Βελτίωση Υποβαθμισμένων Συστάδων στο τμήμα 26, συστάδες γ, δ, ε του Δημοσίου Δάσους Θεολόγου Θάσου Εκτύπωση
Τρίτη, 19 Νοέμβριος 2019 14:00

Το Δασαρχείο Θάσου ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου: «Βελτίωση Υποβαθμισμένων Συστάδων στο τμήμα 26, συστάδες γ, δ, ε του Δημοσίου Δάσους Θεολόγου Θάσου», με προϋπολογισμό εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (145.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ_Δημόσια Έργα_ αριθ. 86193.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.