Προκύρηξη συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση των εργασιών: «Προληπτικά µέτρα για την αντιπυρική προστασία των δηµοσίων δασών και δασικών εκτάσεων ∆ασαρχείου Έδεσσας - Βελτίωση Βατότητας ∆ασικού Οδικού ∆ικτύουπεριοχής ∆ασαρχείου Έδεσσας έτους 2017». Εκτύπωση
Πέμπτη, 29 Ιούνιος 2017 14:35
Το Δασαρχείο Έδεσσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «Προληπτικά µέτρα για την αντιπυρική προστασία των δηµοσίων δασών και δασικών εκτάσεων ∆ασαρχείου Έδεσσας έτους 2017 - Βελτίωση Βατότητας ∆ασικού Οδικού ∆ικτύου περιοχής ∆ασαρχείου Έδεσσας έτους 2017» µε το σύστηµα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί των τιµών του τιµολογίου της Υπηρεσίας, σύµφωναµε την ταυτάριθµη ∆ιακήρυξη που εγκρίθηκε µε την 8694/ 26-06-2017 απόφαση ∆/νσης ∆ασών Ν. Πέλλας και την σχετική µελέτη του ∆ασαρχείου Έδεσσας που εγκρίθηκε µε την Αρ. Πρ. 7296/26-05-2017 Απόφαση της ∆/νσης ∆ασών Ν. Πέλλας, για ύψος δαπάνης µέχρι το ποσό των 12.500,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%) µε δυνατότητα αυξοµείωσης 30%, ανάλογα µε την έκπτωση που θα επιτευχθεί και εφόσον υπάρχειπίστωση.
Ο διαγωνισµός θα γίνει στα γραφεία του ∆ασαρχείου Έδεσσας την 25–07–2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την κα Γεωργία Μπόνου, τηλ.: 23810 28342 στα γραφεία του ∆ασαρχείου Έδεσσας στην οδό ∆ιοικητήριο, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.