Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Συντήρηση Χώρων Δασικής Αναψυχής στο Περιαστικό Δάσος Θεσ/νίκης – Άγιος Βασίλειος
Συντήρηση Χώρων Δασικής Αναψυχής στο Περιαστικό Δάσος Θεσ/νίκης – Άγιος Βασίλειος PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 05 Νοέμβριος 2020 11:00

Το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «Συντήρηση Χώρων Δασικής Αναψυχής στο Περιαστικό Δάσος Θεσ/νίκης – Άγιος Βασίλειος» (CPV: 45259000-7) με το σύστημα προσφοράς επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την σχετική τεχνική έκθεση του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης που εγκρίθηκε με την 53809/03-11-2020 απόφαση Δ/νσης Δασών Ν. Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ: Ω0ΜΖΟΡ1Υ-ΟΒΚ), για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 12.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

1.  Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΕ584 του ΠΔΕ έτους 2020, η κατανομή των πιστώσεων της οποίας ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 26493/11-06-2020 Απόφαση του Δ/ντή Δασών Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ: 942ΟΟΡ1Υ-09Λ).

2.  Το ποσό προσφοράς θα είναι σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ και θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως σε έντυπο που χορηγείται από την Υπηρεσία ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3.  Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης την 16η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).

4.  Aν για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι την μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και καταληκτική ημερομηνίας αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα www.damt.gov.gr. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

5.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

6.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δ/νση Δασών Θεσσαλονίκης.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.