Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής της υπηρεσίας: «Φυτωριακές εργασίες στα δασικά φυτώρια Αμβροσίας και Οργάνης (2020-2)»
Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής της υπηρεσίας: «Φυτωριακές εργασίες στα δασικά φυτώρια Αμβροσίας και Οργάνης (2020-2)» PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 09 Σεπτέμβριος 2020 13:40

Μετά την τεχνική αδυναμία λειτουργίας των υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, ΚΗΜΔΗΣ, Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις και Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΕΣΗΔΗΣ από τη Δευτέρα 07.09.2020 και ώρα 23.00 έως καιτην Τρίτη 08.09.2020 και ώρα 16.00, με την 12374/09-9-2020 (ΑΔΑ: ΨΙΒ0ΟΡΙΥ-ΓΞ1) απόφαση της Δ/νσης Αναδασώσεων ΑΜΘ, μεταθέτουμε την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, ως εξής: 

* Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 14-09-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00:00.

* Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 18-09-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους όρους της διακήρυξης και στην με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.