Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Τοποθέτηση μυκητικών εμβολίων για τη βιολογική καταπολέμηση του έλκους της καστανιάς σε καστανεώνες και δάση καστανιάς για το έτος 2014 στο Νομούς Ξάνθης, Σερρών, Ημαθίας» Εκτύπωση
Τρίτη, 24 Ιούνιος 2014 09:25

Η Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και τους όρους του  τεύχους δημοπράτησης και  καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάθεση του έργου «Τοποθέτηση μυκητικών εμβολίων για τη βιολογική καταπολέμηση του έλκους της καστανιάς σε καστανεώνες και δάση καστανιάς για το έτος 2014 στο Νομούς Ξάνθης, Σερρών, Ημαθίας» , με προϋπολογισμό 41.477,38 ΕΥΡΩ, με ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας πρασίνου με προϋπολογισμό 33.721,45 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93). Το έργο έχει ενταχθεί στη Δράση 2: Τοποθέτηση μυκητικών εμβολίων, του Μέτρου 4: Βιολογική Καταπολέμηση έλκους καστανιάς σε καστανεώνες και δάση καστανιάς της χώρας για το 2014, του Άξονα Προτεραιότητας 3: Αποκατάσταση Δασοκομικού Δυναμικού, του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2014». Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, στις 01– 07– 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της Υπηρεσίας  τιμών του Ν.3669/08.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος ή ασύµφορος για το Ελληνικό ∆ηµόσιο θα επαναληφθεί µε τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα την 08 –07 – 2014, ηµέρα Τρίτη και χωρίς άλλη δηµοσίευση.
Οι ενδιαφερόµενοι, µπορούν να προµηθευτούν την παρούσα ∆ιακήρυξη – Συγγραφή Υποχρεώσεων, καθώς και το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς το οποίο δίνεται ως ακριβές αντίγραφο, αντί του ποσού των 10,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια , από  την  Δ/νση Συντονισμού και  Επιθεώρησης Δασών,  οδός  Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 32 , μέχρι τις 30-06-2014, ημέρα Δευτέρα. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το υπόδειγμα τύπου Β΄ Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2313 309337 & 2313 309581 ,FAX επικοινωνίας 2313 309540. Αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κος Ναλμπάντης Φίλιππος και κα Μπαλιατσάκη Σοφία.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.