Διεθνής διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου της ενέργειας «Διαχείριση και Συντονισμός Έργου & Πρότυπα παρακολούθησης και διαχείρισης υδάτων σε αστικές περιοχές, δημιουργία μητρώου προστατευόμενων περιοχών πόσιμου νερού και προτύπων εφαρμογής». Εκτύπωση
Δευτέρα, 09 Δεκέμβριος 2013 09:05

Η Διεύθυνση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης διενεργεί Διεθνή διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της ενέργειας «Διαχείριση και Συντονισμός Έργου & Πρότυπα παρακολούθησης και διαχείρισης υδάτων σε αστικές περιοχές, δημιουργία μητρώου προστατευόμενων περιοχών πόσιμου νερού και προτύπων εφαρμογής» στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο «Conservation and quality assurance of municipal water in the crossborder area», με ακρωνύμιο «CIVILWATER», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2007-2013.

Ο προϋπολογισμός είναι €263.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι 03/02/2014 και ώρα 09:30, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 03/02/2014 και ώρα 10:00.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε ύψος €13.150,00. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να συνταθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος της διακήρυξης και να έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 180 ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. H χρηματοδότηση γίνεται από το Μέτρο 1.1 της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013. Συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους κατά 15% και από το ΕΤΠΑ της ΕΕ κατά 85%, η δε δαπάνη του βαρύνει την ΣΑΕΠ 3088 ΤΡΟΠ. 0 και τον κωδικό έργου 2013ΕΠ30880020.

Τα τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από τα γραφεία της Δ/νσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, στην διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 2, Καβάλα Τ.Κ. 651 10 καταβάλλοντας δαπάνη €20, μέχρι και την έκτη ημέρα πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ήτοι μέχρι 28/01/2014.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2510 228942, fax: 2510 837173, αρμόδιος υπάλληλος κος Χαράλαμπος Χρυσοχοίδης στο Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων της Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 2 Τ.Κ. 651 10 Καβάλα.

 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.