Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Προμήθεια βιολογικού σκευάσματος, με βάση το Bacillus Thuringiensis, για την καταπολέμηση της πιτυοκάμπης δια αεροψεκασμού στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης
Προμήθεια βιολογικού σκευάσματος, με βάση το Bacillus Thuringiensis, για την καταπολέμηση της πιτυοκάμπης δια αεροψεκασμού στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 01 Σεπτέμβριος 2020 08:30

Το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την: «Προμήθεια βιολογικού σκευάσματος, με βάση το Bacillus Thuringiensis, για την καταπολέμηση της πιτυοκάμπης δια αεροψεκασμού στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης» (CPV: 24452000-7 Εντομοκτόνα) με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά λίτρο χωρίς Φ.Π.Α, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη και την σχετική τεχνική έκθεση του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 41311/28-8-2020  απόφαση Δ/νσης Δασών Ν. Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ: 6ΩΦΟΟΡ1Υ-ΩΙΡ), για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 23.730,00,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%)

1. Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις Προγράμματος  Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 508, έτους 2020 «ΕΡΓΟ 2017ΕΠ50800004, ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΥΚΟΚΑΜΠΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΥ)» σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 56639/03-06-2020 Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 99ΟΞ46ΜΤΛΡ-ΥΥΨ).

2. Το ποσό προσφοράς (τιμή / λίτρο σκευάσματος) θα είναι σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ και θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως σε έντυπο που χορηγείται από την Υπηρεσία ηλεκτρονικά ή εντύπως. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης την 8η μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).

4. Aν για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι την μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και καταληκτική ημερομηνίας αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα damt.gov.gr. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

5. Για το σκεύασμα θα πρέπει να έχει εκδοθεί η σχετική Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία χορηγήθηκε η άδεια διάθεσης του σκευάσματος στην αγορά.

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δ/νση Δασών Θεσσαλονίκης.

8. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τους Δρ. Π. Κουράκλη (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , τηλ.:2313309047,) και κα Μαρία Πεταλίδου (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , τηλ.: 2313309936) στα γραφεία του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης (Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , τηλ.: 2313309050), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.