης στη συστάδα 6γ(1/10) του Δημοσίου δάσους Αξιούπολης-Πλαγίων-Ειδομένης
18/08/2017 10:48:23  
ΩΒ3ΦΟΡ1Υ-ΩΤΩ Έγκριση Πίνακα Υλοτομίας Εκτάκτων Καρπώσεων του Δασοτεμαχίου 305 Συμπληρωματικής Διανομής έτους 1961 ...
18/08/2017 10:40:09  
Ω05ΝΟΡ1Υ-ΨΞΜ Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού προσωπικού, για τα Εικαστικά Εργαστήρια το ...
18/08/2017 10:30:55  
7885ΟΡ1Υ-66Ι Έλεγχος νομιμότητας της υπ’αριθ.510/2017 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολ ...
18/08/2017 10:29:23  
64Θ2ΟΡ1Υ-0ΓΒ Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού προσωπικού, για τη λειτουργία του Δημοτικο ...
18/08/2017 10:27:55  
ΩΜ7ΧΟΡ1Υ-9ΘΙ Πράξη χαρακτηρισμου έκτασης
18/08/2017 10:27:22  
6ΔΑΔΟΡ1Υ-ΔΚ4 Μερική ακύρωση της αριθμ. 65/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκύδρας
18/08/2017 10:26:32  
7ΗΞΘΟΡ1Υ-Ε3Ν Έγκριση Πίνακα Υλοτομίας Εκτάκτων Καρπώσεων του Δασοτεμαχίου 661 Συμπληρωματικής Διανομής έτους 1959 ...
18/08/2017 10:25:10  
6ΒΟ2ΟΡ1Υ-3ΝΔ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Για την εκτέλεση του έργου «Φυτωριακες εργασίες στο Δασικό Φυτώριο Δασωτού έτο ...
18/08/2017 10:20:57  
68ΤΔΟΡ1Υ-ΜΛ6 2η Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 356/10-1-2017 απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής της παρ. 4 του άρθρ ...
18/08/2017 10:20:24  
6Δ7ΩΟΡ1Υ-ΞΝ9 Συγκρότηση επιτροπών επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης ...
18/08/2017 10:12:16  
ΩΛΟΦΟΡ1Υ-ΞΓΖ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 78/2017 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ...
18/08/2017 10:07:55  
ΩΛ4ΩΟΡ1Υ-ΓΕΝ Ορισμός επιβλέποντα και συγκρότηση της επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους του ...
18/08/2017 10:01:18  
Ω7ΖΥΟΡ1Υ-ΠΛΤ Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.22499/29-12-2016 (ΦΕΚ 300/Β΄/07-02-2017) απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντ ...
18/08/2017 09:50:33  
661ΖΟΡ1Υ-39Μ Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθ. 511/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολ ...
18/08/2017 09:44:53  
ΩΘΛΗΟΡ1Υ-ΨΔΙ Χορήγηση άδειας λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης του Αθλητικού Συλλλόγου "Εθνικός Αριδαίας"
18/08/2017 09:43:43  
ΩΠΑΗΟΡ1Υ-ΩΙΛ Εξέταση προσφυγής Τσιφτσή Μαρίας του Ανέστη κατά της αριθ.33483/04-07-2017 απόφασης επιβολής διοικητ ...
18/08/2017 09:30:44  
ΩΝ7ΑΟΡ1Υ-ΠΦ0 Χορήγηση Άδειας Χρήσης Νερού στον Ντόβα Ταξιάρχη (ομάδα) από έργο υδροληψίας αγροτικής χρήση (άρδευσ ...
18/08/2017 09:27:38  
637ΖΟΡ1Υ-Ι10 «Εγκριση πρακτικού περί κατακύρωσης της Σύμβασης στο Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «ΟΙΚΟΔΟ ...
18/08/2017 09:27:38  
6ΠΘΛΟΡ1Υ-Ν3Ρ «Εγκριση πρακτικού κατακύρωσης της πλειοδοτικής,φανερής & προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τ ...
18/08/2017 09:25:54  
613ΠΟΡ1Υ-ΞΦΤ Έγκριση υλοτομίας του υπ’ αριθμ. 190 αναγνωρισμένου δασοτεμαχίου αγροκτήματος Παλαιοχωρίου
18/08/2017 09:24:20  
ΩΙ6ΨΟΡ1Υ-Τ38 Συγκρότηση επιτροπής καταμέτρησης δασικών προϊόντων από τη συστάδα 147α Δ.Δ. Σταγείρωνπου υλοτομήθηκ ...
18/08/2017 09:17:39  
ΩΜΞ6ΟΡ1Υ-531 Ορισμός μελών της Επιτροπής Στέγασης Δημοσίων Υπηρεσιών Π.Ε. Πέλλας (άρθρο 9 Ν. 3130/ ...
18/08/2017 09:15:28  
ΩΠΗΗΟΡ1Υ-Χ3Ι Καθιέρωση 24ώρης λειτουργίας της Μαθητικής Εστίας του Δήμου Σουφλίου .
18/08/2017 09:14:05  
ΩΔ52ΟΡ1Υ-Η2Δ Απάντηση σε αίτηση
18/08/2017 09:10:54  
6ΩΙΗΟΡ1Υ-Κ1Ο Παραχώρηση δικαιώματος απόληψης δασικών προϊόντων
18/08/2017 09:09:31  
6ΡΝΛΟΡ1Υ-267 Πρόσληψη υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης «Κέ ...
18/08/2017 09:06:21  
ΨΔΕΝΟΡ1Υ-ΦΝΟ Καθορισμός ετήσιας δυναμικότητας ΑΔΣ
18/08/2017 09:04:40  
ΩΕ0ΘΟΡ1Υ-ΦΘΓ πράξη χαρακτηρισμιού πέντε εκτάσεων που βρίσκονται στην περιοχή Τ.Κ. Κέχρου Δήμου Αρριανών Π.Ε.Ροδόπ ...
18/08/2017 09:00:21  
ΩΨΖΒΟΡ1Υ-ΩΛΥ Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας κυνηγετικής περιόδου 2017-2018 Δασαρχείου Κασσάνδρας
18/08/2017 08:56:17  
6ΕΔΛΟΡ1Υ-Η59 Απάντηση σε αίτηση
18/08/2017 08:42:31  
7ΙΩ9ΟΡ1Υ-ΝΔΒ πράξη χαρακτηρισμού έκτασης εμβαδού 4.063,00 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση "Κρύα Βρύση" αγρ/τος Πανδρ ...
18/08/2017 08:04:30  
7ΚΘ0ΟΡ1Υ-Η9Γ Απάντηση σε αίτηση
18/08/2017 07:56:20  
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.