Το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου, δέχεται έγγραφες σφραγισμένες προσφορές σ΄ έντυπο της Υπηρεσίας για τη ανάθεση Φυτωριακών Εργασιών στο Δασικό Φυτώριο Δασωτού έτους 2016 με μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους των απολογιστικών εργασιών. Εκτύπωση
Τρίτη, 09 Αύγουστος 2016 13:50
Το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου Ανακοινώνει την διενέργεια λήψης έγγραφων προσφορών μετά από ανακοίνωση και άνευ δημοπρασίας για την ανάθεση μέσα στα όρια που θέτει το Π.Δ.437/81, και με εφαρμογή του αρθ. 9 παρ. 3 του ίδιου Π.Δ. για τη ανάθεση Φυτωριακών Εργασιών (Απολογιστικά) στο Δασικό Φυτώριο Δασωτού έτους 2016 με μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους των απολογιστικών εργασιών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 11.000,00  Ευρώ και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών: 7.517,77 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18%: 1.353,20 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 24%: 2129,03 €
ΣΥΝΟΛΟ: 11.000,00 €
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου την 30-8-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) με σφραγισμένες προσφορές και θα τον κάνει αρμόδια επιτροπή.
Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αποβεί άγονο η ασύμφορο αυτός επαναλαμβάνεται χωρίς άλλη δημοσίευση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα στις 06-9-2016 ημέρα Τρίτη.
Για περισσότερες πληροφορίες για το τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων και το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου και στο τηλέφωνο 2523021042, FAX επικοινωνίας 2523021041, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία είναι ο κος. Μαναρίδης Μιχαήλ.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.