Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Μίσθωση μηχανήματος για αποκατάσταση βατότητας τμημάτων του δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών ζωνών, κατά σειρά προτεραιότητας, του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης & Χορτιάτη
Μίσθωση μηχανήματος για αποκατάσταση βατότητας τμημάτων του δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών ζωνών, κατά σειρά προτεραιότητας, του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης & Χορτιάτη PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 08 Ιούλιος 2020 11:00

Το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «Μίσθωση μηχανήματος για αποκατάσταση βατότητας τμημάτων του δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών ζωνών, κατά σειρά προτεραιότητας, του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης & Χορτιάτη» (CPV: 43210000-8) με το σύστημα προσφοράς επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την σχετική τεχνική έκθεση του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης που εγκρίθηκε με την 31774/03-07-2020 απόφαση Δ/νσης Δασών Ν. Θεσσαλονίκης (ΑΔA: ΨΓΜΠΟΡ1Υ-3ΤΝ), για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 9.988,20€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

  1. Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 508 του ΠΔΕ του οικονομικού έτους 2020 για ποσό 10.000,00 ευρώ, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 11580/03-03-2020  έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και την αρ. πρωτ. 130433/16-12-2019 Απόφαση Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων- Οικονομικών (ΑΔΑ: ΨΣ1Ξ46ΜΤΛΡ-11Β).
  2. Το ποσό προσφοράς θα είναι σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ και θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως σε έντυπο που χορηγείται από την Υπηρεσία ηλεκτρονικά ή εντύπως. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
  3. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης την 23η Ιουλίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
  4. Aν για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι την μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και καταληκτική ημερομηνίας αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα www.damt.gov.gr. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.
  5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.
  6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δ/νση Δασών Θεσσαλονίκης.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.