Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση των εργασιών "Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου ∆ασαρχείου Έδεσσας και προστασίας δασών έτους 2017- Κατασκευή ενός σωληνωτού οχετού στο Δ.Δ. Πύργων-Περαίας περιοχής ∆ασαρχείου Έδεσσας" Εκτύπωση
Πέμπτη, 28 Σεπτέμβριος 2017 14:40
Το Δασαρχείο 'Εδεσσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου ∆ασαρχείου Έδεσσας και προστασίας δασών έτους 2017- Κατασκευή ενός σωληνωτού οχετού στο ∆.∆. Πύργων-Περαίας περιοχής ∆ασαρχείου Έδεσσας έτους 2017» µε το σύστηµα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί των τιµών του τιµολογίου της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την ταυτάριθµη ∆ιακήρυξη που εγκρίθηκε µε την 13950/26 - 09 - 2017 απόφαση ∆/νσης ∆ασών Ν. Πέλλας και την σχετική µελέτη του ∆ασαρχείου Έδεσσας που εγκρίθηκε µε την Αρ. Πρ. 11823/30-09-2013 Απόφαση της ∆/νσης ∆ασών Ν. Πέλλας, όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 10314/1-8-2016 για ύψος δαπάνης µέχρι το ποσό των 9.916,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%) µε δυνατότητα αυξοµείωσης 30%, ανάλογα µε την έκπτωση που θα επιτευχθεί και εφόσον υπάρχει πίστωση.
Ο διαγωνισµός θα γίνει στα γραφεία του ∆ασαρχείου Έδεσσας την 12–10–2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την κα Γεωργία Μπόνου, τηλ.: 23810 28342 στα γραφεία του ∆ασαρχείου Έδεσσας στην οδό ∆ιοικητήριο, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.