Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών: «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου ανατολικού και δυτικού δασοκτήματος Νέστου για το έτος 2017», Προϋπολογισμού: 12.495,75 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) Εκτύπωση
Τετάρτη, 05 Ιούλιος 2017 15:25
Το Δασαρχείο Καβάλας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου ανατολικού και δυτικού δασοκτήµατος Νέστου για το έτος 2017» µε το σύστηµα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιµών του τιµολογίου της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την ταυτάριθµη ∆ιακήρυξη και την σχετική µελέτη του ∆ασαρχείου Καβάλας που εγκρίθηκαν µε την 11597/28-06-2017 απόφαση ∆/νσης ∆ασών Ν. Καβάλας, για ύψος δαπάνης µέχρι το ποσό των 12.494,75 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%).
Ο διαγωνισµός θα γίνει στα γραφεία του ∆ασαρχείου Καβάλας την 25–07–2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τους κο Νικόλαο Κόντο και κα Αγάθη Κυρδίου, τηλ.: 23130309947-948 στα γραφεία του ∆ασαρχείου Καβάλας στην οδό Τέρµα Αργυροκάστρου, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.