Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) Φορτωτή
Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) Φορτωτή PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 17 Σεπτέμβριος 2013 10:15

Το Δασαρχείο Ξάνθης προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) Φορτωτή, με παραγόμενη ισχύ 70 έως 120 HP , με υδραυλικό σύστημα προώθησης και ανύψωσης για την εκτέλεση του υποέργου «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Ξάνθης έτους 2013» του έργου «Διάνοιξη – Συντήρηση – Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση Δασικών Δρόμων» σύμφωνα με το Άρθρο 222 του Ν.Δ 86/1969 "Περί Δασικού Κώδικα", και το Π.Δ 437/71 "Περί Μελέτης και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων".

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία του Δασαρχείου Ξάνθης την 24η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., (λήξη επίδοσης προσφορών), ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 10901/130902013 Διακήρυξης - Συγγραφής Υποχρεώσεων, το περιεχόμενο της οποίας καθώς και το έντυπο προσφοράς μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τα Γραφεία του Δασαρχείου Ξάνθης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες πλην της ημέρας του Διαγωνισμού.

Ο προϋπολογισμός της μίσθωσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 10.000,00 Ευρώ, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με δικαίωμα της Υπηρεσίας να αυξήσει ή μειώσει το ποσό έως 50%.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 165,00 ευρώ που θα απευθύνεται στο Δασαρχείο Ξάνθης.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί ασύμφορος ή άγονος, ο Διαγωνισμός θα επαναληφθεί στις 1 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τρίτη, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τους ίδιους όρους και χωρίς νέα δημοσίευση στον τύπο.

 
     Το ασαρχείο Ξάνθης προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισ@ό, @ε σφραγισ@ένες προσφορές, για την
@ίσθωση @ε ωρο@ίσθιο ενός (1) Φορτωτή,  @ε παραγό@ενη ισχύ  70 έως 120 HP , @ε υδραυλικό σύστη@α προώθησης 
και ανύψωσης για την εκτέλεση του υποέργου «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης  ασαρχείου
Ξάνθης έτους 2013» του έργου «ιάνοιξη – Συντήρηση – Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση ασικών ρό@ων» σύ@φωνα @ε
το Άρθρο 222 του Ν. 86/1969 "Περί ασικού Κώδικα", και το Π. 437/71 "Περί Μελέτης και Εκτέλεσης ασοτεχνικών 
Έργων".
        Ο ιαγωνισ@ός θα διενεργηθεί στα Γραφεία του ασαρχείου Ξάνθης την 24η Σεπτε"βρίου 2013, η@έρα Τρίτη
και ώρα 10.00 π.@., (λήξη επίδοσης προσφορών), ενώπιον της Αρ@όδιας Επιτροπής σύ@φωνα @ε τους όρους της αριθ@.
10901/130902013 ιακήρυξης 0 Συγγραφής Υποχρεώσεων, το περιεχό@ενο της οποίας καθώς και το έντυπο προσφοράς
@πορούν να λάβουν οι  ενδιαφερό@ενοι από τα Γραφεία του ασαρχείου Ξάνθης τις εργάσι@ες η@έρες και ώρες πλην της
η@έρας του ιαγωνισ@ού.
 Ο προϋπολογισ@ός της @ίσθωσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 10.000,00 Ευρώ, (συ@περιλα@βανο@ένου
του ΦΠΑ) @ε δικαίω@α της Υπηρεσίας να  αυξήσει ή @ειώσει το ποσό έως   50% 
Για την συ@@ετοχή στον διαγωνισ@ό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 165,00 ευρώ που θα
απευθύνεται στο ασαρχείο Ξάνθης. 
    Σε περίπτωση που ο διαγωνισ@ός αποβεί ασύ@φορος ή άγονος, ο ιαγωνισ@ός θα επαναληφθεί στις  1
Οκτωβρίου 2013, η@έρα Τρίτη, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και @ε τους ίδιους όρους και χωρίς νέα δη@οσίευση στον
τύπο.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.