Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών “Συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων υπαίθρου για τον υπολογισμό του ξυλαποθέματος και της προσαύξησης του ξυλώδους όγκου". Εκτύπωση
Τετάρτη, 13 Σεπτέμβριος 2017 11:15
Το Δασαρχείο Θάσου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις: α) Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117, β) Π.Δ. 437/81 (Α΄120) «περί Μελέτης και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων» γ) τους όρους του παρόντος τεύχους, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «Συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων υπαίθρου για τον υπολογισμό του ξυλαποθέματος και της προσαύξησης του ξυλώδους όγκου για τη «Διαχειριστική Μελέτη των Δημοσίων Δασών Ν. Θάσου, 2017 - 2026».
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016.
Προϋπολογισμός έργου 15.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δασαρχείου Θάσου, οδός Α. Θεολογίτη 2, την 28/09/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από κα Βαρβάρα Κομνηνού, τηλ. 2313309796 ή στα γραφεία του Δασαρχείου Θάσου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.