Περίληψη ανακοίνωσης για τη λήψη έγγραφων προσφορών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας δημοσίων δασών περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Γουμένισσας έτους 2016 Εκτύπωση
Πέμπτη, 07 Ιούλιος 2016 12:50

Ο Δασάρχης Γουμένισσας
Ανακοινώνει τη λήψη σφραγισµένων εγγράφων προσφορών άνευ δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθ. 9 του Π.∆. 437/81, για την εκτέλεση µε αυτεπιστασία δια µικροεργολαβιών, των εργασιών του Έργου: 2014ΕΠ50800003 - Αντιπυρική προστασία δηµοσίων δασών και δασικών εκτάσεων-«Συντήρηση ∆ασικού Οδικού ∆ικτύου και Εργων Προστασίας ∆ηµοσίων ∆ασών περιοχής ευθύνης ∆ασαρχείου Γουµένισσας έτους 2016» µε το σύστηµα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης για όλες τις εργασίες, σε ακέραιες µονάδες, επί των τιµών µονάδων των εργασιών του τιµολογίου της µελέτης, σε συµπληρωµένο έντυπο της υπηρεσίας. Η εκτέλεση των εν λόγω εργασιών θα ανατεθεί στο µειοδότη που θα δώσει τη µεγαλύτερη έκπτωση. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που θα εκτελεστούν θα ανέλθει µέχρι το ποσό των 10.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).
     

    Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

    Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.