Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Μίσθωση μηχανήματος για συντήρηση του δασικού αντιπυρικού δικτύου του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης, έτους 2020 - ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Μίσθωση μηχανήματος για συντήρηση του δασικού αντιπυρικού δικτύου του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης, έτους 2020 - ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 15 Ιούνιος 2020 15:00

Το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «Μίσθωση μηχανήματος για συντήρηση του δασικού αντιπυρικού δικτύου του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης, έτους 2020» (CPV: 43210000-8) με το σύστημα προσφοράς για το σύνολο του μηχανήματος έργου επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη και την σχετική τεχνική έκθεση του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης που εγκρίθηκε με την 26877/11-06-2020  απόφαση Δ/νσης Δασών Ν. Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ: ΨΗΡ7ΟΡ1Υ-2ΜΓ), για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 27.962,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου σύμφωνα με την με αριθ. ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/32924/1004/02-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΡΟΕ4653Π8-ΛΘ5) Απόφαση της Γενική Διεύθυνσης Δασών & Δ.Π. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Το ποσό προσφοράς (ωριαία αντιμισθία) θα είναι σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ και θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως σε έντυπο που χορηγείται από την Υπηρεσία ηλεκτρονικά ή εντύπως. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης την 30–06–2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
Aν για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι την μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και καταληκτική ημερομηνίας αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα damt.gov.gr. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ιδιοκτήτες καθώς και χρήστες μηχανημάτων: Διαμορφωτήρα γαιών (GRADER) με ιπποδύναμη 150 ΗΡ (ίππων) και άνω.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τους χρήστες μηχανημάτων είναι η έμπρακτη απόδειξη σχέσης μεταξύ του προσφέροντος και του μηχανήματος το οποίο θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια εγκυρότητας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να είναι σε ισχύ, την ημέρα της δημοπρασίας, και για χρονικό διάστημα ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και σε κάθε περίπτωση για όλο το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δ/νση Δασών Θεσσαλονίκης.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τους Δρ. Π. Κουράκλη (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , τηλ.:2313309047) και κα Μαρία Πεταλίδου (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , τηλ.: 2313309936) στα γραφεία του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης (Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , τηλ.: 2313309050), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.