Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Ανακοίνωση μίσθωσης ενός (1) διαμορφωτήρα (GRADER) ιπποδύναμης 115 HP μέχρι 180 HP, με σύστημα προώθησης (μπροστινό μαχαίρι), με ωρομίσθιο, για τη Συντήρηση-Βελτίωση Δασικού Οδικού δικτύου Δασικού Συμπλέγματος Λειβαδακίου από το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου
Ανακοίνωση μίσθωσης ενός (1) διαμορφωτήρα (GRADER) ιπποδύναμης 115 HP μέχρι 180 HP, με σύστημα προώθησης (μπροστινό μαχαίρι), με ωρομίσθιο, για τη Συντήρηση-Βελτίωση Δασικού Οδικού δικτύου Δασικού Συμπλέγματος Λειβαδακίου από το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος 2013 12:57

Το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου Ανακοινώνει την διενέργεια διαγωνισμού με λήψη έγγραφων προσφορών μετά από ανακοίνωση και άνευ δημοπρασίας για την ανάθεση μέσα στα όρια που θέτει το Π.Δ.437/81, και με εφαρμογή του αρθ. 9 παρ. 3 του ίδιου Π.Δ. για τη μίσθωση ενός (1) διαμορφωτήρα (GRADER).
Η μίσθωση θα γίνει για συνολική δαπάνη 4.878,05 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.( 6.000 € με ΦΠΑ).
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου την 17-9-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 με σφραγισμένες προσφορές και θα τον κάνει αρμόδια επιτροπή.
Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αποβεί άγονο η ασύμφορο αυτός επαναλαμβάνεται χωρίς άλλη δημοσίευση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα στις 24-9-2013 ημέρα Τρίτη.

Στο «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» απαραίτητα θα περιέχονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται από το διαγωνιζόμενο ότι:

  • α1. Έλαβε γνώση των όρων και προϋποθέσεων της Σ.Υ. τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
  • α2. Είναι ιδιοκτήτης ή διαχειριστής του μηχανήματος.
  • α3. Δεν έχει σχέση συγγένειας άμεσα η έμμεσα με τα μέλη της επιτροπής του διαγωνισμού η με υπαλλήλους της Υπηρεσίας.

β. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό μίας των αναγνωρισμένων Τραπεζών ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων εκατό Ευρώ (100€) και θα απευθύνεται στο Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου.

γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 «Περί ατομικής ευθύνης κ.λ.π. συνεργείου-μηχανουργείου επισκευών» στην οποία θα φαίνεται η χρονολογία της τελευταίας γενικής επισκευής του κινητήρα κλπ.

δ. Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του μηχανήματος αρμόδιας αρχής, όπου θα φαίνεται η ιπποδύναμη, ο τύπος, η σειρά κατασκευής, το έτος κατασκευής και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που θα βοηθήσουν την επιτροπή στη μόρφωση γνώμης για την καταλληλότητα του μηχανήματος, η οποία θα αντικατασταθεί με ακριβές φωτοαντίγραφο μετά τη λήξη του διαγωνισμού.

ε. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, απαραίτητη είναι η προσκόμιση εταιρικού και πληρεξουσίου εκπροσώπησης στο διαγωνισμό, εκτός αν η προσφορά υπογράφεται από όλους τους συνιδιοκτήτες.

στ. Δήλωση σύμφωνα με το Ν.Δ1599/66 "περί ατομικής ευθύνης" ότι δεν χρησιμοποιήθηκε το μηχάνημα σε περιοχές οπού έχει εντοπισθεί ο επιβλαβής οργανισμός καραντίνας Ceratocystis platani.

ζ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.

η. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

θ. Βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών από το Ι.Κ.Α. εφόσον απασχολεί προσωπικό.

ι. Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης του Μ.Ε.

κ. Ο σφραγισμένος φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.

 

Έγγραφη προσφορά στην οποία θα αναγράφεται αναλυτικά:

1) Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.

2) Ολόγραφα και αριθμητικά η προσφερόμενη τιμή για κάθε ώρα εργασίας του μηχανήματος.

3) Ημερομηνία και

4) Υπογραφή

Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισμένο φάκελο που από έξω θα γράφει τη λέξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Η πρόκριση από την επιτροπή θα γίνει με βάση το μικρότερο συντελεστή, που θα προκύπτει από το πηλίκο της προσφερθείσης τιμής προς την ιπποδύναμη. Για τον υπολογισμό του συντελεστή ως ιπποδύναμη θα λαμβάνεται η ισχύς από 115 ΗΡ έως 180 ΗΡ. Η ισχύς των 180 ΗΡ θα θεωρείται η ανωτέρα ανεξάρτητα αν η ιπποδύναμη του μηχανήματος είναι άνω των 180 ΗΡ.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων του έργου 2001ΣΕ08400000 της ΣΑΕ 084.

Για περισσότερες πληροφορίες για το τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων και το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου και στο τηλέφωνο 2523021042, FAX επικοινωνίας 2523021041, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία είναι ο κος. Μαναρίδης Μιχαήλ.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.