Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης έργου (CPV: 45111230-9), προϋπολογισμός: 430.000€ με Φ.Π.Α. 24%
Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης έργου (CPV: 45111230-9), προϋπολογισμός: 430.000€ με Φ.Π.Α. 24% PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 20 Νοέμβριος 2018 09:00

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αναδάσωση στη θέση Περιαστικό Δάσος οικισμού Χώρας Σαμοθράκης» και «Φυτοκομικές εργασίες στις λεκάνες απορροής των ρεμάτων ανάντη του οικισμού Χώρας του Δήμου Σαμοθράκης» στα πλαίσια του Μέτρου 2 «Αντιδιαβρωτική και αντιχειμαρρική προστασία των δασικών εδαφών – δασοτεχνική διευθέτηση χειμάρρων (Τεχνικά και Φυτοτεχνικά έργα και εργασίες)» του ΑΠ 3: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Προϋπολογισμός 430.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC004026032 2018-11-19

Η Διεύθυνση Αναδασώσεων Αν. Μακεδονίας - Θράκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους όρους της διακήρυξης και στην με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», ως εξής:

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 26-11-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00:00.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 11-12-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης www.damt.gov.gr.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Γραφεία της Δ/νσης Αναδασώσεων Αν. Μακεδονίας - Θράκης, Π. Τσαλδάρη 56-58 69132 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ή στο τηλέφωνο 25310 71664, μέχρι την Πέμπτη 06-12-2018 (Αρμόδιος Υπάλληλος Νάκας Αναστάσιος).

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.