Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας δασών περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κασσάνδρας – Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) διαμορφωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 180 ΗΡ και άνω»
«Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας δασών περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κασσάνδρας – Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) διαμορφωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 180 ΗΡ και άνω» PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 15 Ιούνιος 2018 08:37

Συνοπτικός διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρα 116, 117 και 177 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας δασών – Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) διαμορφωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 180 ΗΡ και άνω» για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με αυτεπιστασία με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 7961/08-06-2018 (ΑΔΑ: 61ΡΘΟΡ1Υ-ΖΟΨ) Απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Χαλκιδικής και την σχετική μελέτη του Δασαρχείου Κασσάνδρας που εγκρίθηκε με την  αριθ. πρωτ. 6287/17-05-2018 (ΑΔΑ:ΩΒΕΣΟΡ1Υ-ΧΜ0) Απόφαση του Αναπληρωτή Δ/ντη Δασών Ν. Χαλκιδικής, για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 10.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρου 116).
Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2018 και βαρύνει  τους  κωδικούς 2014ΕΠ50800003 της ΣΑΕΠ 508, από το οποίο μας κατανεμήθηκε το ποσό των 10.000,00€ με το αριθ. πρωτ. 29340/18-05-2018 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Κασσάνδρας την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).

1. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος για το Ελληνικό Δημόσιο θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 και χωρίς άλλη δημοσίευση.

2. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ιδιοκτήτες καθώς και χρήστες μηχανημάτων διαμορφωτήρων (GRADER) με ιπποδύναμη 180ΗΡ (ίππων) και άνω.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για τους χρήστες μηχανημάτων είναι η έμπρακτη απόδειξη σχέσης μεταξύ του προσφέρων και του μηχανήματος (παραχωρητήριο, μισθωτήριο, ενοικιαστήριο κλπ)

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δ/νση Δασών Ν. Χαλκιδικής

6. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προμηθευτούν την παρούσα Διακήρυξη – Συγγραφή Υποχρεώσεων, καθώς και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς το οποίο δίνεται πρωτότυπο, από το γραφείο του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων του Δασαρχείου Κασσάνδρας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο μέχρι  και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

7. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τους κα Μπαχαντουριάν Μαργαρίτα και κ. Άγγελο Κοσμαδέλη, τηλ.: 2313309978, 2374020797, 231330981 και 2374022218 στα γραφεία του Δασαρχείου Κασσάνδρας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.