Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου για τις ανάγκες του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης
Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου για τις ανάγκες του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 24 Νοέμβριος 2020 08:10
Tο Δασαρχείο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την απευθείας ανάθεση για τη «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου για τις ανάγκες του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης» (CPV: 30200000) με το σύστημα προσφοράς, σύμφωνα με την από 20/11/2020 εγκεκριμένη τεχνική έκθεση του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 2.900,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). Ειδικότερα:
1. Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΣΑΕ584 του ΠΔΕ έτους 2020 (Έργο 2014ΣΕ58400006 «Διατήρηση της υγείας και της ζωτικότητας των δασικών οικοσυστημάτων- Αποτελ. Εφαρμογή του κοινοτικού φυτουγειονομικού καθεστώτος/ ΠΚ 2013ΣΕ08400002» (ΑΔΑ: 942ΟΟΡ1Υ-09Λ).
2. Η έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος έχει ΑΔΑΜ 20REQ007696849.
3. Το υπ' αριθ. 51719/16-10-2020 έγγραφο του Δασαρχείου Θεσ/νικης για τη διενέργεια για την απευθείας ανάθεση της μίσθωσης. Συγκεντρωτικά, η προμήθεια αφορά την προμήθεια: δυο ισχυρών επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών (ΗΥ) και λοιπών εξαρτημάτων ΗΥ (hardware), τριών οθονών για ΗΥ, μίας διαδικτυακής κάμερας υψηλής ανάλυσης και ενός σαρωτής τύπου Α3. Αναλυτικά η προμήθεια και οι προδιαγραφές της εξειδικεύτηκαν στην από 20-11-2020 τεχνική έκθεση.
4. Η προσφερόμενη τιμή προσφοράς θα είναι σε ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και θα αναγράφεται σε έντυπο που χορηγείται από την Υπηρεσία ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην τελική τιμή της προσφοράς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα συναρμολόγησης και μεταφοράς στην πόλη της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην έδρα του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας καμία οικονομική προσφορά δεν θα γίνει δεκτή από την Υπηρεσία μας.
5. Οι προσφορές θα αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Δασαρχείο Θεσσαλονίκης μέχρι την 30η μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. με κοινοποίηση στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. . Το ηλεκτρονικό μηνύματος θα φέρει τον τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου για τις ανάγκες του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης» και θα περιέχει έντυπο προσφοράς και ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση.  Η Υπεύθυνη Δήλωση θα αναγράφει ότι ο οικονομικός φορέας:
• δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν και ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής τα οποία καθορίζονται με το άρθρο 75 του ίδιου νόμου.
• Η προσφορά για τα υπό προμήθεια είδη συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διεύθυνσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
6. Δεκτοί γίνονται οι οικονομικοί φορείς που έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύουν προϊόντα με CVP30200000. Επίσης, θα πρέπει να έχουν έδρα εντός της Π.Ε Θεσσαλονίκης ή να έχουν αντιπροσώπους στην Π.Ε Θεσσαλονίκης εφόσον η έδρα τους είναι εκτός της Π.Ε Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση, γρήγορη και απρόσκοπτη ολοκλήρωση της προμήθειας αλλά και οποιαδήποτε τεχνική υποστήριξη χρειαστεί κατά τη χρήση.
7. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για τριάντα (30) μέρες από την επομένη της υποβολής της προσφοράς. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από την παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
8. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.
9. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Δρ. Π. Κουράκλη (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , τηλ.:2313309047) και στα γραφεία του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης (Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , τηλ.: 2313309050) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.