Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση των εργασιών «Έργα και εργασίες δασικής οδοποιΐας στο ∆ασικό Σύµπλεγµα ∆αδιάς-Λευκίµης-Σουφλίου»
Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση των εργασιών «Έργα και εργασίες δασικής οδοποιΐας στο ∆ασικό Σύµπλεγµα ∆αδιάς-Λευκίµης-Σουφλίου» PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 18 Ιούνιος 2014 13:25
Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού, για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 437 / 81, µε αυτεπιστασία δια µικροεργολαβιών, κατά µονάδα εργασιών για την εκτέλεση των εργασιών «Έργα και εργασίες δασικής οδοποιΐας στο ∆ασικό Σύµπλεγµα ∆αδιάς-Λευκίµης-Σουφλίου» του ∆ασαρχείου Σουφλίου µε το σύστηµα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί του τιµολογίου της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την ταυτάριθµη ∆ιακήρυξη  που εγκρίθηκε µε την 16474/ 17 - 6 - 2014 απόφαση ∆/νσης ∆ασών Ν. Έβρου και την σχετική µελέτη του ∆ασαρχείου Σουφλίου που εγκρίθηκε µε την Αρ. Πρ. 13551/22-05-2014 Απόφαση ∆/νσης ∆ασών Ν. Έβρου (Α∆Α: ΒΙΙΠΟΡ1Υ-5ΞΣ) και για ύψος δαπάνης µέχρι το ποσό των 25.300€ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%).
Ο διαγωνισµός θα γίνει στα γραφεία του ∆ασαρχείου Σουφλίου ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής του διαγωνισµού, που ορίσθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 27112/19-12-2012 απόφαση της ∆/νσής ∆ασών Ν. Έβρου, την 01– 07– 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος ή ασύµφορος για το Ελληνικό ∆ηµόσιο θα επαναληφθεί µε τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα την 08 –07 – 2014, ηµέρα Τρίτη και χωρίς άλλη δηµοσίευση.
Οι ενδιαφερόµενοι, µπορούν να προµηθευτούν την παρούσα ∆ιακήρυξη – Συγγραφή Υποχρεώσεων, καθώς και το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς το οποίο δίνεται πρωτότυπο, αντί του ποσού των 5,00 € µε απόδειξη, από το γραφείο του Τµήµατος Εκτέλεσης ∆ασοτεχνικών Έργων του ∆ασαρχείου Σουφλίου, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και το αργότερο µέχρι  και την προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την κα. Γιαννούλα ∆ιαγκάκη  ∆ασοπόνος, τηλ.: 2554022656 στα γραφεία του ∆ασαρχείου Σουφλίου στην οδό Ερµού 6, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.